Aktualności

Filtruj listę

Data:

Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w 2020 r.
05 marzec 2020
Ocena: brak

  Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego po zmianach ujmuje w sumie 217 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Czytaj dalej
Projekty zmian w przepisach prawa oświatowego opublikowane przez MEN
05 marzec 2020
Ocena: brak

 Projekty zmian w przepisach prawa oświatowego opublikowane przez MEN
 
I. W okresie między grudniem 2019 r. a lutym 2020 r. ukazały się p...

Czytaj dalej
Komentarz do oceniania pracy nauczyciela/dyrektora według zasad obowiązujących w 2020 r. ze szczególnym ujęciem nowych kryteriów oceniania
04 luty 2020
Ocena: 3

 Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września 2019 r. oraz w roku 2020 stosuje się przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

Czytaj dalej
Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
04 luty 2020
Ocena: brak

 Z dniem 1 września 2019 r. wprowadzono nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Czytaj dalej
Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 2020
09 styczeń 2020
Ocena: brak

Komentarz dotyczy m.in.:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)

Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)

Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)

Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

Czytaj dalej