Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy opiekunem stażu może być n-l zatrudniony w innej placówce. W tej, w której pracuję, oprócz osoby sprawującej nadzór pedagogiczny nie ma n-la mianowanego (dyplomowanego), a są aż trzy stażystki.

Dyrektor może wyznaczyć opiekuna stażu nauczycielowi, jeśli kandydat na opiekuna posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Zgodnie bowiem z przepisami art. 9c ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Jednoznacznie odnosi się to do nauczycieli zatrudnionych w szkole. W przypadku opisywanym w pytaniu, opiekunem będzie osoba sprawująca nadzór (dyrektor).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk