Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Pracuję w bibliotece szkolnej razem z koleżanką na pełen etat. Problem pojawia się wtedy, gdy któraś z nas zachoruje. Otóż dyrektor zdecydował, że w takim wypadku ta zdrowa ma siedzieć dłużej w pracy, aby biblioteka była czynna jak zostało ustalone od 7:30 do 15:00., czyli 7,5 h. Ten dłuższy czas pracy nawet skomentował "nic wam się nie stanie jak posiedzicie trochę dłużej" Chciałabym sie dowiedzieć, czy dyrektor ma prawo do takich decyzji?

Zgodnie z przepisami art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.):

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    2. nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.”

Pensum dydaktyczne nauczyciela zawarte jest w przepisie art. 42 ust.2 pkt 1) - dla nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin. Jednakże w przepisie art. 42 ust.2 pkt 2) nauczyciel może realizować inne zadania i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły …  w dopełnieniu do 40 godzin, o których mowa w ust.1. Zatem w przypadku zaistnienia potrzeby funkcjonowania biblioteki w określonych godzinach jest możliwe wydłużenie czasu pracy nauczyciela pod warunkiem, że nie przekroczy on 40 godzin tygodniowo.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk