Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

2011-07-11 13:56:49
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

2011-07-11 13:55:14
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

2011-07-11 13:53:39
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

2011-07-11 13:52:24
Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

2011-07-11 13:50:59
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

2011-07-11 13:49:17
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

2011-07-11 13:47:52
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

2011-07-11 13:43:39
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

2011-07-11 13:41:57
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

2011-07-11 13:40:06
Pobierz