Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii

Data dodania: 2006-05-23 14:00:00
Od kilkunastu lat jestem nauczycielem chemii w technikum chemicznym iliceum ogólnokształcącym. Analiza wymagań maturalnych oraz chęćpodzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniłamnie do napisania tego programu. Zwraca on uwagę na istotne aspektypracy z uczniem zamierzającym wybrać chemię na egzaminiematuralnym.
1. Wstęp

     Wszyscy wiemy jak ważnym w projektowaniu własnej przyszłości jest dobrze zdany egzamin maturalny. Jest on przepustką umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia i rozwijania kariery zawodowej. Umiejętne zaplanowanie działań związanych z długofalowym przygotowywaniem się do tego egzaminu poprzedzone trafnym wyborem przedmiotów egzaminacyjnych jak również wyborem poziomu, na jakim uczeń będzie zdawał egzamin, jest podstawą osiągnięcia sukcesu w postaci wysokiej oceny. Mając na uwadze te szczególne potrzeby naszej młodzieży postanowiłam napisać program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii.
     Program wspomagający planowanie pracy z uczniami klas licealnych i technicznych może być realizowany przez wszystkich nauczycieli chemii.
     Treści zawarte w tym programie są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych z dnia 19 czerwca 2001r.
     Program będzie realizowany w ramach lekcji chemii, przedmiotów chemicznych oraz zajęć fakultatywnych. Stanowi też ukierunkowanie do pracy własnej uczniów zainteresowanych chemią.
     Życzę wszystkim koleżankom i kolegom sukcesów w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów własnej pracy i pracy swoich uczniów.

2. Cele programu

2.1 Cele główne:
 • Wskazanie nauczycielom chemii działań, które należy podjąć, aby umożliwić uczniom klas licealnych i technicznych zdobycie jak najszerszej wiedzy chemicznej.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów, co zwiększy szansę na uzyskanie przez nich dobrych wyników na egzaminie maturalnym z chemii.
2.2 Cele pośrednie dla uczniów – przewidywane osiągnięcia uczniów:
 • Poznanie struktury i formy egzaminu maturalnego.
 • Poznanie standardów wymagań egzaminacyjnych.
 • Nabycie umiejętności zdobywania wiedzy zgodnie ze standardami wymagań.
 • Zapoznanie z różnorodną literaturą chemiczną oraz informacyjną.
 • Nabycie umiejętności pracy z „Informatorem maturalnym”.
 • Zdobycie jak najszerszej wiedzy chemicznej.
 • Umiejętność rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Wdrożenie do samodzielnej pracy.
2.3 Cele pośrednie dla nauczycieli – procedury osiągania celów:
 • Zapoznanie uczniów ze strukturą i formą egzaminu maturalnego.
 • Zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych z chemii.
 • Wskazanie uczniom dostępnej literatury na rynku wydawniczym umożliwiającej i wspomagającej proces zdobywania wiedzy chemicznej oraz aktualnych informacji dotyczących egzaminu maturalnego.
 • Zaprojektowanie przez nauczycieli pracy z uczniami na lekcjach chemii jak również na zajęciach fakultatywnych.
 • Utrwalanie wiedzy chemicznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Pogłębienie i poszerzenie wiedzy uczniów z chemii w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, ale w ramach wymagań egzaminacyjnych.
3. Termin realizacji programu

     Realizacja tego programu przewidziana jest na rok szkolny 2006/2007.

4. Realizatorzy programu

     Program adresowany jest do:
 • nauczycieli chemii szczególnie w klasach programowo najwyższych
 • nauczycieli przedmiotów chemicznych
 • prowadzących zajęcia fakultatywne z chemii
 • prowadzących koła zainteresowań np. koło chemików itp.
 • prowadzących dodatkowe zajęcia
5. Zakres tematyczny

Wykaz zadań do realizacji

Ob
 • szar
 • Lp Zadania do realizacji Metody nauczania Oczekiwane osiągnięcia uczniów – cele operacyjne Uczeń:
  I . INFORMACYJNY 1 Zapoznać uczniów ze strukturą i formą egzaminu maturalnego.
  • wykład informacyjny
  • opis
  • opowiadanie
  • pogadanka
  • Zna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
  • Zna obowiązujące terminy dotyczące egzaminu maturalnego.
  • Wie, z jakich przedmiotów musi zdawać egzaminy i jakie przedmioty może zdawać dodatkowo.
  • Zna i rozumie wybór poziomów, na których będzie zdawał poszczególne przedmioty.
  • Zna organizację i warunki przeprowadzania egzaminu.
  2 Zapoznać uczniów z „Informatorem maturalnym”
  • wykład
  • praca z materiałem źródłowym
  • Zna zawartość „Informatora maturalnego”
  • Potrafi korzystać z informatora w toku przygotowań do egzaminu maturalnego
  3 Przedstawić i przeanalizować standardy wymagań egzaminacyjnych
  • praca z materiałem źródłowym
  • Potrafi wymienić standardy wymagań egzaminacyjnych w obszarach:
   • wiadomości i rozumienie
   • korzystanie z informacji
   • tworzenie informacji
  4 Zapoznać z wymagania mi egzaminacyjnymi
  • wykład
  • praca z materiałem źródłowym
 • Analizuje opisy wymagań egzaminacyjnych i wyciąga wnioski do dalszej własnej pracy.
 • 5 Wskazać młodzieży zagadnienia, które nie będą omawiane na lekcjach chemii, a które należy przyswoić we własnym zakresie lub na zajęciach fakultatywnych
  • wykład
  • dyskusja
  • Wymieni zagadnienia, z którymi musi się zapoznać poza lekcjami chemii.
  II. ORGANIZACYJNY 6 Zwiększyć nacisk na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
  • Analiza instrukcji dla zdającego
  • Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego
  • Analiza modeli odpowiedzi i schematów oceniania.
  • Omówienie przykładowych zadań otwartych i zamkniętych.
  • Omówienie błędów popełnianych przez maturzystów.
  • wykład
  • prezentacja
  • metoda problemowa
  • pokaz
  • Zna strukturę arkusza egzaminacyjnego.
  • Pamięta o zapoznaniu się z instrukcją i załączonymi materiałami.
  • Zna zasady oceniania arkusza egzaminacyjnego.
  • Potrafi właściwie rozplanować czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
  • Potrafi precyzyjnie udzielać odpowiedzi.
  • Pamięta o zapisywaniu odpowiednich jednostek.
  • Nie udziela kilku sprzecznych odpowiedzi.
  • Pamięta o prawidłowym dobieraniu współczynników reakcji.
  7 Zapoznać młodzież z pozycjami literaturowymi, opracowanymi pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego oraz wdrożyć do pracy z nimi.
  • pokaz
  • burza mózgów
  • wykład
  • metoda problemowa
  • Rozwiązuje zadania z różnych zbiorów zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
  • Swobodnie rozwiązuje testy dotyczące różnych działów chemii.
  • Samodzielnie kontroluje swoją pracę.
  • Korzysta z publikacji dostępnych w zbiorach bibliotecznych szkoły.
  8 Sprawdzać bieżące sprawdziany wg kryteriów stosowanych na egzaminie maturalnym
  • wykład
  • dyskusja
  • opis
  • recenzja
  • analiza
  • Zna kryteria oceniania prac egzaminacyjnych.
  • potrafi ocenić swoje odpowiedzi wg kryteriów egzaminacyjnych.
  9 Zwrócić uwagę na konstrukcję zadań i sposób ich oceniania oraz formułowania odpowiedzi przez uczniów.
  • burza mózgów
  • metoda problemowa
  • analiza
  • dyskusja
  • Rozwiązuje zadania egzaminacyjne o podwyższonym stopniu trudności.
  • udziela odpowiedzi do zadań tekstowych.
  III. TEORETYCZNY 10 Przypomnieć i utrwalić wiadomości z zakresu:
  • Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości
  • Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych
  • Stężenia roztworów
  • Budowa atomu i cząsteczki
  • Chemia organiczna
  • Procesy równowagowe w roztworach
  • Procesy zachodzące z wymianą elektronów
  • analiza
  • metoda problemowa
  • konsultacje
  • ćwiczenia praktyczne
  • Opanuje cały zakres materiału obowiązujący w nauczaniu chemii.
  • Szybko, sprawnie i poprawnie rozwiązuje dużą liczbę zadań ze zbiorów zadań (forma treningu)
  • Łączy wiedzę z różnych działów chemii w całość.
  • Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy.
  • Samodzielnie decyduje się na rozwiązywanie zadań i konsultacje się z nauczycielem lub z koleżankami.
  11 Zwiększyć częstotliwość przeprowadzania różnorodnych obliczeń chemicznych szczególnie:
  • stechiometrycznych
  • z zastosowaniem pojęcia mola, warunków standardowych i normalnych
  • związanych ze stężeniami roztworów
 • analiza
 • metoda problemowa
  • Rozumie potrzebę przeprowadzania obliczeń chemicznych.
  • Przeprowadza obliczenia stechiometryczne w oparciu o różne działy chemii.
  • Wykonuje dużą ilość obliczeń nie tylko w szkole, ale również w domu.
  • Zaistniałe problemy konsultuje z nauczycielem.
  12 Położyć nacisk na rozwiązywanie zadań wieloetapowych, ...

  Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !