Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji PRZ

Data dodania: 2010-07-08 13:35:20
Autor: Monika Szarkiel — Mazur

Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień naucyciela mianowanego (wychowawca świetlicy, pedagog).

Nazywam się Monika S. i jestem wychowawcą świetlicy Zespołu Szkół nr 5 z sześcioletnim stażem pracy. W trakcie trwania stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego pełniłam także funkcję pedagoga szkolnego. Posiadam wykształcenie pedagogiczne, które uzyskałam w 2004 roku kończąc studia  magisterskie na UŚ o kierunku praca socjalno – opiekuńcza i wychowawcza. Ukończyłam również studia podyplomowe o kierunku informatyka.

Czas trwania stażu była dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostowaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam odnosząc się do zadań zawartych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1.12.04 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Postaram się zrelacjonować Państwu podejmowane przeze mnie działania według poszczególnych wymagań określonych rozporządzeniem.

§ 7.2.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz uaktualnienia wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po wnikliwej analizie tekstów prawa, takich jak Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty czy rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. W czasie odbywania stażu często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zawodowego zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych. Ukończyłam także warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela” zorganizowane przez WOM w Rybniku.

Jednym z zadań doskonalących mój warsztat pracy była systematyczna obserwacja moich zajęć przez opiekuna stażu, dyrekcję szkoły oraz innych nauczycieli. Takie spotkania kończyły się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć i pozwoliły na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Dokonywałam także cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Często uczestniczyłam w zajęciach klasowych aby przyjrzeć się funkcjonowaniu moich podopiecznych na tle grupy rówieśniczej. Obserwowałam godziny wychowawcze prowadzone przez opiekuna stażu, które stanowiły dla mnie solidną podstawę do nabywania umiejętności postępowania w przypadku kłopotów wychowawczych i trudności komunikacyjnych. Niemniej cenne były dla mnie obserwowane spotkania  z rodzicami.

W ramach podnoszenia własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych („Prawo oświatowe”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Emisja głosu”, „Praca z uczniem zdolnym”, „Strategia wobec przemocy”, „Etyczne aspekty pracy nauczyciela”, „Nauczyciel mediatorem”, „Nowa podstawa programowa”, „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela”) a także  w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Informatyka”;

- udział w warsztatach: „Awans zawodowy nauczycieli”; „Interwencja wobec osoby uzależnionej”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”, „Nowe uzależnienia”, „Dyskalkulia”, „Praca z uczniem z ADHD”, „Procedury i sposoby reagowania  w przypadku naruszenia prawa przez nieletnich”, „Ozdoby świąteczne”, „Świat z papieru”, „Zapobieganie wypadkom dzieci i młodzieży i bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;

- ukończenie rocznego kursu e-learning „Bezpieczna szkoła”

- podnoszenie umiejętności językowych – prywatne lekcje, uzyskanie certyfikatu TOEIC na poziomie B2.

Przez cały okres stażu starałam się w sposób czynny dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i pedagogami. Regularnie uczestniczyłam w spotkaniach pedagogów, gdzie wymieniałam się doświadczeniem i informacjami na temat pracy. Zapoznałam także praktykantkę GWSH w Żorach ze specyfiką zawodu nauczyciela – pedagoga.

Istotnym zadaniem w ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy było prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagoga i wychowawcy świetlicy. Na podstawie obowiązujących w szkole aktów takich jak Statut, Program Profilaktyki i Program Wychowawczy konstruowałam roczne plany pracy świetlicy oraz pedagoga szkolnego, koła informatycznego, zespołu wychowawców. Doskonaliłam umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć, arkuszy obserwacji, protokołów, dokumentacji wycieczek.

W trakcie trwania stażu tworzyłam i rozbudowywałam swój warsztat pracy. Gromadziłam i rozbudowywałam własną biblioteczkę pedagogiczną, uzupełniałam zaplecze samodzielnie przygotowywanych środków dydaktycznych, podejmowałam starania o zakup nowych z budżetu szkoły. Dzięki wsparciu dyrekcji szkoły udało się wzbogacić zaplecze środków dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach świetlicowych i ogólnorozwojowych o nowe pozycje książkowe, programy multimedialne, sprzęt RTV. Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne wzbogaciły bazę materialną szkoły.

Dążąc do ewaluacji własnych działań oraz oceniania ich skuteczności przeprowadzałam ankiety z moimi uczniami i ich rodzicami dotyczące zadowolenia z zajęć świetlicowych oraz satysfakcjonujących ich metod pracy. Dawało to wgląd w zainteresowanie uczniów moimi zajęciami, oczekiwania uczniów i rodziców w stosunku do oferty świetlicy oraz pozwalało wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Prowadziłam także badania ankietowe dotyczące problemów cywilizacyjnych, przemocy na terenie szkoły, sposobów spędzania czasu wolnego, sytuacji rodzinnej uczniów. Wyniki ankiet pozwalały na efektywniejsze opracowywanie planów pracy, nanoszenie korekt do programów wychowawczego i profilaktyki.

§ 7.2.2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizację założeń powyższego punktu rozpoczęłam od zapoznania się ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym uczniów. W tym celu zapoznałam się z dokumentami dotyczącymi uczniów zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, karty informacji  o uczniach. Każdego roku prowadziłam ankiety informacyjne dotyczące środowiska uczniowskiego i ich rodzin z wychowawcami klas, dzięki nim byłam w stanie bliżej poznać problemy uczniowskie. Ważnym elementem pracy pedagoga i wychowawcy świetlicy były także prowadzone przez mnie indywidualne konsultacje z rodzicami, uczniami i wychowawcami. Dzięki tym spotkaniom na bieżąco rozwiązywaliśmy wspólnie problemy wychowanków. Wspaniałą okazją do obserwacji środowiska uczniowskiego były niewątpliwie wycieczki szkolne, w których chętnie uczestniczyłam. Byłam opiekunem i organizatorem wielu wycieczek szkolnych m. in. do: Inwałdu, Wadowic, Raciborza, Chełma Śląskiego, Wisły, Bochni i Krakowa, Żor oraz wyjść do kina, teatru, dyskotek szkolnych. Wszystkie prowadzone przeze mnie obserwacje pozwoliły na uwzględnienie w planach pracy oraz działaniach profilaktyczno – wychowawczych specyfiki problemów środowiska lokalnego i jego potrzeb.

Jako pedagog i wychowawca świetlicy aktywnie współpracowałam z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działania szkoły. Dzięki współpracy z MOPS udało mi się objąć opieką dzieci z rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo, kierowanych do świetlicy szkolnej. Wspólnie z pracownikami socjalnymi na bieżąco konsultowaliśmy możliwości pomocy danym rodzinom. Za owocną uważam również współpracę z KMP dzięki rokrocznie prowadzonym z mojej inicjatywy prelekcjom dla uczniów  na temat odpowiedzialności za czyny karalne oraz pogadankom...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !