Pliki: 2008

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

2011-07-11 12:21:09
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

2011-07-11 11:59:37
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2011-07-11 11:56:22
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

2011-07-11 11:52:56
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa

2011-07-11 11:42:35
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

2011-07-11 11:02:04
Pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

 

2009-04-15 10:24:14
Pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 

2009-04-15 10:23:00
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

2009-04-15 10:21:26
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

2009-04-15 10:20:06
Pobierz