Rola muzykoterapii w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną08 sierpień 2017

W artykule przedstawiam odbiorcy jak dużą rolę odgrywa świat muzyki i muzykoterapia w rozwoju dzieci z niepełnospawnością intelektualną. Bezpośredni kontakt z muzyką dostarcza im wielu pozytywnych bodźców wzrokowych, słuchowych i emocjonalnych, które podnoszą intensywność ich doznań. Zajęcia muzykoterapeutyczne są niewątpliwie potrzebną i wartościową formą spędzenia czasu przez uczniów dotkniętych niepełnosprawnością intelektualna.

Czytaj dalej

Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem mgr wychowania przedszkolnego. Mam ukończony kurs kwalifikacyjny 270 godz. z oligofrenopedagogiki. Rozpoczęłam trzeci rok awansu na n-la dyplomowanego. Chciałabym się dowiedzieć czy mam wystarczające kwalifikacje do zakończenia awansu zawodowego? Czy konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych?

W przepisach o awansie zawodowym nauczycieli nie ma bezpośredniej zależności między uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego a uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji. W § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) określone są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

„2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

6) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Najczęściej nauczyciele uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (np. oligofrenopedagogiki) prezentują w punkcie 4) lit.c).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk