Program wychowawczy kółka misyjnego
29 maj 2007
Ocena: brak

Program powstał w celu ukazania misyjności Kościoła i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka, oraz włączenie dzieci w formację Papieskiego Dzieła Misyjnego. W Parafii pod wezwaniem św. Mateusza w Górze nie funkcjonuje żadne koło o tematyce religijnej, dlatego podjęłam niniejsze działania. Cele programu przedstawiłam duszpasterzowi parafii, który wyraził aprobatę. Program powstał w celu ukazania misyjności Kościoła i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka, oraz włączenie dzieci w formację Papieskiego Dzieła Misyjnego. Podejmowane działania będą wspierały rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości.

Czytaj dalej
Skrypt do zajęć: Jak przeciwdziałać agresji
07 maj 2007
Ocena: brak

W skrypcie „Przeciwdziałanie agresji. Porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy” zebrane są informacje, dzięki którym w sposób jasny będzie można przedstawić uczniom wszelkie zagadnienia związane z agresją, a więc definicje, przejawy oraz rodzaje zachowań agresywnych, a także ich konsekwencje. Podczas zajęć dotyczących agresji uczeń będzie miał możliwość poznania stylów zachowań w sytuacjach konfliktowych, różnic w interpretacji zaobserwowanych sytuacji, zdobędzie umiejętność wyrażania czytelnie i bezpośrednio swoich uczuć, aktywnego słuchania innych. W trakcie spotkań powinien również poznać sposoby radzenia sobie z nagromadzonym stresem, frustracją.
Jak już wspomniałem wcześniej, skrypt, to zebrane informacje, materiały, które mają wspomóc pracę wychowawczą nauczyciela-wychowawcy, pedagoga, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nie są to gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych, ponieważ prowadząc zajęcia poświęcone agresji, zachowaniom agresywnym należy wziąć pod uwagę, z jaką grupą wiekową pracujemy, jak liczebna jest to grupa, a także jakie metody powinniśmy zastosować, by przekazywane przez nas wiadomości utrwaliły się w umysłach uczniów.
Prowadząc osobiście zajęcia, odnośnie porozumiewania się w konflikcie, najczęściej łączę wiele metod. Stosując na przykład pogadankę lub mini-wykład łączę je z metodami aktywizującymi uczniów – dyskusja, „burza mózgów”, swobodne wypowiedzi uczestników. Pozwalam w ten sposób uczniom samodzielnie dojść do jakichkolwiek wniosków, sam jedynie wskazując drogę ich poszukiwań.
Zachęcam do lektury i wykorzystywania zgromadzonych tu materiałów podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj dalej
Drama w pracy z dzieckiem
06 maj 2007
Ocena: brak

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania dziecka jest zaspokojenie jego potrzeb. Zatem celem pracy nas, wychowawców, pedagogów jest stworzenie im takich warunków, w których potrzeby te będą zaspokojone. Jedną z form pracy z dzieckiem jest drama, która zapewnia zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dzieci, potrzeby uznania, potrzeby dodatniej samooceny, potrzeby samorealizacji oraz pozytywne kontakty emocjonalne z innymi. Drama uczy też samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje i fantazję, a jej zespołowy charakter pracy kształtuje dyscyplinę, uczy zgodnego współżycia i współdziałania Ważne jest jednak aby wychowawca najpierw dobrze poznał dzieci, aby umożliwić im stworzenie takich sytuacji, w których będą mogli się wykazać, osiągnąć sukces i być docenionymi. Opracowałam poniższy artykuł na posiedzenie rady pedagogicznej aby zaprezentować jakie możliwości poznania dziecka daje praca tą metodą oraz jak możemy pomóc dziecku dojrzewać do samodzielnego podejmowania decyzji i poznawać odpowiedzi na pytania dotyczące własnej tożsamości. Ja w swojej pracy wychowawczej stosuję tę formę pracy w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych występujących w grupie.

Czytaj dalej
Metody aktywizujące i ich wpływ na efektywność nauczania
06 maj 2007
Ocena: brak

Aktywizacja obejmuje całokształt działań nauczyciela (przy czynnym uczestnictwie uczniów), złożonych z takich zabiegów metodycznych i metod nauczania, które wywołują u uczniów większą aktywność, gdy oni jej jeszcze nie przejawiają, bądź przekształcają ją w aktywność o większym ładunku samodzielności.

Czytaj dalej
Program szkolenia dla nauczycieli
11 kwiecień 2007
Ocena: brak

Przedstawiam program szkolenia dla nauczycieli języka polskiego i fizyki. Nadrzędnym celem jest ukształtowanie w uczniach umiejętności czytania ze zrozumieniem. Istotny jest również fakt wykazania spójności przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Ostatecznie zajęcia mają doprowadzić do efektywnego przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego.

Czytaj dalej