Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy udzielania urlopu szkoleniowego. Jestem na 5 (ostatnim) semestrze studiów uzupełniających magisterskich na kierunku filologia angielska i chciałabym skorzystać z urlopu szkoleniowego, aby dokończyć pracę oraz przygotować się do egzaminu. Mój problem polega jednak na tym, że na ww. studia nie zostałam skierowana przez dyrektora szkoły, chociaż są one ściśle związane z nauczanym przez mnie przedmiotem tzn. językiem angielskim. Dodam, iż posiadam już wcześniej zdobyty tytuł magistra z wychowania wczesnoszkolnego. Czy dyrektor może udzielić mi urlopu szkoleniowego, i na jakiej podstawie?

Zasady udzielania nauczycielom urlopów szkoleniowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5). Zgodnie z § 1 ust 2 ww. rozporządzenia „Przepisy § 2-9 rozporządzenia mają zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywają studia wyższe oraz kształcą się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły.” Tak więc obligatoryjnie urlop należy się wówczas, gdy jest skierowanie.

Natomiast § 10 rozporządzenia mówi: „ Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń, o których mowa w § 2-9, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.” Można zatem w przypadku opisywanym przez Panią w podaniu o urlop szkoleniowy powołać się na § 10 cytowanego rozporządzenia – ale to już jest tylko możliwość a nie twardy przywilej.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk