Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy są podstawy prawne (oprócz Karty Nauczyciela), aby nauczyciele pracowali w ramach 19 i 20 KN za darmo? Dlaczego te godziny nie są wliczone naturalnie do etatu  i ujęte w planie lekcji? Podobno za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Zresztą wielu nauczycieli ma kłopot z realizacją tych godzin, a inni wprost przeciwnie. Pracować ze świadomością, że wiele prac wykonywanych przez nauczyciela jest wykonywanych społecznie i żyć ze świadomością, że np. 20h to etat nauczyciela stanowi znaczną różnicę.

Nauczycielska pragmatyka zawodowa, to Karta Nauczyciela. Zgodnie z definicją czasu pracy, określonego w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm). Ustęp 2 tego przepisu dookreśla, co wchodzi w skład czasu pracy:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 (to jest pensum dydaktyczne)
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    2. nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu; (w tym punkcie zawarte są inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym godziny „karciane”).
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

I wszystkie te czynności, zgodnie z art. 42 ust. 1 nie mogą przekroczyć 40 godzin. Tak więc nie są to godziny pracy nazywane w pytaniu jako „społeczne”. Na pytanie dlaczego nie wliczono tych godzin w pensum nie jestem uprawniony odpowiadać, gdyż nie jestem autorem tego przepisu. 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk