Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jakie są obecnie procedury wdrożenia programu własnego i czy zmieniły się przepisy dotyczące programów własnych?

Procedury wdrożenia programu własnego określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752).
W tym rozporządzeniu w § 4 ust. 1 określa się, że program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształce¬nia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
2) zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależno¬ści od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wy¬magań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie stan¬dardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Program dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dyrektor może zasięgnąć opinii:
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pro¬wadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk