POLAK WIE – ponad 600 000 pytań i finał w Warszawie! 18 styczeń 2017

A TY WIESZ, że możesz wziąć udział w quizie POLAK WIE jeszcze przez kilka dni? Sprawdź swoją wiedzę! Nie ma na co czekać! Rozpoczął się ostatni tydzień zdobywania nagród na www.polakwie.pl!

Czytaj dalej

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.
 Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Szanowny Ekspercie, bardzo dziękuję za rozwiązanie wielu moich watpliwości. Odnośnie polecenia wykasowania słowa «społecznie» w moim sprawozdaniu ze stażu, mogę oświadczyć, że pracę społeczną podjęłam z własnej incjatywy na rzecz dzieci z zerówki i czyniłam to nie w ramach 40h pracy nauczyciela, tylko w moim prywatnym czasie. Dyrekcja wyraziła zgodę na prowadzenie takich zajęć. Gdybym pokazała sprawozdanie ze stażu z 3 lat, zapewne byłby Pan zaskoczony. Własciwie w tamtym czasie nie miałam życia prywatnego. Zawsze uważałam i moi znajomi również, że praca społeczna jest więcej warta niż praca za którą się płaci. Dlatego nie mogę się teraz pogodzić, że opiekun stażu, któremu zaufałam, właściwie pod presją, «poradził» mi, abym wykasowała słowo «społecznie» ze swego sprawozdania. Dlatego ponawiam moje pytanie? Czy słowo «społecznie» w moim sprawozdaniu ze stażu mogło mi w jakikolwiek sposób zaszkodzić w czasie egzaminu przed komisją egzaminacyjną? Jednocześnie podkreślam, że był to argument mojego opiekuna stażu. 

Moim zdaniem istnieje jakieś uzasadnienie w zakresie posługiwania się działaniami wykonywanymi społecznie. Niestety przepisy art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) są w tej kwestii niejednoznaczne:

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
    1. nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    2. nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Ponieważ czas pracy nauczyciela jest tylko częściowo dokumentowany - trudno jest wskazać czynności, które nauczyciel wykonuje poza czterdzistogodzinnym czasem.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk