MEN o kwalifikacjach pedagogów w 8-letniej szkole podstawowej25 listopad 2016

Studia wyższe, kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe — resort edukacji informuje, jakie wymagania muszą spełniać pedagodzy, aby uczyć biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej.

Czytaj dalej

Indywidualizacja pracy z uczniem – jak to robić w licznej klasie?

Różnice indywidualne między uczniami to zjawisko normalne. Różna dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, różne poziomy motywacji i samodzielności czy typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym – wszystkie te czynniki sprawiają, że żadne dziecko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem zatrudniona w wymiarze 16/26 godzin w placówce opiekuńczo-wychowawczej na czas nieokreślony. W lipcu 2009 roku uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego, od września jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu słabego stanu zdrowia. Pracuję od 2002 roku, wiem, że nie przysługuje mi urlop z na poratowania zdrowia, ponieważ nie pracuję w pełnym wymiarze godzin, ale mam pytanie: czy od września 2010 roku zgodnie z Kartą Nauczyciela mogę złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, skoro nie przepracowałam roku szkolnego z powodu choroby?

Przepis art. 9d ust 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wprowadza następujące okresy karencji: „nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego”.

Ponieważ była Pani przez rok w stosunku pracy ze szkołą (mimo zwolnienia lekarskiego), więc spełnia Pani ten wymóg, o którym mowa w cytowanym przepisie. Ustawodawca nie wyłącza z tych okresów czasu niezdolności do pracy. Zatem może Pani rozpocząć staż od 1 września 2010.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk