Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2013-03-14 11:15:40
Autor: Karolina Piotrowska

Jestem nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Przedstawiam Państwu moją propozycję Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Mam nadzieję, że mój materiał będzie dla Państwa przydatny.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Karolina Piotrowska

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Wykształcenie: magister filologii angielskiej

Przedmiot nauczany: język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2013r

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Lp.
 
 
 
Zadania
 
 
 
Formy realizacji
 
 
Termin
 
 
 
Dowody realizacji
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§7ust.1 pkt1
 
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 
 
 
 
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 
 
2. Współpraca z rodzicami:
- zebrania
- rozmowy indywidualne
- kontakt telefoniczny
 
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym (rozwiązywanie konfliktów, kierowanie na badania PPP).
 
4. Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno wychowawcza).
 
5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie).
 
6. Realizacja planu wychowawczego.
 
7. Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek oraz przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
 
 
- zgodnie z harmonogramem
 
- dwa razy w semestrze
- według potrzeb
- według potrzeb
 
- cały okres stażu
 
 
- według potrzeb
 
 
-według terminarza
 
 
 
- cały okres stażu
 
-według planu dyżurów
 
 
 
 
- listy obecności, notatki własne
 
- potwierdzenia
 
 
 
 
- zapis w dzienniku,
potwierdzenia
 
- notatki
 
 
-potwierdzenia
 
 
 
-zapis w dzienniku
notatki własne
- potwierdzenia
 
2.
 
§7ust.1 pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
 
 
1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i seminariach w Centrach Doskonalenia Nauczycieli:
 
2. Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j.angielskiego (organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne: Longman Pearson, Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing).
 
3. Udział w pracach zespołu języków obcych.
 
4. Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej)
 
 
 
-według harmonogramu
 
 
-według terminarza nadesłanych ofert
 
-cały okres stażu
 
-cały okres stażu
 
 
-zaświadczenia
 
 
- zaświadczenia, ceryfikaty
 
 
-notatki własne
 
-notatki własne
 
3.
 
§7ust.1 pkt3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
 
1.Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych  
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (internet - portale edukacyjne, prasa oświatowa).
 
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
 
 
 
 
-cały okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-cały okres stażu
 
-teksty rozporządzeń, notatki
-wniosek o rozpoczęcie stażu,
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
- teksty rozporządzeń,
notatki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- notatki własne
 
4. 
 
 
§7ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
 
1. Współpraca z opiekunem stażu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-zawarcie kontraktu
-omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem)
 
2.Hospitacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
 
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp)
-przygotowanie końcowego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
 
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
 
5.Analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania i opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
 
 
 
6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego
-analiza standardów egzaminacyjnych
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka angielskiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
-tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych (używanych w procesie nauczania języka angielskiego)
-opracowywanie testów, sprawdzianów
-przeprowadzenie testów poziomujących klas I
 
-przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego dla klas III
- przeprowadzenie i analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego dla klas II
 
 
-wrzesień 2010
 
 
 
 
 
-zgodnie z harmonogramem
 
 
-cały okres stażu
 
 
-czerwiec 2013
 
- czerwiec 2013
 
-cały okres stażu
 
 
 
 
-sierpień/wrzesień 2010
 
 
 
 
- sierpnień/wrzesień 2010
- sierpień/wrzesień 2010
- wrzesień 2010
-cały okres stażu
-cały okres stażu
 
- cały okres stażu
- wrzesień 2010
 
-według terminarza
 
-kwiecień 2010
 
 
 
 
-plan rozwoju zawodowego, kontrakt, terminarz spotkań
 
 
-arkusze hospitacyjne, arkusze obserwacji, konspekty lekcji
-teczka dokumentów
 
 
-sprawozdanie
 
-wniosek
 
-dzienniki,
sprawozdania,
 
 
 
-przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
-dziennik lekcyjny, konspekty lekcji
 
-notatki, dokumenty
-notatki
- przygotowane materiały
-notatki
-plansze tematyczne, płyty CD, DVD itd.)
-przygotowane testy
-testy,
-testy, analiza wyników
-testy, analiza
 
 
 
5.
 
§7ust.2 pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
- zdiagnozowanie środowiska uczniów poprzez rozmowy z rodzicami i pedagogiem szkolnym
 
2. Współpraca z rodzicami
- opracowanie planów działań i spotkań
- rozmowy indywidualne przy współpracy z pedagogiem szkolnym
 
3.Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej.
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !