Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży 11 maj 2018

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2017 roku opublikowała budzący ogólne przerażenie raport. Zauważono, że w 2016 roku aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat cierpiało na nadwagę.

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy program, który opisuje się w wymaganiach na nauczyciela dyplomowanego musi być zatwierdzony na radzie pedagogicznej, czy wystarczy tylko, że był on zrealizowany i jest udokumentowany w dzienniku zajęć?

Jeśli ten program, który opisuje Pani w dokumentacji awansowej jest programem edukacyjnym, to musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r., nr 89, poz. 730). Program taki musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk