Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Do kiedy stażysta zatrudniony do 31 sierpnia a kończący staż 31 maja zobowiązany jest złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne oraz teczkę? Co powinna zawierać?

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97. poz. 674 z późn. zm.)   w art. 9d ust. 7 określa termin złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne dla nauczyciela stażysty. Zgodnie z tym przepisem nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  (stażysta) lub egzaminacyjnego (kontraktowy) w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W art. 9b ust.3 określono, iż nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca, to postępowanie kończy się do dnia 31 sierpnia.   W ust.3a wprowadzono dodatkowy termin – 31 października, który skutkuje zakończeniem postępowania do 31 grudnia.

Dla nauczyciela stażysty istotny jest ten pierwszy termin – umowa wygasa 31 sierpnia bez gwarancji zawarcia ponownej.

Zawartość „teczki” dołączonej do wniosku kwalifikacyjnego określa § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 z późn. zm.). Katalog załączników:

1)            dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie;

2)            zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)  dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk