Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan godzin wychowawczych w klasie 1 gimnazjum

Data dodania: 2011-12-14 22:00:44
Autor: Magdalena Techmańska

Plan godzin wychowawczych w przejrzysty sposób prezentuje tematykę godzin wychowawczych, cele i ścieżki edukacyjne które podczas tych lekcji powinny byc zrealizowane.

Plan godzin wychowawczych w klasie I gimnazjum 

TEMAT

CEL  EDUKACYJNY

METODY I ŚRODKI REALIZACJI

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1.Organizacja życia naszej klasy.

- wybór samorządu klasowego,

- przydział obowiązków,

- ustalenie kalendarza uroczystości klasowych.

- pogadanka,

- wybory

 

Uczeń: - potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę kolegi do samorządu klasowego.

 

2.Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

- nabywanie szacunku do obowiązków szkolnych oraz praw ucznia,

- zrozumienie obowiązków szkolnych oraz praw ucznia.

- analiza Kodeksu Praw i Obowiązków Ucznia.

- analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

- analiza Regulaminu Oceniania Zachowania.

 

Uczeń zna:

- prawa ucznia,

- Wewnątrzszkolny System Oceniania,

- Program Wychowawczy Szkoły,

-kryteria na poszczególne oceny z zachowania.

 

3.Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.

-kształtowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych na terenie szkoły i poza szkołą.

 

- pogadanka,

- analiza przykładowych sytuacji i ich konsekwencji

prozdrowotna

Uczeń:

-rozumie potrzebę odpowiedniego zachowywanie się w szkole i poza nią,

- przewiduje konsekwencje nieprzemyślanych zachowań.

 

4. Moje gimnazjum.

- poznanie historii szkoły,

- poznanie planu szkoły, wyjść ewakuacyjnych,

- nabywanie szacunku do pracowników szkoły oraz mienia szkoły.

- pogadanka,

- spacer po szkole

historyczna, regionalna

Uczeń:

- zna historię szkoły,

- zna plan szkoły, wyjścia ewakuacyjne,

- szanuje mienie i pracowników szkoły.

5. Patronka mojego gimnazjum.

- poznanie patronki gimnazjum oraz jej historii.

- pogadanka,

- wizyta w Szkolnej Izbie Pamięci

- stworzenie gazetki klasowej.

historyczna

Uczeń:

- zna postać patronki gimnazjum oraz jej historię,

 

6. Moja klasa.

- integrowanie zespołu klasowego,

-wspólne ustalenie norm obowiązujących w zespole klasowym.

 

- pogadanka,

- ankieta,

- praca w grupach

filozoficzna

Uczeń potrafi:

-wyszczególnić argumenty przemawiające za tym, że zgoda w zespole klasowym jest istotna,

- wymienić zachowania społecznie nieakceptowane,

- współpracować z kolegami.

 

7. Jestem obywatelem.

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- rozwijanie zainteresowań historią, kulturą i tradycjami własnego kraju.

 

 - pogadanka,

- ankieta,

- praca w grupach

regionalna,

europejska

 

Uczeń rozumie:

- istotę dbałości o historię, kulturę i tradycje własnego narodu.

8. Vademecum higieny gimnazjalisty.

- utrwalenie zasad dotyczących higieny ciała i umysłu,

- poznanie historii higieny na przestrzeni wieków.

 

- pogadanka,

- wywiad z pielęgniarką szkolną,

- dyskusja i wnioski

prozdrowotna, historyczna

Uczeń:

- potrafi dbać o higienę ciała i umysłu,

- rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie i dbania o higienę.

9.Dobre maniery.

- utrwalenie i przypomnienie zasad dobrego wychowania, poszanowania godności drugiego człowieka, zasad życia w społeczności klasowej, szkolnej.

- pogadanka,

- quiz,

- ankieta

Filozoficzna

Uczeń:

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !