Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem w końcowym etapie kompletowania teczki do awansu na nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym mam kilka nurtujących mnie pytań. O ile to możliwe bardzo proszę o odpowiedź. Oto pytania. 1.Czy program własny powinien być zaopiniowany także przez Radę Rodziców? 2.Czy zatwierdzenie przez dyrektora, zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną i nauczyciela dyplomowanego ma stanowić odrębny dokument czy wystarczy stwierdzić fakt w trakcie opisu programu? 3.Czy dyrektor powinien podpisać dokumenty znajdujące się w teczce w tzw. części B? Jeśli tak czy każdą stronę, czy tylko na końcu każdego działania? Ma być tylko podpis z pieczątką szkoły, osobistą czy może jeszcze jakieś stwierdzenie? 4.Czy ja mam podpisać wszystkie strony czy tylko po opisie zakończonego działania? Jeszcze dwa pytania dla upewnienia się? 1. Do dokumentacji  nie załączam planu rozwoju ani sprawozdania? 2. Punkty 1-3 w formie opisu i analizy. Punkty 4a-4f w formie sprawozdania?

  1. Program własny nie powinien być zaopiniowany przez Radę Rodziców – organ ten nie ma kompetencji do opiniowania programów nauczania (wychowania, zajęć dodatkowych itp.). Rada Pedagogiczna jest organem uprawnionym do podejmowania opinii w sprawie programów realizowanych w szkole.
  2. Oczywiście wystarczy w opisie ten fakt zasygnalizować. Można posłużyć się opisem zawierającym np. daty podjęcia opinii Rady Pedagogicznej i daty zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Można też w opisie zawrzeć konkluzję – czy opinia była pozytywna  itp.
  3. Dyrektor potwierdza tylko zgodność kserokopii dokumentów z oryginałami. Nie potwierdza natomiast opisów i analiz – pod opisami i analizami podpisuje się sam nauczyciel.
  4. Nauczyciel podpisuje opis i analizę każdego działania na końcu. Nie ma potrzeby parafowania każdej strony opisów.
  5. To prawda. Dokumentacja dziś nie zawiera ani planu rozwoju zawodowego, ani sprawozdania. Nie zawiera również oceny dorobku zawodowego. O wszystkich tych dokumentach pisze dyrektor w zaświadczeniu.
  6. Wszystkie punkty (czy to 1-3, czy 4 a-f, czy też 5) prezentujemy w formie opisu i analizy. Nie ma w dzisiejszej dokumentacji sprawozdań.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk