Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2013-04-01 22:09:29
Autor: Katarzyna Lelewska

Witam zamieszczam plan rozwoju zawodowego — nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 
Imię i nazwisko nauczyciela:
mgr Katarzyna Lelewska
Kwalifikacje:

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr
Stanowisko pracy:
nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej
Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2010
Czas trwania stażu:
2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 30.05.2013)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
 
 
Cele główne do realizacji w okresie stażu:
1.     Aktywny udział w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
2.     Umiejętność wykorzystywania różnorodnych metod i form w pracy oraz ich analiza i ocenianie skuteczności.
3.     Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
4.     Poznanie problemów społeczności lokalnej i włączenie się w ich rozwiązywanie.
5.     Wykorzystanie technologii informatycznej i Internetu w pracy.
6.     Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
7.     Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 
Rodzaj działań  i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
 
§ 7 ust.1 pkt.1 
Uczestniczenie                w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
 
1.     Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym oraz zespołem wychowawczym.
 
 
 
 
 
Zgodnie                               z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
 
 
 
 
 
Potwierdzenie obecności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 ust.1 pkt.2
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 
1.     Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział       w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
 
2.     Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego.
 
3.     Tworzenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki, uzupełnienie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
 • Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, pomocy naukowych itp.
 
4.     Uczestniczenie w szkoleniach komputerowych.
 
5.     Opracowywanie scenariuszy i przygotowywanie według nich uroczystości.
 
6.     Ukończenie studiów podyplomowych.
 
Przez cały okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
Okres stażu
 
 
W roku 2010/2011
 
Potwierdzenia,
listy obecności
 
Zaświadczenia,
notatki
 
Spis zebranych
pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma
 
 
 
Zaświadczenia
 
Scenariusze
 
 
Dyplom
 
 § 7 ust.1 pkt.3   Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
 
1.    Analiza dokumentacji.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • Karta Nauczyciela.
 • Rozporządzenie MEN  z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 • Ustawa o systemie oświaty.
 • Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet).
 
2.   Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
 
3.   Udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat.
 
 
Przez cały okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Notatki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notatki
 
 
Potwierdzenia,
listy obecności
 
§ 7 ust.2  pkt.1 
Umiejętność organizacji                  i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności                  i dokonywania zmian w tych działaniach.
 
 
 
1.   Współpraca z opiekunem stażu.
 • Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
 • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 •  Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
 •  Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu   i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
 • Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
 
2.   Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 • Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 • Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
 
3.   Publikowanie własnych prac.
 • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
 • Publikacja scenariuszy lekcji.
 
4.     Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
 
5.     Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz wdrażanie nowych pomysłów.
 
6.     Współorganizowanie imprez i uroczystości na terenie świetlicy, szkoły.
 
7.     Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
 
 
8.     Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 
 
9.     Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 
 
 
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010
 
W zależności od potrzeb, co najmniej raz w miesiącu
Przez cały okres stażu
 
Okres stażu
 
Przez cały okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
Przez cały okres stażu
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Czerwiec 2013
 
 
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Notatki
 
Konspekty
 
Konspekty
 
Notatka
 
 
Konspekty
 
 
 
 
 
Publikacja na stronie:
www.literka.pl
 
 
 
Dzienniki
 
 
Notatki
 
 
Scenariusze, zdjęcia
 
 
Potwierdzenia uczestnictwa, dyplomy
 
Zgromadzone dokumenty
 
Sprawozdanie                    z realizacji planu rozwoju zawodowego
 
§ 7 ust.2 pkt.2  Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 
 
1.     Poznanie środowiska uczniowskiego.
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
 • Obserwacja i analiza możliwości uczniów
 
2.     Stosowanie różnorodnych metod pracy uwzględniających możliwości uczniów.
 
3.     Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
 
4.     Udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata.
 
5.     Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
 
6.     Prowadzenie w świetlicy zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.
 
7.     Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 
8.     Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
 
9.     Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych pozaszkolnych.
 
10.   Rozmowy z rodzicami.
 
Przez cały okres stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Okres stażu
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Notatki
 
 
 
Scenariusze
 
 
Zdjęcia
 
Zaświadczenia
 
 
Sprawozdania
 
 
Prace uczniów, scenariusze
 
Zaświadczenia
 
Notatki
 
Potwierdzenia uczestnictwa, dyplomy
 
Dziennik
 
§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
 
 
1.     Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
 
2.     Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje.
 
3.     Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych materiałów do zajęć, dyplomów.
 
4.     Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i internetu.
 
5.     Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
 
 
 
 
 
Przez cały okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Zaświadczenia
 
 
 
 
 
 
Zgromadzona dokumentacja
 
Scenariusze
 
 
Plan rozwoju zawodowego
Płyta CD z zapisem elektronicznym
 
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.  
 
 
1.     Aktualizowanie wiedzy  z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
 
2.     Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
 
3.     Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – bajkoterapia.
 
4.     Aktywna praca nad samokształceniem.
 
 
 
 
5.     Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej pracy, rozwiązywaniu problemów.
 
6.     Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami uczniów, rodzicami.
 
Przez cały okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Rok szkolny 2010/2011
 
Okres stażu
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Notatki
 
 
Notatki
 
 
Dziennik
 
Notatki, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia
 
Notatki
 
 
Notatki

 

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo ! 
§ 7 ust.2 pkt.5  
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.  
 
1.     Analiza przepisów prawa oświatowego.
 
2.     Udział w radach pedagogicznych modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
 
3.     Analiza aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich.
 
4.     Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: statutu szkoły, planu wychowawczego, programu profilaktycznego.
 
5.     Udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych.
 
 
Przez cały okres  stażu
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
 
Okres stażu
 
Notatki
Protokoły
Potwierdzenia
 
 
Notatki
 
 
Notatki
 
 
Zaświadczenia