Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy do teczki na n-la dyplomowanego do KO muszę włożyć PRZ i sprawozdanie z jego realizacji?

Przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). określa, co powinna zawierać dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Obejmuje ona:
- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
- opisy i analizy wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, określonych w § 8 cytowanego rozporządzenia.
To są wymagane rozporządzeniem dokumenty załączane do wniosku skierowanego do organu nadzoru pedagogicznego.
Z powyższego wynika, że ani plan rozwoju zawodowego, ani sprawozdanie, ani też ocena dorobku zawodowego nie są dokumentami dołączanymi do wniosku.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk