Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczycieli kontraktowych

Data dodania: 2013-02-20 14:13:37
Autor: Teresa Kozłowska

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego — mianowanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Teresa Kozłowska, nauczyciel kontraktowy

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich

Adres szkoły: ul. Szkolna 4, 42-772 Pawonków

Stanowisko: nauczyciel fizyki

Opiekun stażu: mgr

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r

Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r

I. WYMAGANIE § 7, ust.2, pkt. 1 

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.

Zadania  umieszczone w planie

Formy realizacji

Termin realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, opracowałam plan rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz  plan rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły, pana mgr Krzysztofa Kłobusa. Wniosek został przyjęty a plan rozwoju zawodowego zatwierdzony, przydzielono mi opiekuna stażu panią mgr Aleksandrę Sladek .

Brałam udział w szkoleniu pt.: ,,Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Częstochowie.

Korzystałam ze wskazówek dotyczących procedur awansu zawodowego na edukacyjnych portalach internetowych. 

sierpień/2006 r

 

 

01.09.2006 r

 

 

25.04.2008 r

 

 

cały okres stażu

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu panią mgr Aleksandrą Sladek, w którym jasno określiłyśmy zasady współpracy, terminy i formy realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.

 

01.09.2006 r

3.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Publicznego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich.

 

Przeanalizowałam i zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacją zadań szkoły. Przeanalizowałam następujące dokumenty: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Publicznego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich, Program Wychowawczy  Szkoły.

wrzesień/październik

2006 r

4.

Uczestniczenie w pracach organu szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji, wynikających z nich zadań.

 

Uczestniczyłam w konferencjach  Rady Pedagogicznej. Brałam udział w pracach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Przedmiotowego szkoły. Uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  

Współpracowałam z rodzicami uczniów gimnazjum w czasie zorganizowanych spotkań w szkole oraz w miarę  potrzeb spotykałam się z rodzicami indywidualnie na terenie szkoły, bądź kontaktowałam się telefonicznie. 

Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Pracowałam również w komisjach podczas egzaminów próbnych dla klas III i II gimnazjum oraz podczas konkursów i olimpiad z fizyki i chemii. 

Brałam aktywny udział w pracach Rejonowej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Fizyki organizowanego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007 w Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7.

Byłam przewodniczącą komisji egzaminu gimnazjalnego w części językowej z przedmiotu język angielski.

Byłam członkiem komisji konkursu szkolnego pod hasłem ,,Parki narodowe naszym bogactwem” podczas obchodów Dnia Ziemi 2009 r., zorganizowanego dla klas drugich. 

na bieżąco (wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej)

 

na bieżąco

 

wg ustalonych terminów

 

19.01.2007 r

 

 

24.04. 2009 r

 

 

14.05.2009 r

5.

Określenie drogi rozwoju zawodowego.

 

Sporządziłam  plan rozwoju zawodowego.

Prowadziłam dokumentację z przebiegu planu rozwoju zawodowego. Systematyczne gromadziłam zaświadczenia, świadectwa, programy, scenariusze lekcji czy imprez szkolnych oraz inne dokumenty świadczące o mojej pracy zawodowej.

sierpień/2006 r

cały okres stażu

6.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

Gromadziłam zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, dokumentujące moją pracę w czasie trwania stażu oraz uczestnictwo w szkoleniach poszerzających moją wiedzę i umiejętności. Prowadziłam arkusze informujące o mojej pracy w danym semestrze, które złożyłam w teczce osobistej nauczyciela u pani dyrektor mgr Katarzyny Szremskiej.

Sporządzałam sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego roczne i semestralne. 

na bieżąco

7.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2006 do 31.05.2009 i przedstawiłam go dyrektorowi szkoły.

maj/czerwiec

2009 r

8.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.

 

Brałam udział w następujących szkoleniach zewnętrznych dotyczących poszerzenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu pt.:

 • Konferencja dla nauczycieli fizyki ,,Doświadczenia fizyczne na wesoło i poważnie” organizowane prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w Częstochowie.
 • Konferencja metodyczna ,, Pozwól swoim uczniom polubić fizykę”. Organizatorem szkolenia było Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycielki w Krakowie, szkolenie odbyło się w Częstochowie.
 • Konferencja metodyczna ,,Doskonalenie warsztatu nauczyciela fizyki” Organizator - Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycielki w Krakowie, szkolenie zostało zorganizowane w Częstochowie.
 • Konferencja metodyczna ,,Filozofia nowej podstawy programowej a rzeczywistość szkolna” organizowane przez Centrum Szkoleniowe Eduskrypt.pl w Częstochowie.
 • Szkolenie z cyklu: ,,Nauczycielu twój głos się liczy” oraz wykład pt.: ,,Nasz głos, nasz skarb”  zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era w Częstochowie.
 • Konferencja metodyczna ,,Pasjonująca fizyka w otaczającym nas świecie – jak uczyć fizyki w dobie reformy?” prowadzona przez Panią Grażynę Francuz-Ornat, zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era w Częstochowie.
 • Konferencja metodyczna ,,Nauka inna niż wszystkie – czy można uczyć fizyki bez wzorów i przyrządów doświadczalnych?” zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era w Częstochowie. Konferencję prowadził Pan Marcin Braun.

Uczestniczyłam w szkoleniach wewnątrzszkolnych organizowanych dla członków Rady Pedagogicznej pt.:

 • ,,Analiza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych” zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. 
 • ,,Klasyfikacja i charakterystyka wybranych aktywnych metod nauczania” przeprowadzone przez Panią mgr Aleksandrę Sladek, nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich.
 • ,,Edukacyjne wartości dodane w ocenie jakości kształcenia” szkolenie przeprowadziły Pani mgr Grażyna Pastuszka i Pani mgr Beata Mańka, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich.

 

 

23.09.2006 r

 

09.10.2007 r

 

 

19.03.2008 r

 

 

22.10.2008 r

 

 

04.11.2008 r

 

 

17. 02. 2009 r

 

 

17. 02. 2009 r

 

 

 

 

10.10. 2006 r

 

14. 03. 2007 r

 

 

28. 03. 2007 r

9.

Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych oraz wzbogacanie  pracowni fizycznej w pomoce dydaktyczne.

 

Doskonaliłam swój warsztat poprzez korzystanie i gromadzenie w pracowni fizycznej: poradników dla nauczycieli fizyki Wydawnictwa Zamiast Korepetycji, testów egzaminacyjnych z części matematyczno – przyrodniczej, plansz tematycznych, samodzielnie wykonanych prostych zestawów doświadczalnych.

Układałam testy, pisałam scenariusze zajęć, opracowywałam sprawdziany.

Wzbogaciłam pracownię fizyczną w następujące pomoce naukowe:

 • Generator Van de Graaffa do pokazywania doświadczeń z elektrostatyki, który dostałam ze szkoły podstawowej w Gwoździanach.
 • Zestaw foliogramów ze zjawiskami fizycznymi zdobyłam dzięki prowadzonej przeze mnie w szkole akcji  zbierania zużytych baterii, dla REBA Organizacji Odzysku S.A.
 • Zestaw foliogramów pomocniczy w prowadzeniu lekcji do podręczników ,,Fizyka dla gimnazjum” i ,,Zrozumieć świat” Wydawnictwa Zamiast Korepetycji

Wykorzystywałam następujące pozycje literatury:

 • ,,Jak uatrakcyjnić lekcje fizyki” Maria Fiałkowska, Wydawnictwo Zamiast Korepetycji
 •  ,,Jak rozwiązywać zadania z fizyki”  Jerzy Kierul Wydawnictwo Quadrivium.
 • ,,Elementy kosmologii dla nauczycieli, studentów  i dociekliwych uczniów” Leszek M. Sokołowski Wydawnictwo Zamiast Korepetycji
 • ,,Fizyka i astronomia  dla każdego” Barbara Sagnowska Wydawnictwo Zamiast Korepetycji.
 • ,,Fizyka –doświadczenia pokazowe, poradnik dla nauczycieli. Fizyka wokół nas.” Juliusz Domański, Bolesław Mazur, Wydawnictwo Res Polona.
 • ,,Jak uczyć fizyki w gimnazjum? Poradnik dydaktyki fizyki”  Mieczysław Sowicki, Wydawnictwo Naukowe Semper

Prenumerowałam czasopismo dla nauczycieli ,,Fizyka w Szkole” Redakcji Czasopism Pedagogicznych EduPress.

Wykorzystywałam na lekcjach wychowawczych:

 • Czasopismo ,,Wychowawca” -  Miesięcznik Wychowawców i Nauczycieli Katolickich.
 • Artykuły z czasopisma ,,Głos Pedagogiczny”  - Wydawnictwa Forum, pobierałam z sieci Internet.
 • Praktyczny poradnik dla pedagogów i nauczycieli ,,Psychologia kształcenia” Gerd  Mietzel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

cały okres stażu

 

10.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli)

 

Obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu panią mgr Aleksandrę Sladek, dzięki którym poznałam nowe, ciekawe metody pracy z uczniami.

Obserwowałam również  lekcje  prowadzone przez panią mgr Beatę Mańkę :

 • matematyka  ,,Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących układów równań”.
 • godzina wychowawcza ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !