Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w gimnazjum.

Data dodania: 2004-03-07 15:00:00
Coraz częściej uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym trafia do szkoły ogólnodostępnej. W jaki sposób radzić sobie, od strony formalnej, z jego edukacją? Jak dokumentować jego postępy szkolne? Jakie akty prawne regulują te problemy? Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytania.
UCZEŃ Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM W GIMNAZJUM OGÓLNODOSTĘPNYM

     Pojawienie się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej staje się wezwaniem dla pedagogów (dyrektora, nauczycieli przedmiotowych, pedagoga szkolnego). Jeśli uda się jeszcze zorganizować oddział integracyjny z nauczycielem wspomagającym - wydaje się, że zupełnie nieźle można zaspakajać potrzeby edukacyjne takich dzieci. Co jednak czynić, jeżeli w szkole ogólnodostępnej, w której nie ma oddziału integracyjnego, pojawia się uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym?
     W swych rozważaniach pomijam taki aspekt rozważań: czy uczeń z upośledzeniem powinien, lub nie powinien uczęszczać do szkoły masowej oraz czy nauczyciele w szkole masowej mają przygotowanie merytoryczne, by zmagać się z problemem edukacji ucznia z upośledzeniem umysłowym.
    Kiedy jednak staniemy przed takim problemem powinniśmy zdobyć wiedzę, jak postępować w takim przypadku. Szczególnie należy zająć się regulacjami prawnymi w tej dziedzinie, gdyż są one wskazówką postępowania i podejmowania decyzji w tej sprawie.

Rozdział I

    W tej części pracy zebrane zostały rozporządzenia regulujące nauczanie uczniów z upośledzeniem.

* * *
"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 13 poz.114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach" ze zmianami w Rozporządzeniu MENiS z 29 stycznia 2003 r. określa na jakich zasadach polega pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Znajdziemy tu informację o zasadach przeprowadzania zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, zasadach organizacji klas wyrównawczych i terapeutycznych.
* * *
"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania" w § 1 stwierdza:
W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradniach specjalistycznych, zwanych dalej "poradniami", są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające o:
 1. potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 2. potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Paragraf 2 cytowanego rozporządzenia brzmi:
 1. Zespoły orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

Paragraf 7 – najbardziej nas interesujący w kontekście omawianych zagadnień – informuje czy dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trafi do szkoły ogólnodostępnej:
 1. W przypadku uwzględnienia wniosku, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów stanowiących załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
 2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego: w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.
 4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
 5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Należy dodać, że rozporządzenie mówi także o tym, że starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, zapewnia dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu, a na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie.
* * *
"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych" stwierdza w § 6:
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

* * *
"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół" zamieszcza w załączniku nr 3 następujący dokument bardzo przydatny nauczycielom uczącym uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkołach masowych: "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych".

Ww. "Podstawa..." jest dokumentem pomocnym przy konstruowaniu programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym.
* * *
"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych".
Rozporządzenie to wprowadza pewne zmiany do Rozporządzenia z dnia 21 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419).

Poza stwierdzeniami omawianymi wcześniej np.:
 • należy dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
 • dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
Należy zwrócić uwagę na inne paragrafy dotyczące klasyfikowania ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym:
Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4a.,

      Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4a.
     Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
      W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !