Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W czasie trwania mojego stażu na nauczyciela dyplomowanego przebywałam na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim (7 miesięcy). Czy powinnam złożyć podanie o wydłużenie stażu i aneks do planu rozwoju?

Tą kwestię reguluje przepis art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.). W przypadku przerwy w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

W Pani przypadku ciągła przerwa w odbywaniu stażu nie przekroczyła roku, więc staż wydłuża się o te 7 miesięcy. Nie ma potrzeby składania wniosku o wydłużenie stażu, ponieważ wydłuża się on z mocy ustawy.

Co do aneksu do planu rozwoju, to również Ne funkcjonuje tu żaden automat. Kwestie anektowania planu rozwoju nauczyciela reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214, poz. 1580) § 4 ust.2 i 3, który stanowi:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.”

A zatem jeśli dyrektor szkoły wyrazi potrzebę zmiany Pani planu rozwoju, to taką czynność trzeba wykonać.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk