Hejt w sieci – groźny przejaw uczniowskiej mowy nienawiści 31 styczeń 2018

 Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniła swoje oblicze, przenosząc się do przestrzeni wirtualnej. Młodzi ludzie coraz częściej wykorzystują sieć, by kogoś złośliwie skrytykować, brutalnie obśmiać, dosadnie obrazić lub znieważyć. Powszechność tego zjawiska powoduje, że wśród użytkowników Internetu panuje coraz większe znieczulenie na tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętnością.

Czytaj dalej

Uwaga rodzic! – jak przygotować się do rozmowy

Rozmowa z rodzicem to typowa sytuacja szkolna, z którą – prędzej czy później – będzie musiał się zmierzyć każdy dyrektor. Może przysporzyć ona wielu problemów, ale można też się do niej dobrze przygotować. Rozmowa z rodzicem jest kompetencją, umiejętnością społeczną, co oznacza że może być ćwiczona w interakcji z inną osobą, oraz w toku tej interakcji się usprawnia.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Mam pytanie dotyczące zasiłku na zagospodarowanie. Od 12.10.2006r do 11.01.2009r pracowałam w biurze na pełen etat. W czasie od 01.X.2006r do 30.11.2008r studiowałam pedagogikę. Staż w przedszkolu zaczęłam od 1.09.2009r do 31.05.2010r i stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 30.06.2010r. A od 01.09.2010r przeniosłam się do szkoły i pracuję jako nauczyciel. Proszę mi powiedzieć czy w mojej sytuacji należy mi się zasiłek?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciel który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na swój wniosek, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów, lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Jeśli nauczyciel kontraktowy spełnia wszelkie przesłanki wynikające z KN dotyczące:

  • uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  • posiadania wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska,
  • złożenia wniosku,

należy mu przyznać zasiłek na zagospodarowanie.

Warunkiem otrzymania zasiłku na zagospodarowanie jest, aby praca podejmowana przez nauczyciela w szkole była jego pierwszą pracą zawodową w życiu. Prawo do zasiłku nie przysługuje nauczycielowi, który przed zatrudnieniem w szkole wykonywał inną pracę na podstawie stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że nie uwzględnia się w tym przypadku pracy wykonywanej w okresie studiów, lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Zasiłek powinien natomiast zostać wypłacony nauczycielowi, który wcześniej świadczył pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Wobec powyższego w opisywanym przypadku nauczycielowi nie przysługuje  zasiłek na zagospodarowanie.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk