Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kryteria ocen z wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Data dodania: 2002-09-09 22:10:29
KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJOpracował. Tomasz Kłusek

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Ocena niedostateczna (1) :

- uczeń nie potrafi wykonać żadnych elementów technicznych, nie zna taktyki i przepisów gier zespołowych, bardzo często jest nieprzygotowany ( ponad 10 x ), nie wykazuje aktywności podczas lekcji i nie interesuje się przedmiotem,

Ocena dopuszczająca (2) :

- uczeń potrafi wykonać tylko pojedyncze elementy techniczne, słabo zna taktykę i przepisy, bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji ( ponad 8 x ), wykazuje bardzo małą aktywność i niewielkie zainteresowanie przedmiotem,

Ocena dostateczna (3) :

- uczeń potrafi wykonać poprawnie niektóre elementy techniczne, wykazuje orientację w taktyce i przepisach , często zdarzają mu się nie przygotowania do lekcji ( ponad 5x ), jest mało aktywny,

Ocena dobra (4) :

- uczeń umie wykonać większość elementów technicznych, zna taktykę oraz przepisy, sporadycznie zdarza mu się brak stroju sportowego ( 3 - 4 x w semestrze ), zwykle aktywnie uczestniczy w lekcji, bądź też stara się wykonywać polecenia w miarę swych możliwości motorycznych,

Ocena bardzo dobra (5) :

- uczeń umie wykonać poprawnie wszystkie elementy techniczne przewidziane programem danej klasy, zna taktykę oraz przepisy gier zespołowych, jego możliwości motoryczne pozwalają osiągać wyniki na odpowiednim poziomie , aktywnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego i interesuje się przedmiotem, systematycznie nosi strój sportowy,

Ocena celująca (6) :

- uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz bierze udział w zawodach sportowych reprezentując szkołę na zewnątrz i wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz zagadnieniami sportu, zdrowia i higieny .

 

SYSTEM OCENIANIA

- opracowano w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania i promowania uczniów /.../ , oraz na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Piątka w Paszczynie .

OCENIANE OBSZARY AKTYWNOSCI

   

 • elementy gimnastyki podstawowej i przyrządowej
 •  

   

 • technika i taktyka zespołowych gier sportowych
 •  

   

 • lekkoatletyka
 •  

   

 • aktywny udział w zajęciach i opanowanie przekazywanych wiadomości
 •  

   

 • przygotowanie do zajęć ( strój sportowy )
 •  

   

 • wykazywanie zainteresowania przedmiotem i - ewentualny - udział w zawodach sportowych
 •  

NARZEDZIA POMIARU

   

 • sprawdziany umiejętności w zakresie gimnastyki i zespołowych gier sportowych
 •  

   

 • lekkoatletyczne sprawdziany motoryki z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji
 •  

   

 • systematyczna ocena aktywności na lekcjach i opanowania wiadomości
 •  

   

 • ustawiczne egzekwowanie stroju sportowego
 •  

KRYTERIA SPRAWDZIANOW UMIEJETNOSCI

   

 • każdorazowe odniesienie wyniku do tabel punktowych
 •  

KRYTERIA OCENIANIA AKTYWNOSCI

   

 • obserwacje i uwagi śródlekcyjne
 •  

   

 • odpowiedzi uczniów na zadawane pytania (sprawdzian opanowania wiadomości)
 •  

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ / KONCOWOROCZNEJ

POZIOMY WYMAGAŃ :

K - konieczny - jego spełnienie oznacza ocenę dopuszczającą

P - podstawowy - odpowiada ocenie dostatecznej (K+P)

R - rozszerzający - odpowiada ocenie dobrej ( K+P+R)

D - dopełniający - odpowiada ocenie bardzo dobrej (K+P+R+D)

W - wykraczający - ocena celująca (K+P+R+D+W)

 

POZIOMY WYMAGAŃ - KLASA IV

poziom

wiadomości

gimnastyka

lekkoatletyka

mini-koszykówka

mini-siatkówka

mini piłka nożna

sporty zimowe

R-M-T

K

- zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach

- potrafi dobrać strój i obuwie do miejsca ćw. i warunków pogodowych

-przewrót w przód

- przewrót w tył

- bieg ciągły (5') w zmiennym tempie

- podania i chwyty piłki oburącz

- poruszania się po boisku

- postawa siatkarska

- prowadzenie piłki prawą i lewą nogą


- prosty krok taneczny

P

-potrafi przyjmować prawidło we pozycje wyjściowe do ćwiczeń

- wie jak dbać o czystość i higienę osobistą i stosuje tę

wiedzę

- przejście równoważne po odwróco- nej ławeczce

- odbicie jednonóż do skoku w dal

- kozłowanie piłki w dowolnym tempie

- zagrywka dolna

-uderzenie i

przyjęcie piłki prawą i lewą nogą

- zjazdy saneczkarskie

- krok podstawowy walca

R

-zna zasady stosowania odpoczynku po wysiłku fiz .

-potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych

-wie , jak ruch może wpłynąć na prawidłową postawę ciała

- łączenie przewrotów

-zeskok obunóż

-rzut z miejsca małym przyborem

-rzut piłki do kosza dowolnym sposobem

-j.w. zza linii 3 m.

-strzał do bramki dowolnym sposobem

- zjazdy parami

- krok polki

D

-zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych

-zna prawidłową terminologię poznanych ćw. fizycznych

-umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi

-j.w. w tył

i w przód

-j.w. prawa i lewą ręką

-bieg na krótkim odcin ku z przyspieszeniem

-wykonać poznane elementy w grze

-odbicia sposobem górnym

-wykonać poznane elementy w grze

-zjazdy w różnych pozycjach

-prosty układ taneczny

W

-umie kulturalnie zachowy- wać się podczas różnych form aktywności ruchowej

-wykazuje się inwencją w doborze ćw. kształtujących

-potrafi dokonywać samooceny sprawności fiz.

- tworzy własny układ gimnastyczny

- osiąga wyniki znacznie powyżej przeciętnej

-reprezentuje szkołę na zewnątrz lub potrafi przewodzić zespołowi

- elementy narciarstwa

-potrafi stworzyć własny układ

POZIOMY WYMAGAŃ - KLASA V

poziom

wiadomości

gimnastyka

lekkoatletyka

mini-koszykówka

mini-siatkówka

mini-piłka nożna

sporty zimowe

R-M-T

K

- umie zorganizować bezpieczne miejsce ćwiczeń

- umie dokonać kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała

-przewrót w przód z marszu z odbicia jednonóż z prawid łowym ułożeniem rąk i głowy

-przyjmowanie niskiej pozycji startowej na komendę

-bieg na średnim dystansie i bieg w zmiennym tempie

-zatrzymanie w biegu na jedno i dwa tempa

-zagrywka sposobem dowolnym z odległości 5 - 6 m

-prowadzenie piłki w dwójkach prawa i lewą nogą


-prosty krok taneczny 2x1

P

- wie jakie zmiany zachodzą w organizmach dojrzewają- cych chłopców i dziewczyn

-zna zasady hartowania orga- nizmu w różnych warunkach pogodowych

-przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku podpartego

-marszobieg z pokonywaniem przeszkód terenowych

-podania i chwyty oburącz w ruchu

-odbicia piłki sposobem dolnym oburącz

-uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy

-zjazdy saneczkarskie

-krok podstawowy walca

R

-prawidłowo rozumie poj. :

szybkość , siła , zwinność , wytrzymałość, zręczność

-zna zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego

-zna wpływ aktywności fizycznej na organizm ludzki

-chód po przyrządach równoważnych przodem ,bokiem, tyłem

-skok w dal z krótkiego rozbiegu i lądowaniem obunóż

-rzut piłki do kosza z biegu

-odbicia piłki sposobem górnym oburącz

-strzał do bramki wewnętrznym podbiciem prawą i lewą nogą

-zjazdy pojedyncze

i parami

-krok polki

D

-zna znaczenie kształcenia różnych cech motorycznych

-umie prowadzić rozgrzewkę

-zna zasady i przepisy poznanych gier

-potrafi udzielić pierwszej pomocy

-stanie na głowie z asekuracją

-rzut piłeczką palantową z biegu

-rzuty piłkami lekarskimi o różnym ciężarze

-wykorzystanie poznanych elementów w grze

-kierowanie piłki na boisko przeciwnika w bok , w przód i tył

-stosowanie poznanych elementów w grze

-zjazdy w różnych pozycjach

-prosty układ taneczny

W

 

-zna zasady kulturalnego kibicowania podczas gier

-potrafi wykazać się...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !