Rola muzykoterapii w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną08 sierpień 2017

W artykule przedstawiam odbiorcy jak dużą rolę odgrywa świat muzyki i muzykoterapia w rozwoju dzieci z niepełnospawnością intelektualną. Bezpośredni kontakt z muzyką dostarcza im wielu pozytywnych bodźców wzrokowych, słuchowych i emocjonalnych, które podnoszą intensywność ich doznań. Zajęcia muzykoterapeutyczne są niewątpliwie potrzebną i wartościową formą spędzenia czasu przez uczniów dotkniętych niepełnosprawnością intelektualna.

Czytaj dalej

Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem od września 2011 r. kierownikiem internatu przy technikum. Mój etat to 30 godzin, w tym 15 godzin mam pracować jako kierownik i 15 jako wychowawca. Od września 2012 r. mam zacząć staż na nauczyciela mianowanego. Czy w planie rozwoju zawodowego mam zaplanować działania dotyczące tylko mojej pracy opiekuńczo — wychowawczej czy też dołączyć zaplanowane działania jako kierownika internatu?

W rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2004.260.2593 z późn. zm.)w §7 określone są powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu. Są to:
1) uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Tak więc nie ma wyraźnego rozdziału zależnego od pełnionej funkcji. Oznacza to, że wszystkie działania (nauczyciela lub kierownika) powinny mieć oparcie w §7 ust. 1 przywołanego rozporządzenia.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk