Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy Szkoły Podstawowej ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Data dodania: 2011-09-15 17:42:57
Autor: Dorota Mączek

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy w szkole podstawowej ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego mgr Doroty Mączek

nauczyciela świetlicy Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

ubiegającej się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.

 

 

 

 

A.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (&8 ust. 2, pkt 1).

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki
i uwagi.

1

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MENiS, założenie teczki tematycznej „Awans zawodowy nauczyciela”. Udział w szkoleniach związanych z awansem zawodowym. Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

IX 2007 r.

Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego.

2

Uczestniczenie w warsztatach metodycznych dla nauczycieli świetlic „Awans zawodowy nauczyciela”.

Uczestniczenie w szkoleniu zorganizowanym przez metodyka.

W Okresie stażu.

Zaświadczenie

3

Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.

 • Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.
 • Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowości wydawniczych mogących wzbogacić warsztat pracy nauczyciela świetlicy.

W okresie stażu.

Zaświadczenia o udziale.

 

Zestawienie bibliografii.

4

Doskonalenie zawodowe w ramach WDN

Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u.

W okresie stażu.

Zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

5

Organizacja warsztatu pracy.

 • Opracowanie rocznego i miesięcznego planu pracy świetlicy.
 • Ulepszenie „Karty przyjęcia do świetlicy szkolnej”.
 • Opracowanie harmonogramu pracy świetlicy szkolnej z podziałem na trzy grupy wychowawcze.
 • Znowelizowanie regulaminu świetlicy.
 • Dbanie o wystrój i estetykę świetlicy oraz korytarza przed świetlica.
 • Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do różnorodnych form spędzania czasu w świetlicy.
 • Zbieranie dobrowolnych składek od rodziców na rzecz świetlicy.
 • Opracowanie każdego roku sprawozdania
  z pracy świetlicy.

W okresie stażu.

Plan pracy.

Karta przyjęcia dziecka do świetlicy.

Harmonogram zajęć świetlicy.

Regulamin świetlicy.

Poświadczenie Dyrektora Szkoły.

Poświadczenie Dyrektora Szkoły.

 

 

Rozliczenia finansowe.(dowody wpłaty).

Sprawozdania z pracy świetlicy.

6

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.

 • Utrzymywanie ścisłych kontaktów z rodzicami, pedagogiem szkolnym, reedukatorem,
  i wychowawcami klas w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Zapoznanie się z orzeczeniami z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, tworzenie rysunku rodziny.

W okresie stażu.

Wnioski z obserwacji uczniów.

 

 

Zapisy w Dzienniku Świetlicy.

7

Organizowanie konkursów szkolnych
i międzyszkolnych.

Opracowanie regulaminu konkursu.

Przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców. Prezentacja prac (wystawy pokonkursowe).

W okresie stażu.

Regulamin konkursu. Lista zwycięzców.

Zapis w Kronice Szkoły, zdjęcia.

8

Przygotowanie inscenizacji teatralnych w ramach świetlicowego koła teatralnego.

 • Opracowanie scenariuszy.
 • Prezentacja inscenizacji przed uczniami szkoły i rodzicami.

W okresie stażu.

Scenariusz inscenizacji.

Zapis w Kronice Szkoły, zdjęcia.

9

Współorganizacja imprez
w świetlicy i na terenie szkoły (Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Rodziny).

 • Opracowanie scenariuszy.
 • Przeprowadzenie imprezy.
 • Przygotowanie dekoracji.

W okresie stażu.

Zapis w Kronice Szkoły, zdjęcia.

10

Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 • Przygotowanie dzieci do konkursu.

W okresie stażu.

Podziękowania za udział w konkursie.

11

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !