Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Data dodania: 2012-05-21 17:55:47
Autor: Monika Karaś

Jestem nauczycielem matematyki w gimnazjum.Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mgr Monika Karaś                                                                                                                                     nauczyciel matematyki                                                                                                                                       

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU  ZAWODOWEGO

 

 

OD 1 WRZEŚNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2012 R.

 

 

NA STOPIEŃ   NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji zadań

Forma dokumentacji

Termin

 

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

2.Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczące awansu zawodowego.

Znajomość procedury awansu zawodowego. Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

IX 2009r.

 

 

 

2009-2012r.

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentów szkoły.

Plan rozwoju zawodowego.

IX 2009r.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć.

Zgromadzone dokumenty.

IX 2009r. –

 V 2012r.

4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie.

V 2012r.

 

Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji zadań

Forma dokumentacji

Termin

1.Opieka nad klasa matematyczną.

1. Prowadzenie gazetki matematycznej.

2. Wykonanie plansz i pomocy do nauczania matematyki w klasach 1-3.

3. Wyeksponowanie plansz i pomocy w klasie.

Przygotowane plansze, pomoce dydaktyczne, materiały z gazetek.

2009-2012r.

2. Organizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

1.Organizacja eliminacji szkolnych konkursów matematycznych między innymi organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, konkursu Mat i Kangur.

2. Przygotowanie uczniów do tych konkursów.

3. Przygotowanie

i przeprowadzenie szkolnego konkursu o matematyce.

4. Inne przedsięwzięcia.

 

Lista uczestników i obecności uczniów koła matematycznego, prace konkursowe uczniów.

2009-2012r.

 

 

 

 

2009-2011r.

 

 

2009-2012r.

3.Samodoskonalenie zawodowe.

1.Utworzenie biblioteczki matematycznej.

2. Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych z wartościowych stron internetowych.

Rejestr pozycji bibliograficznych. Pozyskane materiały.

2009-2012r.

4. Uczestniczenie w pracach zespołu ds. mierzenia jakości pracy szkoły.

Opracowanie, przeprowadzenie i analiza  pomiarów dydaktycznych:

- diagnoza wstępna w klasach pierwszych,

- diagnoza po klasie pierwszej,

- próbny egzamin dla klas drugich,

- próbny egzamin dla klas trzecich

Sprawozdania z analiz.

 

 

 

 

 

 

 

IX 2012r.

 

VI 2012r.

 

V 2010r.

 

 I 2011r.

5. Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy.

Przygotowanie planów wynikowych, scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, sprawdzianów.

Przykładowe sprawdziany i testy.

2009-2012r.

6. Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.

Zaświadczenia i świadectwa.

2009-2010r.

7. Praca z uczniem słabym/zdolnym.

1. Prowadzenie kółka matematycznego.

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału z matematyki.

Program koła matematycznego, lista obecności uczniów zajęć wyrównawczych.

2009-2010r.

8.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego.

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

2009-2012r.

 

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji zadań

Forma dokumentacji

Termin

1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach matematyki.

1.Przygotowanie kart pracy, testów sprawdzianów i materiałów dydaktycznych dla uczniów.

2.Przygotowanie scenariuszy zajęć.

3.Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu i programów edukacyjnych.

4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.

5.Opracowywanie wyników bieżącego nauczania za pomocą arkusza Exel.

Opracowane materiały.

 

 

 

 

 

2009-2012r.

2.Doskonalenie stosowania technologii komputerowej.

1.Udział w szkoleniach.

2. Korzystanie z programów edukacyjnych i Internetu.

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !