Jak wykorzystać założenia edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole19 styczeń 2018

Kształcenie tradycyjne różni się znacznie od alternatywnego. Szkoła alternatywna jest placówką oświatową, która oferuje uczniom model oparty na odmiennym, od tradycyjnego systemie nauczania i wychowania. Odmienność ta polegać może głownie na innych sposobach organizacji nauczania, aranżacji środowiska szkolnego lub strukturach programowych. Szkoła ta ma dużo większe możliwości, gdyż w dużej mierze jej organizacja jest finansowana z prywatnych środków rodziców. Poniższy materiał zawiera wiele informacji dotyczących sposobów wdrożenia elementów edukacji alternatywnej do publicznych szkół.

Czytaj dalej

Nauka dla samorozwoju, a nie dla ocen

 Nauczyciele głoszą, że wiedza jest najwyższą wartością i głównym celem oświaty. Dlatego tak bardzo starają się jak najwięcej tej wiedzy przekazać uczniom, oczywiście, systematycznie kontrolując stopień jej opanowania przez uczniów, m.in. poprzez stawianie ocen. Dają tym samym każdemu uczniowi mniej lub bardziej czytelne komunikaty, i to już od pierwszych dni jego edukacji: — Jesteś świetny/dobry/słaby/bardzo słaby. — Popełnianie błędów jest złe.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy ingerencji władz samorządowych w życie przedszkola. Czy mogą one zakazać prowadzenia zajęć dodatkowych, teatrzyków i koncertów organizowanych przez firmy zewnętrzne. Jak to wygląda od strony prawnej i czy postawa programowa może być przerywana tymi zajęciami.

Poruszony w pytaniu problem jest  bardzo złożony. Przede wszystkim trzeba uzmysłowić sobie, jaka relacja wiąże przedszkole i organ prowadzący. Z przepisów ustwy o samorządzie gminnym przedszkole jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego. Z ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansach publicznych przedszkole jest jednostką budżetową (zakładem budżetowym do końca 2010 roku). Z tych przepisów wynika, że samorząd gminny jest organem prowadzącym przedszkole. Przedszkole realizuje zadania określone w uchwale budżetowej gminy, ponieważ jedynym źródłem wydatkowania środków jest budżet przedszkola stanowiący cząstkę budżetu gminy. A zatem organ prowadzący ma wpływ na sposób realizowania wydatków przedszkola poprzez określanie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu przedszkola.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240)

Art. 11. 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej".”

Z tych przepisów wynika, że przedszkole nie posiada osobowości prawnej. Czyli dyrektor przedszkola podejmuje decyzje w zakresie kompetencji (w szczególności w zakresie realizacji wydatków) określonych przez organ prowadzący.

W ust. 2  tego przepisu wynika, że podstawą funkcjonowania przedszkola jest statut. I jeśli w statucie określone są wskazane w pytaniu formy realizacji wychowania przedszkolnego (teatrzyki, koncerty itp.), wówczas, przy zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie, jest możliwa taka działalność. Aby te środki znalazły się w budżecie, musi o tym zadecydować organ prowadzący. Tak więc  organ prowadzący ma prawo ingerencji na formy realizacji wychowania przedszkolnego poprzez określanie środków w budżecie przedszkola.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk