Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy program własny dotyczący zajęć pozalekcyjnych (opracowany zgodnie z wymogami awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego) musi być zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną czy wystarczy, jeśli zatwierdzi go dyrektor szkoły?

Rozporządzenie o awansie zawodowym nie określa wymogów w zakresie programów nauczania. Właściwym jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r., nr 89, poz. 730).  W § 4 tego rozporządzenia określono standardy w zakresie zawartości programów nauczania. Co prawda dotyczy to programów nauczania ogólnego, nie zaś programu działań edukacyjnych takich jak koło przedmiotowe, jednak warto traktować te przepisy jako wyznacznik.

Program, zgodnie z przepisami tego rozporządzenia stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych i zawiera:

  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
  4. opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
  5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

A także jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Wydaje się oczywistym, że musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Nie ma natomiast ani obowiązku umieszczania jego w szkolnym zestawie programów nauczania, ani też opiniowania przez radę pedagogiczną. Koło przedmiotowe może być realizowane jako innowacja pedagogiczna, ale wówczas należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk