Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program wewnątrzszkolny - Rękodzieło w mojej małej Ojczyżnie

Data dodania: 2013-05-20 22:07:19
Autor: SYLWIA KAPINOS

Program zajęć artystycznych w zakresie rękodzieło artystyczne przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Celem jest rozwijanie zdolności manualnych i tworzenie wypowiedzi w zakresie szeroko pojętnej ekspresji przez sztukę…

 

 

Wewnątrzszkolny program nauczania

z zakresu zajęć artystycznych

w Zespole Szkół Specjalnych

w Warczu

 

"Rękodzieło w mojej małej Ojczyźnie"

 

 

 

 

 

 

 

 

autor programu: mgr Sylwia Kapinos

 

 

Spis treści

 

I Ogólna charakterystyka programu

II . Cel zajęć artystycznych

Cele główne

Cele szczegółowe

Cele wychowawcze

III . Formy i metody pracy

IV. Treści nauczania

V .Tematyka zajęć artystycznych

VI .Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ogólna charakterystyka programu

 

Program zajęć artystycznych w zakresie rękodzieło artystyczne przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Celem jest rozwijanie zdolności manualnych i tworzenie wypowiedzi w zakresie szeroko pojętnej ekspresji przez sztukę.

Program realizowany jest na zajęciach artystycznych z zakresu technik artystycznych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program został opracowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r., z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Program zakłada naukę różnorodnych technik rękodzieła takich jak: papieroplastyka w tym iris folding, quilling, scrapbooking tea bags oraz rzeźby, tkactwa , haftu z wykorzystaniem wiedzy na temat wzornictwa regionalnego oraz elementów charakterystycznych dla obszaru na którym się znajdujemy czyli Kaszub.

Przy doborze form i metod kieruję się zainteresowaniami i możliwościami uczniów klas gimnazjalnych, dla których przeznaczony jest ten program .

Jednym z ważniejszych kryteriów zajęć jest to, aby młodzież rozwijała swoje zainteresowania, kreatywność , talent oraz miała okazję poznać bliżej region kulturowy w północnej Polsce będący częścią Pomorza, który zamieszkują Kaszubi. Niniejszy program ma na celu wprowadzenie w tematykę, dotyczącą motywów i kolorystyki wzornictwa kaszubskiego .Dodatkowym elementem ma być zapoznanie uczniów z historią Kaszub.

Poznawanie zagadnień twórczości artystycznej rękodzieła oraz analiza dzieł sztuki pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórczą ucznia. Podatny umysł i wrażliwość młodego człowieka powinny być umiejętnie kształtowane i rolę tę znakomicie mogą spełniać zajęcia artystyczne z rękodzieła. Rękodzieło pomaga w wychowaniu i kształceniu, a zajęcia artystyczne w gimnazjum postrzegam jako przedmiot swobodny, który poprzez indywidualną i grupową aktywność twórczą w formie zabawy, otwiera młodego człowieka na różne dziedziny życia. Poprzez pracę w grupie uczeń uczy się również komunikacji,integracji, oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Osiągnięcia uczniów powinny być prezentowane publicznie w formie, wystaw ,kiermaszu, aby zgodnie z założeniem realizacji celu edukacyjnego – wdrażać uczniów w uczestnictwo w kulturze regionalnej i upowszechniać ją w lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 1. Cele zajęć artystycznych.

 

Cele główne:

 

1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i regionalnym
2 . Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych;
3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz autorefleksji;
4. Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką;
5. Rozbudzanie zainteresowań plastyczno-technicznych
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

7.Rozwijanie wrażliwości na sztukę ludową

 

Cele szczegółowe:

 

 1. Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.

 2. Pokazanie możliwości wypływających z różnych technik i oswajanie z różnorodnością problemów i tworzyw plastycznych.

 3. Nauka właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy.

 4. Pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni.

 5. Doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej

 6. Współdziałanie obu rąk; udział całej dłoni

 7. Rozbudzenie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą i materią ,techniką.

 8. Odkrywanie zależności i kierunków przestrzennych ( środek - obwód, góra - dół ).


 

 

Cele wychowawcze

 

 1. Dzięki własnym osiągnięciom twórczym nabiera pewności siebie, co powoduje wyższą samoocenę ucznia.

 2. Podejmuje działania w sytuacjach trudnych. 

 3. Staje się tolerancyjny wobec innych ludzi.

 4. Współpracuje z zespołem według ustalonych reguł.

 5. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska

 6. Wykazuje twórczą postawę.

 7. Przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

 8. Nabiera dbałości i szacunku wobec sztuki i poczucia tożsamości regionalnej.

 9. Rozwija poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy indywidualnej i zespołowej.

 10. Przez kontakt z różnymi gatunkami sztuki rozwija swoje zainteresowania.

 

 

 

III. Metody pracy

 

Podające

 • pogadanka

 • opis

 • anegdota

 

  Eksponujące

 • ekspozycja

 

  Problemowe

 • dyskusja dydaktyczna

 

  Praktyczne

 • metoda projektów

 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe


 

1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. Uczeń:


 

1)uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury);


 

2)korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej).


 

2.Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:


 

1)podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przygotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i kształtowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem);

2)realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w społecznościach szkolnej i lokalnej.


 

3.Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. Uczeń:


 

1)rozróżnia wybrane style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz osadza je w odpowiednim porządku chronologicznym i miejscu, z którym było związane ich powstanie, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z danej dziedziny sztuki);ybranych dyscyplinach architektury i sztuk plastycznych, przyporządkowując je właściwym autorom oraz opisuje ich funkcje i cechy stylistyczne, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z zakresu historii sztuki).


 

IV.Tematyka zajeć

 • Origami

 • Tea bags

 • Iris folding (motywy kaszubskie)

 • Quilling (motywy kaszubskie)

 • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !