Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Uczeń (19 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest w zespole edukacyjno- terapeutycznym na poziomie III klasy gimnazjum. Nie można już przedłużyć etapu edukacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkołę kończy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami. Jak takie porozumienie powinno wyglądać, kiedy należy je sporządzić. Czy istnieje możliwość, że rodzic nie zgodzi się na ukończenie szkoły przez dziecko, czy uczeń jeszcze raz powtarza III klasę gimnazjum?

Zgodnie z art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży m.in. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa wyżej,  kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21. roku życia  w przypadku gimnazjum.

Tak więc z przepisów rozporządzenia wynika, że jest to nieprzekraczalny wiek ucznia – powyżej tego wieku nie można przedłużyć etapu edukacyjnego. Ustawodawca nie określił natomiast minimalnego wieku na ukończenie gimnazjum.

Nie znalazłem w przepisach nigdzie klauzuli wymuszającej porozumienie rady pedagogicznej z rodzicami ucznia w sprawie ukończenia szkoły przez ucznia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk