Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przedmiotowy system oceniania z języka poskiego w klasach technikum

Data dodania: 2016-06-18 19:19:32

Jest to przedmiotowy system oceniania z języka polskiego uwzgledniający specyfikę pracy z uczniami technikum

Przedmiotowy system oceniania  z języka polskiego w klasach Technikum 


I  Cele edukacyjne przedmiotu

 • kształcenie umiejętności odczytywania tekstów na poziomie dosłownym, alegorycznym, metaforycznym, parabolicznym
 • kształcenie umiejętności posługiwania się terminami historyczno-literackimi, językoznawczymi
 • kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi językowych, zarówno ustnych jak i pisemnych,  o różnych funkcjach
 • pogłębianie znajomości utworów literackich wskazanych w programie oraz z zakresu lektury uzupełniającej
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 

    II         Obszary oceniania

 • wiadomości
 • umiejętności
 • postawa-aktywność, systematyczność
 • samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości

 

    III          Formy pracy podlegające ocenie

 • praca klasowa (90min)
 • praca analityczno-interpretacyjna o charakterze maturalnym
 • test (45min)
 • sprawdzian (45min)
 • kartkówka (15 min)
 • praca z tekstem
 • odpowiedzi ustne
 • zadania domowe
 • recytacja/inscenizacja
 • inne formy: projekt/prezentacja/referat

   IV       Kryteria oceniania  

 

 1. 1.       Ramowe kryteria na określoną ocenę zgodne z WSO

Stopień celujący -  otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową,
 • umie formułować problemy i samodzielnie dokonywać analizy nowych zjawisk,
 • prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedza spoza programu szkolnego,
 • stawia hipotezy badawcze, polemizuje, by obronić własne stanowisko, wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystując sądy badaczy   literatury.

 

Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
 • zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach problemowych,
 • sprawnie wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła,
 • przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich,
 • wyjaśnia funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach literackich,
 • formułuje wnioski  płynące z porównania  kształtu artystycznego tekstów literackich,
 • samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedziach  ustnych

        i pisemnych materiały z różnych źródeł  dotyczące literatury i sztuki,

 • stosuje sądy wartościujące i uogólniające,
 • dba o poprawność  językową, stylistyczna, interpunkcyjną i ortograficzną wypowiedzi,
 • stosuje  oryginalną koncepcje wypowiedzi,
  • dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego,
  • dokonuje syntezy twórczości literackiej,
  • wykazuje się swobodą konwersacji, kultura dyskusji i piękną polszczyzną.

 

Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej,
 • posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach typowych,
 • wskazuje związki literatury z filozofią, sztuką i historią,
 • porównuje wzorce osobowe i kreacje bohaterów odwołując się do utworów literackich,
 • dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego,
 • formułuje wnioski, uogólnienia, argumenty, prezentując swój punkt widzenia,
 • ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki,
 • komponuje dłuższe, zwarte, uporządkowane, poprawne stylistycznie, językowo

     i ortograficznie   wypowiedzi,

 • buduje pracę interpretacyjną według własnej koncepcji.

 

Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

 •  opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej                         w stopniu pozwalającym na rozwiązywanie, wykonywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności,
 • wskazuje związki omawianych epok z wcześniejszymi,
 • wiąże fakty literackie z istotnymi faktami historycznymi,
 • opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,
 • określa tematykę i problematykę omówionych utworów,
 • charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów,
 • charakteryzuje podstawowe prądy artystyczne , hasła programowe poszczególnych epok,
 • prace pisemne mają charakter nieschematyczny, są poprawne pod względem językowym, ortograficznym i stylistycznym.

 

Stopień dopuszczający -  otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w stopniu, który nie przekreśla możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy                     z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,
 • przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w podstawie programowej,
 • określa ramy chronologiczne epoki,
 • posługuje się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami,
 • streszcza główne wątki utworów literackich,
 • rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne,
 • wypowiada się w sposób komunikatywny; wypowiedzi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !