Koło matematyczne – dla uczniów klas IV – VI
07 marzec 2008
Ocena: brak

W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, czy też mających zainteresowania wykraczające poza nauczanie szkolne. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, twórcze myślenie, pracowitość i wytrwałość. Trudno jest tego dokonać w tradycyjnych formach pracy lekcyjnej. Najczęściej uniemożliwia to ilość uczniów w klasie, a w związku z tym obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań. Dlatego ogromną rolę spełniają koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem zdolnym.

Czytaj dalej
My mali Europejczycy
03 marzec 2008
Ocena: brak

Reforma oświaty wprowadziła do naszych szkół edukację europejską z zagadnieniami zapoznania uczniów z miejscem Polski w Europie, ukazaniem zarówno jej wartości jak i ważności pod względem politycznym, gospodarczym, kulturowym. Pomoże to ukształtować postawę szacunku względem wartości własnych oraz innych niż rodzinne.

Czytaj dalej
Działalność biblioterapeutyczna w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży
03 marzec 2008
Ocena: brak

Biblioterapia* jako forma psychicznego wsparcia już od wielu lat ma zastosowanie w psychoterapii. Coraz częściej stosuje się ją w lecznictwie dzieci przewlekle chorych. Jej cele i zadania są zbieżne z założeniami terapii pedagogicznej.

Czytaj dalej
Program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
28 październik 2007
Ocena: brak

Narastające tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Człowiek w swych mechanizmach adaptacyjnych często nie nadąża za dynamizmem zmian cywilizacyjnych. Efektem są różne schorzenia narządu ruchu oraz wady postawy i budowy ciała. Prawidłowa postawa ciała każdego człowieka jest gwarantem jego zdrowia, sprawności fizycznej i zdolności do wykonywania wszelkiej pracy.


Czytaj dalej
Edukacja zdrowotna – praktyczna i sympatyczna
12 październik 2007
Ocena: brak

"Edukacja zdrowotna – praktyczna i sympatyczna" to program autorski proponowany do realizacji w klasie 5 w ramach lekcji przyrody, na dodatkowych zajęciach edukacji zdrowotnej a nawet w ramach lekcji wychowawczych.
Stanowi rozszerzenie wiedzy o budowie i działaniu organizmu ludzkiego zdobytej w klasie 4 oraz pozwala nabyć właściwe nawyki higieniczne, promując zdrowy styl życia.

Czytaj dalej