Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym prosić o przepis określający liczbę godzin na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym (5 latki przy zespole szkół). Pensum nauczyciela wynosi 22 godz/tyg. zawsze realizowałam 5 godz dziennie przez 5 dni czyli 25 godz. W tym roku zabrano jedną godzinę na religię. Z przepisów rozumiem, że skoro jedną piąta czasu mam przeznaczyć np. na spacer, to podstawę realizuję 5 godzin dziennie? Proszę o wyjaśnienie.

Kwestie opisywane w pytaniu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., nr 4 poz. 17). Tam, w załączniku nr 1 minister określił zalecane warunki i sposób realizacji.

”W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).”

Z kolei w art. 6. ust 1. ustawy o systemie oświaty określono, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Oznacza to w praktyce, że realizacja podstawy programowej odbywa się bezpłatnie w czasie nie krótszym, niż 5 godzin dziennie. 

Religia w przedszkolu jest nieobowiązkowa. Jeśli rodzice wyrażą zgodę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach religii, to dyrektor musi takie zajęcia zorganizować. Może to zrobić w ramach 25 godzinnego (5 godzin dziennie) tygodnia pracy dziecka.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk