Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Doradztwo zawodowe w szkole

Data dodania: 2007-01-07 10:17:37
Od 11 lat pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem ( wspólnie z innymi nauczycielami) doradztwa zawodowego w szkole. Od kilku lat szkoły mają obowiązek organizowania doradztwa zawodowego dla uczniów. Obowiązek ten reguluje Rozporządzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. I szkoły obowiązek te spełniają– lepiej lub gorzej. Problem w tym, że mimo, iż w rozporządzeniu jest mowa o możliwości zatrudnienia doradcy zawodowego, w szkołach etatów dla doradców zawodowych nie ma. Chciałabym, podzielić się doświadczeniem w organizowaniu tego typu działań w szkole, bez etatu doradcy zawodowego.

ORGANIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Ponieważ ustawodawca nałożył na szkołę obowiązek organizowania doradztwa zawodowego - Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.Nr11, poz.114) -w szkole utworzono Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Podstawowe cele systemu – określone w statucie szkoły - to:
1. przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu
2.przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się
3. przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej
4. planowanie karier edukacyjnych i zawodowych

Do koordynowania działań związanych z doradztwem został powołany zespół ds. doradztwa zawodowego. W skład zespołu wchodzi siedem osób: pedagodzy szkolni, nauczyciele przedsiębiorczości oraz chętni nauczyciele innych przedmiotów ( z pośród tych osób cztery ukończyły studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego a jedna z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi). Zadania tego zespołu zostały bardzo szeroko określone: od diagnozy poprzez zajęcia indywidualne do zajęć grupowych, a także gromadzenie i udostępnianie wszelkich informacji dot. kształcenia, zawodów i rynku pracy. W praktyce jednak okazało się, że główne działania zespołu koncentrują się na organizacji i prowadzeniu zajęć informacyjnych i warsztatowych z młodzieżą oraz uczestnictwu w Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Wyższych. Wynikało to, i nadal wynika z braku etatu doradcy zawodowego w szkole i koniecznością prowadzenia tego typu zajęć na lekcjach wychowawczych lub przedsiębiorczości. Ponadto działania te zostały ograniczone do klas kończących szkołę.

Aktualnie w ramach działań grupowych proponujemy młodzieży klas trzecich następujące zajęcia:
· „Ścieżka kariery zawodowej” – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III Liceum Profilowanego
· „Dzień dobry, szukam pracy” – zajęcia dla uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej
· Test preferencji zawodowych – dla zainteresowanych zespołów klasowych
· Spotkania z przedstawicielem Młodzieżowego Biura Pracy – wszystkie klasy III Zespołu

W prowadzonych dotychczas działaniach zabrakło jednak miejsca na indywidualne poradnictwo. W związku z tym postanowiłam wprowadzić nowy element do wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego - Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego. Było to możliwe dzięki temu, że w obowiązkach pedagoga szkolnego są zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Na ten cel przeznaczyłam ok. 3 godzin tygodniowo, w godzinach popołudniowych.. „Siedziba” punktu mieści się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Główne zadania SzPeDeZe – tu to:
· pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji
· wykonywanie badań...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !