Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2017-02-16 18:46:44

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego


 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


 

mgr Małgorzata Frej

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SP w Bystrzycy Górnej


 

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014r.

Data zakończenia stażu – 31.05.2017r.

 

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami.

 

Cele stażu:

 

  1. Poszerzenie zakresu wiedzy.

  2. Doskonalenie własnych umiejętności.

  3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

  1. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

  2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

  1. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism – poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej.

 

na bieżąco

Zestawienie bibliograficzne, recenzje wybranych pozycji

2.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych) i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

cały okres stażu

 

Zaświadczenia o udziale w szkoleniach

3.

Współtworzenie programów i dokumentów szkoły – udział w pracach zespołu opracowującego statut szkoły.

wrzesień każdego roku

Potwierdzenie dyrektora

4.

Systematyczne rozwijanie i udoskonalanie własnego warsztatu pracy – udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, gromadzenie materiałów i informacji.

 

cały okres stażu

Potwierdzenia innych nauczycieli

5.

Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora szkoły, podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursów

6.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, apeli, akcji charytatywnych i społecznych tj. „Góra grosza”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka sprzętu elektronicznego, zużytych baterii).

cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora

7.

 

 

8.

Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu

koła plastycznego „Mały artysta”

 

 

Opracowanie i wdrożenie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

 

2014/2015

 

 

 

2014/2017

 

 

 

 

Program autorski

 

 

 

Plan pracy MSU,potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2, pkt 2

 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

 

Termin

realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

 

cały okres stażu

Potwierdzenie

dyrektora

 

 

2.

Podejmowanie działań z zakresu wykorzystania technologii komputerowej poprzez opracowywanie dokumentacji, opracowanie komputerowych testów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, gazetek, zawiadomień, regulaminów, informacji dla uczniów i rodziców.

 

 

 

cały okres stażu

Przykładowe

materiały

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Wykorzystanie internetu - korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli,komunikowanie się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, publikacja tekstów własnych na stronie internetowej szkoły, publikowanie własnych scenariuszy zajęć, imprez na stronach portalu edukacyjnego

Opracowanie prezentacji multimedialnych.

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

Potwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenia

 

3. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2. pkt 3

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

 

Termin

realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 

 

 

cały okres stażu

 

 

Sprawozdania

2.

Współpraca z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w szkole i z innych szkół.

 

 

cały okres stażu

Potwierdzenie

dyrektora

3.

Przeprowadzenie konkursu polonistycznego „Mistrz kaligrafii”dla klas I – III.

 

cały okres stażu

Scenariusz, potwierdzenia dyrektora

4.

Prowadzenie lekcji otwartych dla dyrektora szkoły, rodziców i nauczycieli.

 

cały okres stażu

Scenariusz, potwierdzenie dyrektora

5.

Przygotowanie referatów na tematy przydatne w pracy nauczyciela i przedstawienie ich na posiedzeniu zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej.

 

według planu pracy

zespołu

samokształceniowego

 

Potwierdzenie członków zespołu samokształceniowego

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !