Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kryteria oceniania, klasyfikowania i promowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Data dodania: 2010-01-28 22:23:26
Autor: Joanna Stępniewska

Byłam współzałożycielką Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Warlubiu. Szkół tego typu istnieje bardzo mało, a publikacji, literatury fachowej do pracy w tego typu placówce prawie wcale nie ma. Sytuacja ta zmotywowała mnie do utworzenia bazy dokumentacji szkolnej dla klasy Przysposabiającej do Pracy. Jeden ze wspomnianych dokumentów to– KRYTERIA OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY.

ZASADY  OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

w Szkole Przysposabiającej do Pracy

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół , ZAŁĄCZNIK nr3 (Dz. U. z dnia 1 lutego 2005.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianą w Dz. U. nr 130; poz. 906 z dnia 13 lipca 2007 r.)

Ocenianiu podlegają:

 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Zachowanie ucznia, polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

Cele wewnątrzszkolnego oceniania:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • poinformowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  OCENIANIA

 

1. Wymagania edukacyjne.

 • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania „WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI i SAMODZIELNOŚCI” oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć;
 • Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

2. Ocenianie

W Szkole Przysposabiającej do Pracy ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje podsumowanie osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie opisowej. Dopuszcza się wystawianie bieżących ocen cząstkowych w skali od 1 do 6 w dzienniku lekcyjnym.

Oceniając uczniów podkreśla się wszystkie pozytywne elementy, jednocześnie bardzo delikatnie zwracając uwagę na występujące trudności i niedomagania. W czasie zajęć często powinna być stosowana pochwała słowna i aprobata gestem . Prawidłowo przeprowadzona ocena będzie czynnikiem motywującym i informacyjnym dla ucznia i rodzica.

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ: 

 • bazowanie na mocnych stronach ucznia
 • strona emocjonalno-motywacyjna ucznia
 • zachowanie ucznia
 • aktywność na zajęciach
 • zainteresowania ucznia
 • poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianym na danym etapie nauki
 • postępy ucznia
 • sposoby i kierunki przezwyciężania ewentualnych trudności

Roczną ocenę podsumowującą naukę w danym roku szkolnym dokonuje się w ARKUSZU OCENY OPISOWEJ.

3. Struktura oceny opisowej

1.Ocena opisowa semestralna (śródroczna) różni się od oceny opisowej końcoworocznej.

 • Ocena opisowa śródroczna oprócz informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu zawiera zalecenia dla ucznia dotyczące zarówno dalszych postępów w edukacji jak również postępów w rozwoju społeczno-moralnym oraz możliwości ich korekty.
  Ocena ta powinna spełniać:
  • funkcję informacyjną
  • funkcję korekcyjną
  • funkcję motywacyjną
  • Ocena opisowa końcoworoczna na etapie promowania, powinna zawierać informacje o postępach edukacyjnych i zachowaniu bez dalszych wskazań.
   Ocena ta powinna spełniać:
   • funkcję informacyjną
   • funkcję diagnostyczną

Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna powinna składać się z trzech zasadniczych części:

 • postępy ucznia w edukacji
 • postępy ucznia w rozwoju
 • osobiste osiągnięcia ucznia

2.W bieżących ocenach cząstkowych zapisywanych w dzienniku lekcyjnym przyjmuje się:

stopień celujący

- 6

 

stopień bardzo dobry

- 5

 

stopień dobry

- 4

 

stopień dostateczny

- 3

 

stopień dopuszczający

- 2

 

stopień niedostateczny

- 1

Kryteria ocen cząstkowych

Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe . Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych,  zawodach sportowych.

Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje poznane wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny (3)  otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !