Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy w klasach 1-3 obowiązuje ocena proponowana? Jeśli tak, to w jakiej formie?

W kasach 1- 3 obowiązuje ocena opisowa – zgodnie z §13 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Taka regulacja z pewnością znajduje odzwierciedlenie w Szkolnym Systemie Oceniania, w którym - jeśli tylko jest takie oczekiwanie ze strony rodziców - można wprowadzić pojęcie „proponowana ocena opisowa”. Natomiast w cytowanym rozporządzeniu MEN zapisano, norma, że uczeń ma prawo znać propozycję oceny miesiąc wcześniej, a rodzice muszą być informowani o zagrożeniach. Nie zaznaczono czy dotyczy to I etapu edukacyjnego. A zatem w rozporządzeniu wprost takie wymaganie nie istnieje. Chyba, że WSO stanowi inaczej.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk