Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Indywidualny program terapeutyczny dla dziecka z upośledzeniem umysłowym klasa III sp

Data dodania: 2017-10-21 13:17:18
Autor: Monika Tomowiak-Stańczak

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczno — wychowawczy dla uczennicy z lekkim upośledzeniem umysłowym z klasy III

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczno - wychowawczy dla uczennicy z lekkim upośledzeniem umysłowym z klasy IIIa

Autor programu: M. Tomowiak – Stańczak

Poznań 2010 r.

I. Wnioski po dokonanej miesięcznej obserwacji uczennicy.

         Uczennica przybyła do naszej szkoły w lutym 2010 roku. Mimo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Międzyrzeczu stwierdziła, że rozwój intelektualny dziewczynki odpowiada lekkiemu upośledzeniu umysłowemu, rodzice i opiekunowie domagali się, aby dziewczynka chodziła do szkoły ogólnodostępnej, bez klas integracyjnych. Życzyli sobie również, żeby córka realizowała program nauczania obowiązujący w klasie trzeciej, aby korzystała z powszechnie używanych w klasie podręczników.

         Po miesięcznej obserwacji dziecka stwierdzam, że dziewczynka nie do końca odnalazła się wśród nowej grupy rówieśniczej. Jest otwarta w stosunku do osób dorosłych, komunikatywna i operatywna, jednak nie wykazuje tendencji do nawiązywania bliższych kontaktów z rówieśnikami.  

Nie potrafi w sposób racjonalny i bezkonfliktowy rozwiązywać drobnych sporów z dziećmi. Sama je wywołuje, dochodząc swoich racji poprzez krzyk.

Być może jest to efektem trudnej sytuacji w domu.

         Patrycja kompensuje swoje braki w wiedzy poprzez nabywanie nowych umiejętności podczas zajęć np. nie potrafi dodawać i odejmować liczb w pamięci, ale nauczyła się sprawnie wykonywać ww. działania sposobem pisemnym. Dzieli liczby na konkretach, jej duże trudności z dzieleniem wynikają z braku dobrego opanowania tabliczki mnożenia. Dziewczynka systematycznie utrwala sobie w domu tabliczkę w zakresie 50. Widać wyraźny postęp. Potrafi pomnożyć w pamięci liczby typu: 2 razy 200, podzielić liczby typu: 200 dzielone na 2. Samodzielnie rozwiązuje bardzo proste zadania z treścią. Rozumie sformułowania matematyczne: o tyle mniej, o tyle więcej. Umie samodzielnie odczytać tekst, czasami popełnia błędy. Czyta wyrazami, w wolnym tempie. Potrafi odpowiedzieć na proste pytania dotyczące tekstu. Rozumie polecenia. Wykonuje złożone polecenia po uprzednim wyjaśnieniu przez nauczyciela.   

Potrafi napisać tekst ze słuchu. Mimo słabej strony graficznej swoich wypowiedzi pisemnych, wielu błędów ortograficznych pisze w miarę czytelnie. Po wysłuchaniu czytanego przez nauczyciela tekstu umie odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące treści. Potrafi napisać samodzielnie pracę na zadany temat. Tworzy logiczną i przemyślaną całość. Wykonuje opis osoby. Uzupełnia tekst z lukami wymyślonymi przez siebie wyrazami. Rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Potrafi je wypisać samodzielnie z tekstu. Umie określić liczbę mnogą i pojedynczą wyrazów.

Według mnie jest w stanie sprostać wymogą programowym klasy III. Pod warunkiem, że damy jej duże wsparcie, zachętę do pracy, wykorzystamy jej potencjał.

 

II. Cele pracy wychowawczo- terapeutyczno- edukacyjnej.

1. Cele główne programu wspierającego uczennicę klasy trzeciej

Patrycję Nacieszę:

- Kompensowanie, usprawnianie zaburzonych funkcji dziecka.

- Zapewnienie Patrycji poczucia bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej, w szkole.

- Rozwijanie umiejętności niezbędnych do zdobywania wiedzy tj.: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwacja, tworzenie itd.

- Kształtowanie umiejętności społecznych umożliwiających wchodzenie w prawidłowe interakcje z najbliższym otoczeniem dziecka.

- Wyrobienie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

 

2. Cele szczegółowe:

- Dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, obserwacji nauczyciela.

- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.

- Rozbudzenie wiary w siebie, w swój potencjał.

- Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań.

- Rozwijanie percepcji wzrokowo – słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowej.

- Usprawnienie małej motoryki.

- Niwelowanie wady wymowy, która utrudnia mówienie, pisanie i czytanie uczennicy.

- Wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego.

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia.

 

III Metody i formy pracy wykorzystane podczas realizacji programu.

- Logopedyczne gry rozwijające umiejętności językowe dziecka: Od obrazka do słowa, H. Rodak, D. Nawrocka  – materiał językowy stanowiący podstawę programów rewalidacji mowy dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w porozumiewaniu się.

- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona.

- Metoda C. Orffa – muzyczne wyklaskiwanie.

- Metoda 18 struktur wyrazowych.

- Metoda ćwiczeń grafomotorycznych H. Tymichowej.

- Wybrane elementy artterapii.

W pracy terapeutyczno - edukacyjnej wykorzystane będą różne formy: indywidualna, grupowa.

 

IV Podejmowane przez nauczycieli działania edukacyjno – wychowawcze.

Rozwijanie percepcji słuchowej.

 • Wyodrębnianie odgłosów z najbliższego otoczenia, w celu poprawy koncentracji uczennicy, kojarzenia.
 • Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich. Wykorzystanie pomocy metodycznej pt.: „Świat odgłosów”.
 • Usprawnianie słuchu fonematycznego. Wykorzystanie zabaw i gier słuchowych.
 • Uważne słuchanie poleceń nauczyciela, wypowiedzi pozostałych uczniów.
 • Odtwarzanie struktur rytmicznych-wyklaskiwanie, wystukiwanie, wygrywanie różnych układów rytmicznych.
 • Rozróżnianie słuchowe głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych od głosek przedniojęzykowo - zębowych.
 • Rozpoznawanie głosek dentalizowanych w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.
 • Wyróżnienie wyrazów ze zdań, rozpoznawanie zdań pytających, wykrzyknikowych, oznajmujących.
 • Tworzenie wyrazów zaczynających się od danej głoski, synteza głosek podanych ze słuchu.

Rozwijanie mowy, zasobu słownictwa dziecka.

 • Wzbogacanie zasobu językowego dziewczynki poprzez zastosowanie metody Rodak, Nawrockiej.
 • Korygowanie wypowiedzi błędnych pod względem gramatycznym.
 • Aktywizowanie dziewczynki do częstych wypowiedzi na forum klasy, opisywania zdarzeń z własnego doświadczenia, historyjek obrazkowych, odpowiadania na pytania dotyczące tekstu.
 • Używanie wyrazów bliskoznacznych, przeciwstawnych.
 • Niwelowanie zaburzeń mowy w zakresie dwóch szeregach głosek dentalizowanych.

Rozwijanie umiejętności estetycznego, poprawnego pod względem gramatycznym i ortograficznym pisania.

 • Praca skierowana na poprawę graficznej strony pisma. Wykorzystanie metody Tymichowej.
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej. Wykorzystanie  Systemu Edukacyjnego Pus.
 • Ćwiczenie umiejętności pisania w oparciu o zabawy i gry kształtujące tę kompetencje.
 • Ćwiczenia mające na celu doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

     Polegające m. in. na wyszukiwaniu różnic na obrazkach, dobieraniu

     obrazków do konturów, uzupełnieniu brakujących elementów itd.

 • Ćwiczenia polegające na pisaniu ze słuchu opracowanego materiału.
 • Formułowanie przez uczennicę krótkich wypowiedzi pisemnych na dowolny temat.
 • Uzupełnianie luk w wyrazach trudnych pod względem ortograficznym.
 • Uzupełnianie luk w zdaniach.
 • Praktyczne wykorzystanie poznanych zasad ortograficznych.
 • Wspólne sprawdzanie tekstu po napisaniu, korzystanie ze słowniczka ortograficznego.

Usprawnianie techniki czytania, rozumienia sensu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !