Aktualności

Filtruj listę

Data:

Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 2020
09 styczeń 2020
Ocena: brak

Komentarz dotyczy m.in.:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)

Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)

Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)

Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

Czytaj dalej
Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli
09 styczeń 2020
Ocena: brak

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela uzyskała w dniu 15 listopada 2019 r. kolejny swój tekst jednolity ujęty w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Tekst jednolity Karty Nauczyciela zawiera między innymi uregulowania opublikowane 11 lipca 2019 r. w Dz. U. - poz. 1287 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2019 r.

Czytaj dalej
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
31 sierpień 2019
Ocena: brak

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej
Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane
31 sierpień 2019
Ocena: 1

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Czytaj dalej
Komentarz do nowego wykazu dokumentów publicznych obowiązujących w oświacie.
31 sierpień 2019
Ocena: brak

 I. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1289 rozporządzenie RM z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych, opartego na art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 i 1091) – weszło w życie 12 lipca 2019 r. (z 1 wyjątkiem).

W wykazie znajdujemy dokumenty publiczne obowiązujące w oświacie – ich wzory ustala w drodze rozporządzenia odpowiednie ministerstwo:

Czytaj dalej