Pliki: 2009

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

2011-07-11 13:43:39
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

2011-07-11 13:41:57
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

2011-07-11 13:40:06
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

2011-07-11 13:38:48
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

2011-07-11 13:37:16
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

2011-07-11 13:35:26
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

2011-07-11 13:33:20
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

2011-07-11 13:25:49
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

2011-07-11 13:24:15
Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

2011-07-11 12:59:36
Pobierz