POLAK WIE - Zadaliśmy już ĆWIERĆ MILIONA PYTAŃ !!!04 styczeń 2017

Rośnie zainteresowanie zabawą POLAK WIE – ogólnopolskim quizem internetowym z nagrodami — www.polakwie.pl. Każdy może sprawdzić swoją wiedzę w 4 kategoriach – świat, ludzie, historia, kultura. Jest to nowatorskie połączenie rozrywki z edukacją, dlatego w projekt zaangażowało się ponad 20 partnerów m.in. Stowarzyszenie Mensa Polska.

Czytaj dalej

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.
 Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciel, który jest opiekunem samorządu szkolnego może wpisać regularne spotkania oraz przygotowanie różnych przedsięwzięć i imprez szkolnych z SU w ramach 19 lub 20KN? Dyrekcja odpowiedziała mi, że nie mogę pracy z SU wpisać w ramach 19KN lub 20KN (było to jeszcze w zeszłym roku szkolnym 2010/11). Ponieważ w tym roku szkolnym zrezygnowałam z opieki nad SU, ponieważ dostałam od tego roku dodatkowe zadania do realizacji i byłabym po prostu fizycznie i czasowo niezdolna wypełniać wszystkie zadania i funkcje, opiekę nad SU przejął inny nauczyciel. Nauczyciel ten zaczął wpisywać spotkania z SU w ramach 19 i 20 KN?  Czy jest to zgodne z prawem? A jeśli tak, to dlaczego mnie nie pozwolono wpisać tych zajęć w zeszłym roku? Czy za pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Organizacja zajęć dodatkowych w ramach tzw. "godzin karcianych" w danej szkole pozostaje w kompetencji dyrektora tej placówki.

Zgodnie z art 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych zobowiązani są do realizacji jednej lub dwóch dodatkowych godzin w tygodniu. Dodatkowe godziny powinny być przeznaczone na zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zajęcia świetlicowe. Godziny do dyspozycji dyrektora, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) przeznaczane są na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. W kompetencji dyrektora danej szkoły pozostaje organizacja zajęć w ramach tzw. godziny karcianej. Rodzaj prowadzonych zajęć w ramach godzin dodatkowych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów danej szkoły. Praca z samorządem może zostać uznana za realizację godzin karcianych – jednak tak naprawdę to dyrektor szkoły powinien zadecydować o zaliczeniu takich godzin do godzin karcianych lub zaliczeniu ich do godzin, realizowanych przez nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Nauczyciel bowiem zobowiązany jest oprócz realizacji obowiązkowego pensum, zajęć związanych z samokształceniem, przygotowaniem się do lekcji i doskonaleniem zawodowym – również do zajęć statutowych (art. 42 ust. 2 KN). Zazwyczaj rodzaj realizowanych zajęć przez nauczyciela w ramach godzin dodatkowych określany jest na początku roku szkolnego i w trakcie roku szkolnego zmienia się tylko w sytuacjach szczególnych.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk