Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PRZ nauczyciela świetlicy

Data dodania: 2009-06-02 20:36:29
Autor: Agnieszka Bibik

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

 •  § 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Udokumentowanie

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.


Przegląd i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetowych.

Wrzesień 2007 r.


Na bieżąco.

Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.

2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej.

Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

Opracowanie regulaminu świetlicy szkolnej.

Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem świetlicy szkolnej.

Wrzesień 2007 r.

Cały okres stażu.

Roczny plan pracy świetlicy. Regulamin świetlicy szkolnej.

3. Organizowanie konkursów szkolnych.


Organizowanie i przeprowadzenie konkursów w świetlicy szkolnej.


Cały okres stażu.

Prace konkursowe, dyplomy, zdjęcia, protokoły.

4. Podnoszenie jakości pracy świetlicy szkolnej poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Gromadzenie materiałów i czasopism przydatnych w pracy na świetlicy, przeglądanie stron internetowych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Cały okres stażu.

Pomoce dydaktyczne, czasopisma

5. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy.

Udział w kursach, szkoleniach

i warsztatach. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pracą socjalną”.

Cały okres stażu.

Świadectwa ukończenia.

6. Organizowanie imprez i uroczystości świetlicowych oraz szkolnych.

Zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania imprez, opracowanie scenariuszy oraz przygotowanie uroczystości wraz z dziećmi.

W miarę potrzeb.

Scenariusze, zdjęcia z przygotowanych uroczystości.

7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.

Kontakty z rodzicami uczniów i wychowawcami klas w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności wychowawczych.

Dyskusje i rozmowy z uczniami na temat profilaktyki uzależnień i różnych trudności wychowawczych.

W miarę potrzeb.

Wnioski z rozmów.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i ocena stopnia realizacji założonych zadań.

Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, prac dzieci zdjęć, własnych notatek.

Cały okres stażu.

Teczka z dokumentacją.

9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Czerwiec 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


 • § 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Udokumentowanie

1.Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i internetem jako źródłem informacji.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych z encyklopedii multimedialnych. Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy.

Cały okres stażu.

Opracowane materiały, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

2. Publikacje prac i scenariuszy imprez szkolnych i świetlicowych.

Opracowanie scenariuszy zajęć i zamieszczenie ich na stronach edukacyjnych w internecie.

Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych.

Cały okres stażu.

Publikacje, zaświadczenia o publikacjach.


Harmonogram imprez szkolnych.


 • § 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Udokumentowanie

1. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi nauczycielami.

Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w rozpoznawaniu trudności wychowawczych. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.

Cały okres stażu.

Scenariusze uroczystości szkolnych.

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Publikacje na stronach portali edukacyjnych.

Cały okres stażu.

Publikacje.

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych.


Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej,

Cały okres stażu.

Scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych.

4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Cały okres stażu.

Materiały własne


 • § 8 ust.2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach dla nieletnich.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Udokumentowanie

1. Opracowanie i wdrożenie programu świetlicowego koła plastycznego.

Opracowanie programu i jego akceptacja przez dyrektora szkoły.

Wdrażanie programu.

I semestr 2007/2008.

09.2008 – 06.2009.

Program zatwierdzony przez dyrektora szkoły.


 • § 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Udokumentowanie

1.Organizowanie i przeprowadzenia konkursów plastycznych.

Przeprowadzenie konkursów, wyłonienie zwycięzców.

Cały okres stażu.

Dyplomy, zdjęcia

2. Prowadzenie świetlicowego koła plastycznego.

Opracowanie i wdrożenie programu świetlicowego koła plastycznego.

I semestr 2007/2008.

09.2008 – 06.2009.

Prace dzieci, zdjęcia prac.

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Organizowanie wycieczek, integracja grupy.

Cały okres stażu.

Karty przeprowadzonych wycieczek.

4. Udział w formach doskonalenia zawodowego.

Udział w:

 • kursach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli

 • podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pracą socjalną”.

Cały okres stażu.


Świadectwa ukończenia szkoleń.

5. Praca w szkolnych komisjach w zależności od potrzeb.

Członek zespołu nadzorującego.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia o powołaniu do komisji.


 • § 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.

Współpraca z:

 • Biblioteką Gminną

 • Biblioteką szkolną

 • Komisją d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Ośrodkiem Zdrowia.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia o współpracy wydane przez odpowiednie instytucje.

2. Przeprowadzenie akcji „Góra grosza”

Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Góra grosza”.

Cały okres stażu.

Protokoły z przeprowadzonych akcji.

3. Akcje charytatywne na rzecz fundacji i wydawnictw.

Rozprowadzanie na terenie szkoły „cegiełek” przesłanych przez fundacje i prac niepełnosprawnych artystów malujących ustami i nogami.

Cały okres stażu.

Dowody wpłat na konto.

4. Współpraca z Samorządem Szkolnym

Wspólne akcje charytatywne, imprezy szkolne.

Cały okres stażu.

Scenariusze, zdjęcia z uroczystości szkolnych.

5. Współpraca z ZNP.

Pomoc w organizowaniu spotkań młodych nauczycieli.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia i podziękowania wydane przez prezesa ZNP.

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

Opieka nad działalnością sklepiku szkolnego.

Cały okres stażu.

Zaświadczenie dyrektora szkoły.


 • § 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opis i analiza dwóch przypadków.

Cały okres stażu.

Przeprowadzona i potwierdzona analiza przypadku.


Opracowała: Agnieszka Bibik

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !