Pliki: Przepisy szczególne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1487)

 

2009-04-21 12:27:59
Pobierz
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 362)

 

2009-04-21 11:52:38
Pobierz
Ustawa z dnia 7 listopada 2001 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 147, poz. 1644)

 

2009-04-21 11:45:14
Pobierz
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1320)

 

2009-04-21 11:37:38
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 737)

 

2009-04-15 13:42:21
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.

w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 50, poz. 451)

 

2009-04-15 13:23:16
Pobierz
BRAK PLIKU - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

2009-04-15 13:21:56
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz. 910)

 

2009-04-15 13:20:00
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110)

 

2009-04-15 12:55:06
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181)

 

2009-04-15 12:46:48
Pobierz