Pliki: 2003

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411)

 

2009-04-15 13:09:07
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 798)

 

2009-04-15 13:08:11
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 84, poz. 779)

 

2009-04-15 13:07:17
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 826)

 

2009-04-15 13:05:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz. 1391)

 

2009-04-15 13:04:44
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1540)

 

2009-04-15 13:03:38
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855)

 

2009-04-15 13:02:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1854)

 

2009-04-15 13:01:20
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1875)

 

2009-04-15 13:00:20
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041)

 

2009-04-15 12:59:32
Pobierz