Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Każda komisja rozpatrująca wnioski nauczycieli o dofinansowanie dokształcania spotyka się 2 razy w roku szkolnym. Kto zasiada w komisji i w jaki sposób  członkowie komisji są powoływani? Gdzie odbywają się spotkania komisji? W szkole czy w gminie? Kto tworzy regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli? Dlaczego regulaminy te różnią się w poszczególnych szkołach? Czy rada pedagogiczna taki regulamin powinna zaakceptować? Czy każdy nauczyciel może zapoznać się z tym regulaminem?

Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z art. 70a KN, na mocy którego w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Sposób podziału środków finansowych pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje określonych organów, a także dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) a w szczególności § 2 tego rozporządzenia, który określa przedmiot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zgodnie z treścią tego rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem planu, złożone do dnia 30 listopada danego roku. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Zatem dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. mając na uwadze program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe. 

Z przepisów art. 41 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)wynika, że do kompetencji stanowiących rady należy w szczególności ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli co może oznaczać zatwierdzenie rocznego planu doskonalenia nauczycieli. Natomiast wykonawczo - w zakresie dysponowania środkami finansowymi odpowiada dyrektor (on jest realizatorem budżetu szkoły). Wszelkie kwestie opisywane w pytaniu, takie jak: sposób powoływania komisji, miejsce posiedzeń tychże, częstotliwość spotkań są regulowane wewnętrznie i najczęściej są to zarządzenia dyrektora. 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk