Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Udział w wydarzeniach szkolnych pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Data dodania: 2016-06-15 15:33:40

Choroba może pokrzyżować plany pracownika jednostki oświatowej, który przygotowywał lub zamierzał wziąć udział w uroczystościach szkolnych. Czasem obecność na nich może pozbawić prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, dlatego decyzja o uczestnictwie w szkolnym wydarzeniu pomimo choroby, powinna zostać podjęta z rozwagą.

O potrzebie wystawienia zaświadczenia lekarskiego z tytułu choroby pracownika decyduje lekarz. Jednym z elementów zwolnienia są wskazania lekarskie: „chory powinien leżeć” albo „chory może chodzić”. Pracownik, który przedłoży pracodawcy zwolnienie lekarskie, musi zostać zwolniony od pracy na okres wskazany w zwolnieniu. W oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są m.in. zaświadczenia lekarskie odpowiednie do treści art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372). Dyrektor nie może uznać, że obecność pracownika jest konieczna i z tego względu pozbawić go prawa skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości co do autentyczności przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub nie została skontrolowana jego zasadność albo prawidłowość wykorzystywania.

Zasady kontrolowania zwolnień lekarskich

Jeżeli po zapoznaniu się ze zwolnieniem lekarskim dyrektor lub inna upoważniona osoba zajmująca się sprawami kadrowymi nabierze podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, dyrektor występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Natomiast w razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, pracodawca jako płatnik składek występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto − na podstawie art. 68 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. − ZUS oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (np. jednostki oświatowe), są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej oraz nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem (§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich − Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743).

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego generalnie powinien unikać takich zachowań i postępowania, które budzą wątpliwość co do jego rzeczywistego stanu zdrowia oraz są niezgodne z celem tego zwolnienia. Prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego polega przede wszystkim na przestrzeganiu wskazań i zaleceń lekarskich.

 W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. W razie wątpliwości powziętych przez osobę kontrolującą z ZUS lub przedstawiciela dyrektora, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga je właściwa jednostka organizacyjna ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują pracownikowi środki odwoławcze (§ 10 rozporządzenia).

 Przestrzeganie wskazań i zaleceń lekarskich

Przepisy o...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !