Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Pracuję w szkole jako logopeda od 4 lat. Wcześniej przez 25 lat pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu. Studia magisterskie ukończyłam zgodnie z kierunkiem tzn.: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Bardzo proszę o odpowiedź czy:

 1. w sprawozdaniu ze stażu zawieram to, co osiągnęłam  w trakcie stażu?
 2. ukończone studia podyplomowe kwalifikacyjne ( w moim przypadku logopedia) oraz pozostałe (neurologopedia, surdologopedia, emisja głosu, doradztwo psychologiczno- pedagogiczne) zawieram tylko w pkt. 1 czy również w 4c ?

Sprawozdanie z przebiegu stażu dotyczy działań i efektów wynikających z planu rozwoju zawodowego i działań podjętych w czasie trwania stażu nieujętych w tym planie.

Dokumentacja załączania do wniosku wszczynającego postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) – zawiera poniższe dokumenty:

 1. potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - poświadczone kopie;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia oraz opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 powyższego rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów oraz dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia - poświadczoną kopię.

Na pytanie w którym miejscu umieścić poszczególne działania (w tym wypadku studia podyplomowe) nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ustawodawca pozostawił tę decyzję awansującemu nauczycielowi.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk