Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Interesuje mnie sposób realizowania 19-tej godziny w edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję z pierwszą klasą szkoły podstawowej wg nowej podstawy programowej. Dyrekcja przeznacza tę godzinę na prowadzenie dla całej klasy zajęć wyrównawczych. Czy to jest zgodne z założeniami reformy programowej?

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć realizuje zajęcia dodatkowe w wymiarze:

1. 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych i gimnazjum (2 godziny tygodniowo w kolejnych latach szkolnych) (art. 42 ust. 2 pkt 2a Karty Nauczyciela oraz art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela);

2. 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych począwszy od roku szkolnego 2009/2010 (art. 42 ust. 2 pkt 2b Karty Nauczyciela).

W szkołach podstawowych i gimnazjach dodatkowe godziny można przeznaczyć na:

1) Zajęć opieki świetlicowej uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów:

a) pomoc w odrabianiu lekcji,

b) rekreacyjno – sportowe,

c) gry i zabawy ruchowe,

d) inne.

2) Zajęć zwiększających szansę edukacyjne uczniów:

a) na pracę z uczniem zdolnym:

(1) koła przedmiotowe,

(2) koła młodych talentów,

(3) koła olimpijczyków,

(4) inne.

b) na pracę z uczniem mającym trudności w nauce.

(1) zespoły dydaktyczno – wyrównawcze,

(2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

(3) gimnastyka korekcyjna,

(4) zajęcia terapeutyczne,

(5) inne.

3) Zajęć rozwijających zainteresowania uczniów:

a) koła zainteresowań,

b) koła sportowe,

c) inne.

Zastanawiające jest natomiast sankcjonowanie zajęć wyrównawczych dla całej klasy pierwszej już we wrześniu (???). Przyjęcie założenia, że wszyscy uczniowie mają trudności w nauce jest nieuprawnione. Nie można nazywać dodatkowej godziny, o której mowa w art. 42 „19- tą godziną w edukacji wczesnoszkolnej”, gdyż jest to niezgodne z ramowym planem nauczania, w którym ściśle określona jest liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Teoretycznie może istnieć taka potrzeba, aby wszyscy uczniowie tej klasy realizowali zajęcia wyrównawcze jako zajęcia nieobowiązkowe, natomiast na pewno istotą reformy nie było „dołożenie” tej godziny jako jeszcze jednej godziny dla całej klasy nazywając ją zajęciami wyrównawczymi. Można jednak organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy wymagają takiej potrzeby.

 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk