Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć koła języka rosyjskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Data dodania: 2010-09-15 13:18:13
Autor: mgr Justyna Tarkawian

Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do rozwijania zainteresowań kulturą i językiem rosyjskim.

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

DLA KALSY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WSTĘP

Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do rozwijania zainteresowań kulturą i językiem rosyjskim.

W tworzeniu programu korzystałam z podstawy programowej, programu nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej (DKOS – 5002 – 49/05) oraz dostępnej literatury.

Program jest przeznaczony do realizacji w formie zajęć pozalekcyjnych i można go korygować, dopasowując do indywidualnych potrzeb uczniów.

CEL GŁÓWNY

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki języka rosyjskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Doskonalenie umiejętności rozumienia mowy ze słuchu, czytania oraz czytania ze zrozumieniem.

- Rozwijanie umiejętności pisania krótkich informacji na dany temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem graficznym, gramatycznym, ortograficznym oraz staranność pisania.

- Kształcenie umiejętności opanowania poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

- Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.

- Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania.

- Doskonalenie poprawności językowej.

- Rozwijanie kompetencji kulturowych.

- Zapoznanie uczniów z ogólnymi wiadomościami o Rosji (kultura, miasta, zabytki, ciekawostki, życie codzienne Rosjan, itp.).

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Rozumienie mowy

Uczeń:

- Potrafi wskazać sylabę akcentowaną w wyrazie i akcent logiczny w zdaniu;

- Rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy;

- Rozumie polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji szkolnej;

- Rozumie i prawidłowo reaguje na pytania zadawane przez nauczyciela i kolegów dotyczące zdarzenia, sytuacji rzeczywistej lub zaaranżowanej;

- Rozumie zdania składające się ze znanych wyrazów;

- Wyodrębnia potrzebne informacje w prostych tekstach i dialogach;

- Umie wykonać do tekstu ilustrację.

2. Mówienie

Uczeń:

- Zadaje pytania odnoszące się do znanej mu sytuacji;

- Konstruuje odpowiedzi na pytani nauczyciela i uczniów dotyczące typowych sytuacji dnia codziennego;

- Formułuje krótkie wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;

- Prowadzi mini dialog na podstawie podanego wzorca;

- Układa ogólne pytania do prostego tekstu;

- Przekazuje ogólną treść tekstu za pomocą znanych słów;

- Posługuje się zwrotami grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną;

- Wzbogaca i poszerza zasób słownictwa;

- Kształtuje prawidłowe nawyki w zakresie artykulacji i intonacji rosyjskiej;

- Opowiada o realiach kulturalnych Rosji.

3. Czytanie

Uczeń:

- Poprawnie czyta (z zachowaniem zasad poprawnej artykulacji i intonacji) krótki tekst drukowany i pisany z oznaczonym akcentem;

- Rozpoznaje w tekście wyraz, zdanie lub fragment stanowiący odpowiedź na pytanie pod tekstowe;

- Rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje;

- Posługuje się słowniczkiem pod tekstowym i słownikiem dwujęzycznym;

- Doskonali technikę czytania.

4. Pisanie

Uczeń:

- Kaligraficznie pisze litery rosyjskiego alfabetu i poprawnie je...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !