Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nauki wchodzące w skład geografii

Data dodania: 2006-05-28 08:30:00
Program Koła Geograficznego„Nauki wchodzącew skład geografii” został opracowany przez nauczycielkę geografii, napodstawie programu nauczania geografii w gimnazjum .

I. WSTĘP


Program Koła Geograficznego „Nauki wchodzące w skład geografii” adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej klas II i III zainteresowanej geografią, otwartej na świat, dążącej do pogłębienia
swoich horyzontów i wiedzy.
Ma on na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, doskonalenia umiejętności geograficznych, częściowo już poznanych podczas lekcji geografii oraz przygotowania uczniów do konkursów geograficznych i egzaminu gimnazjalnego.
Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie pozwala w pełni realizować działania wspierające jego rozwój indywidualnych cech intelektualnych (wiadomości) i manualnych (umiejętności).
Zdobyte umiejętności geograficzne mają ułatwić uczniom pracę podczas egzaminu gimnazjalnego.


II CELE OGÓLNE PROGRAMU

1 Budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną
2 Ugruntowanie zintegrowanego systemu wiedzy geograficznej, umożliwiającego zrozumienie charakteru i dynamiki przestrzeni geograficznej oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej.
3 Zdobywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, ważnego dla samo rozwoju.
4 Praktyczne stosowanie wiedzy geograficznej.
5 Całościowe widzenie regionów, obszarów, miejsc i współczesnych problemów świata, w tym Polski.
6 Lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map.
7 Rozumienie prawidłowości przyrodniczych, gospodarczych i społecznych świata- kształtowanie przekonań i podstaw.
8 Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i opisu zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej za pomocą języka geograficznego.
9 Kształcenie umiejętności geograficznych
10 Przygotowanie uczniów do konkursu geograficznego i egzaminu gimnazjalnego.
11 Zainteresowanie literaturą popularnonaukową i filmem geograficznym.
12 Zainteresowanie podróżami po świecie i Polsce.

III. SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIE PROGRAMU.

W wyniku realizacji programu uczeń pozna:
- podstawowe pojęcia z astronomii, meteorologii, klimatologii, geologii, kartografii, demografii i geografii regionalnej.
- konsekwencje ruchów Ziemi i ich wpływ na przyrodę, gospodarkę i życie człowieka.
- ogólne zasady biegów na orientację ( azymut ) – INO,
- składniki pogody i klimatu oraz metody powstawania map synoptycznych,
- podstawowe skały litosfery, z uwzględnieniem skał własnego regionu,
- rodzaje odwzorowań kartograficznych,
- zróżnicowanie demograficzne ludności świata,
- aktualną mapę konfliktów na świecie i ich przyczyny,
- podróżników po Europie.

W trakcie realizacji programu uczeń powinien opanować i udoskonalić umiejętności:
- czytania informacji z mapy o różnej treści i ich interpretacji,
- samodzielnego zdobywania wiedzy i planowania własnej pracy,
- przedstawiania i interpretowania tematyki geograficznej za pomocą różnych form przekazu np. fotografii krajobrazu, map satelitarnych, wykresu, diagramu, szkicu, profilu geologicznego, opisu, modelu i technik multimedialnych,
- prowadzenia obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, procesów i zjawisk geograficznych (np. obserwacja składników pogody),
- wykonywania pomiarów w terenie i obliczeń jako metod poznania geografii,
- posługiwania się źródłami informacji statystycznej,
- wykorzystania wiedzy z innych dyscyplin naukowych.

Dzięki realizacji programu uczeń powinien uzyskać następujące przekonania, poglądy, postawy:
- zainteresowanie światem, jego pięknem i różnorodnością,
- szacunek dla innych narodów, wartości, sposobów życia,

- tolerancja i otwartość wobec innych ludzi,
- postępowanie zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego i propagowanie własnych przekonań i postaw,
- ocena pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku geograficznym własnego regionu, Polski i świata,
- współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów i poszukiwania kompromisu,
- wrażliwość na piękno przyrody Ziemi, jako planety.


IV. WYMAGANI ORGANIZACYJNE(ADRESACI PROGRAMU)

Program jest opracowany do realizacji na zajęciach koła geograficznego dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Zakłada się, że będzie on realizowany w wymiarze jednej godziny lekcyjnej odbywającej się przez cały rok szkolny 2004/2005 co tydzień. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych geografią.

Program koła geograficznego będzie realizowany przez p. Halinę Gleb w ramach zajęć pozalekcyjnych. W oparciu o program nauczania geografii dla Gimnazjum, dla Liceum Ogólnokształcącego oraz ścieżek międzyprzedmiotowych (Ścieżka Europejska, Ścieżka Ekologiczna, Ścieżka Regionalna).


V. TREŚCI – PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ.


1.ASTRONOMIA :
wycieczka do planetarium – Toruń ( film pt.,, Ruch wirowy i obiegowy Ziemi”),
ruchy Ziemi i konsekwencje,
obserwacja zmian długości i kierunku cienia gnomonu
(wyznaczanie kierunków w terenie i wysokości Słońca) ,
-obserwacja miejsca i czasu wschodu i zachodu Słońca,
-wyznaczanie miejscowego południka geograficznego i niebieskiego,
ćwiczenia z kompasem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !