Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy04 kwiecień 2018

Co może zrobić nauczyciel, który chce przygotować autorskie pomoce dla swoich uczniów? Coś, co nie wchodzi w skład zestawu dla nauczyciela do danej serii podręczników? W dobie Internetu przygotowanie do zajęć jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jedyną kwestią godną przemyślenia jest to, jak w tej mnogości materiałów do nauczania znaleźć i wybrać takie, które są łatwe w użyciu, posiadają wiele możliwości tworzenia i są bezpłatne?

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy w opisie i analizie mogą znaleźć się dokonania po zakończeniu stażu?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.), nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego załącza do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego następującą dokumentację:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - poświadczone kopie;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
 3. opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
 4. dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

Czyli opis i analiza odnosi się do wymagań zawartych w §8 ust.2 rozporządzenia. Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu są określone w §8

ust.1.
A to oznacza, że opis i analiza może dotyczyć również działań zrealizowanych poza okresem odbywania stażu.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk