Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego — nauczyciel wspomagający

Data dodania: 2017-02-03 12:48:34

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

 


Imię i nazwisko:                                          mgr Ewa Maria Obrębska

 

Miejsce i adres zakładu pracy:                  Zespół Szkół w Korszach

 

Nauczany przedmiot:                                 nauczyciel wspomagający

 

Długość stażu:                                             2 lata i 9 miesięcy

 

Data rozpoczęcia stażu:                             01.09.2016.

 

Przewidywana data

zakończenia stażu:                                      31.05.2019.

 

Cel główny:

 

  • doskonalenie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie i kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych.

 

Cele szczegółowe:

 

  • podniesienie jakości pracy szkoły;
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi;
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
  • tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów;

 

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
 i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Lp.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Doskonalenie umiejętności
i poszerzanie wiedzy na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły

-   Aktywny udział
w zewnętrznym doskonaleniu (szkolenia, warsztaty, konferencje,
e-konferencje)

Na bieżąco

Zaświadczenia

-   Udział
w wewnętrznym doskonaleniu (szkoleniowe rady pedagogiczne)

Wg harmonogramu

Potwierdzenie dyrektora

-   Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych

Na bieżąco
w okresie stażu

Protokoły konkursów

2

Przewodniczenie w zespole terapeutów
oraz aktywne uczestnictwo
w pracach zespołu wychowawczego
i ewaluacyjnego

-   Spotkania w zespole, wykonywanie zadań

Na bieżąco
w okresie stażu

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

3

Samodzielne studiowanie literatury
i zdobywanie nowych kompetencji

-   Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, logopedii, specyficznych trudności  w nauce

Okres stażu

Wykaz przeczytanych pozycji

-   Poszukiwanie nowości wydawniczych

Okres stażu

Zebrane informacje

-   Pogłębianie wiedzy
w zakresie pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Okres stażu

Zebrane informacje

-   Pogłębianie znajomości prawa oświatowego

Okres stażu

Notatki

-   Prowadzenie zajęć otwartych

Na bieżąco
w okresie stażu

Scenariusze

Lista obecności

-   Udział w lekcjach otwartych
i pokazowych przygotowanych przez innych nauczycieli

Na bieżąco
w okresie stażu

 

Lista obecności

-   Systematyczne doskonalenie metod pracy

Na bieżąco
w okresie stażu

Notatki

 

 

-   Aktywna współpraca
z pedagogiem
i logopedą szkolnym

Na bieżąco
w okresie stażu

Notatki
z podejmowanych działań

4

Promowanie integracji

-   Dążenie do integracji zupełnej poprzez aktywne włączenie dzieci z dysfunkcjami w życie klasy i szkoły

Na bieżąco
w okresie stażu

Scenariusze imprez

-   Wspieranie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Na bieżąco
w okresie stażu

Notatki
z podejmowanych działań

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

Lp.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej

-   Przygotowywanie scenariuszy zajęć logopedycznych, uroczystości

Na bieżąco
w okresie stażu

Scenariusze

-   Przygotowywanie planów pracy, pomocy dydaktycznych dla ucznia, zaproszeń, dyplomów

Na bieżąco
w okresie stażu

Wzory kart pracy, dyplomów, testów wykonanych drogą komputerową, plany pracy nauczyciela

-   Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu i encyklopedii multimedialnych podczas przygotowywania konkursów, przedstawień, pomocy dydaktycznych

Na bieżąco
w okresie stażu

Wpisy w dzienniku zajęć

-   Korzystanie na zajęciach
ze sprzętu audio i DVD

Na bieżąco
w okresie stażu

Wpisy w dzienniku zajęć

-   Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem programów edukacyjnych
i multimedialnych

Na bieżąco
w okresie stażu

Wpisy w dzienniku zajęć

-   Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktu
z innymi nauczycielami oraz dyrekcją

Na bieżąco
w okresie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !