Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Uczeń klasy II szkoły podstawowej / upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim — uczy się w szkole ogólnodostępnej / nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności z języka obcego. Nie można z zakresu tej edukacji ocenić go pozytywnie. Czy można go nie promować do następnej klasy?

Przede wszystkim namawiam do starannego zapoznania się z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

W § 11 ust.4 cytowanego rozporządzenia określono, że „klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4.” A zatem w klasach I – III funkcjonuje jedna ocena – suma składowych zajęć edukacyjnych.

W § 13 ust 3  czytamy, że „w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.”  oraz 3a „roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”

Nakładając na to przepis § 6 ust. 1  w którym określono, że „nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.”

A zatem trudno tu mówić o nieopanowaniu wiadomości i umiejętności, gdyż powinny one być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Moim zdaniem nie ma najmniejszych podstaw do niepromowania tego ucznia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk