Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w 2020 r.05 marzec 2020

  Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski», w terminie do dnia 1 lutego danego roku.
Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.<o: p></o: p>
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego po zmianach ujmuje w sumie 217 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy godziny z Karty Nauczyciela:

1. Czy prowadząc zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy w nauce pracuję 45 czy 60 minut tygodniowo?

2. Czy poza tymi zajęciami mogę odrobić tą godzinę jako 60 minut zajęć opiekuńczo-wychowawczych np. na świetlicy?

3. Czy można do tej godziny z Karty Nauczyciela zaliczyć opiekę na wycieczce lub na szkolnej dyskotece?

4. Czy wszystko to wpisuję w jeden dziennik?

W zasadzie można odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości zawarte w pytaniach jednym zdaniem – jedyną osobą władczą do odpowiedzi na nie jest dyrektor szkoły. To on działa w imieniu pracodawcy, z którym zawarty jest stosunek pracy w szkole.

1) Jeśli zajęcia te wypadają w rytmie pracy szkoły( tzn. pomiędzy lekcjami), to wydaje się uzasadnione nieburzenie tego rytmu i organizowanie zajęć jako 45 – minutowych. W pozostałych przypadkach zajęcia powinny trwać 60 minut – ustawodawca mówi o godzinie, a ta trwa 60 minut.

2) O formach realizacji tej godziny przez nauczyciela decyduje dyrektor.

3) To samo dotyczy pytania 3 – tak, jeśli taką zgodę wyrazi dyrektor.

4) O formach dokumentowania tych godzin również stanowi dyrektor – i to z nim należy te wątpliwości i niejasne kwestie rozwiewać. To czy będzie jeden dziennik, czy też kilka - ma wyłącznie znaczenie wewnętrzne.

Niestety ustawodawca dość lakonicznie opisał wymagania zarówno wobec form realizacji tych godzin jak też i w przypadku dokumentowania tych zajęć.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk