Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Gimnazjum

Data dodania: 2017-03-21 08:53:59
Autor: Łukasz Bukowski

System powstał w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnych uregulowaniach prawnych. Stanowi on propozycję do modyfikowania i wykorzystania przez nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie tych z krótkim stażem pracy zawodowej

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.), zwana dalej ustawą,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843), zwane dalej rozporządzeniem,

3. Statut i wewnątrzszkolny system oceniania gimnazjum

 

II. WPROWADZENIE:

 

Niniejszy system powstał w oparciu o wytyczne zawarte w wyżej wymienionych uregulowaniach prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmiotem oceny ucznia z wychowania fizycznego, w szczególności powinien być „wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.

 

III. OBSZARY OCENIANIA:

 

Lp.

Obszary oceniania

Funkcje poszczególnych obszarów oceniania

1.

Osiągnięcia edukacyjne

ucznia wynikające

z realizowanego

w szkole programu wychowania fizycznego

 

-wdrożenie ucznia do kształtowania oraz rozwijania umiejętności

i wiadomości z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej

 

2.

 

Wysiłek ucznia:

a)     aktywność

w czasie zajęć

w systemie klasowo-lekcyjnym

-wdrożenie ucznia do wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego,

w tym posiadania stroju i obuwia sportowego adekwatnego do zajęć w terenie otwartym i w sali gimnastycznej,

 

-wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w planowaniu

i organizowaniu własnego procesu nauczania-uczenia się,

b)     aktywność

w czasie zajęć

do wyboru przez ucznia

c)     aktywność

w działaniach

na rzecz kultury fizycznej

 

-wdrożenie ucznia do pełnienia określonych funkcji

i ról społecznych w czasie planowania i organizacji ważnych wydarzeń

i uroczystości o charakterze sportowym,

3.

Systematyczność udziału ucznia w zajęciach

-wdrożenie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej,

 

-ukazanie roli wychowania fizycznego w aspekcie zdrowotnym

i wychowawczym.

 

 

V. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH:

 

Ad 1.

 

Nauczyciele na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej formułują wymagania etapowe (umiejętności do osiągnięcia po każdej klasie), na podstawie których planują zadania kontrolno-oceniające oraz kryteria wskazujące na poziom wykonania konkretnego zadania (stanowiące zał. 1

do niniejszego systemu oceniania).

 

Ad 2a.

Bieżąca aktywność ucznia jest oceniana w skali dwustopniowej przy pomocy tzw. ocen pozornych (+/–) wg poniższych kryteriów:

–plus (+) może otrzymać uczeń, który wywiązuje się z zadań poleconych przez nauczyciela, m.in.: wykonuje zadaną liczbę powtórzeń danego ćwiczenia, proponuje ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku, w tym ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion, nóg i tułowia uwzględniając specyfikę zadań lekcji, odpowiada

na pytania dotyczące przepisów, nazewnictwa ćwiczeń, wygrywa współzawodnictwo, przestrzega zasad fair-play, przygotowuje przybory, przyrządy i bezpieczne stanowiska ćwiczeń, akceptuje konieczność pomocy i asekuracji, proponuje i organizuje zabawę lub grę o charakterze rekreacyjno-sportowym,

–minus (–) może otrzymać uczeń, który nie wywiązuje się z zadań poleconych przez nauczyciela, m.in.: nie posiada stroju i obuwia sportowego adekwatnego do zajęć w terenie otwartym i w sali gimnastycznej, nie wykonuje zadanej liczby powtórzeń, nie odpowiada na pytania dotyczące przepisów gry, nazewnictwa ćwiczeń, przegrywa współzawodnictwo, nie przestrzega zasad fair-play, przygotowuje miejsce ćwiczeń z pominięciem zasad bezpieczeństwa, nie akceptuje konieczności pomocy i asekuracji współćwiczącego, nie proponuje i nie organizuje zabaw lub gier o charakterze rekreacyjno-sportowym,

-uczeń, który w trakcie lekcji nie ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, jednak nie unika ćwiczeń bez uzasadnionego powodu nie otrzymuje ani plusa (+), ani minusa (–).

W przypadku zaobserwowania szczególnej aktywności ucznia lub jej braku, w tym permanentny brak stroju sportowego podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,  uczniowi można wystawić ocenę wyrażoną stopniem szkolnym z pominięciem zaprezentowanej powyżej skali dwustopniowej.

Szczegółowe warunki oceniania:

Uczeń zbiera plusy (+) i minusy (–) lub otrzymuje oceny bieżące z pominięciem, zaprezentowanych powyżej, znaków w okresie.

Każdorazowo,  w przypadku uzyskania przez ucznia 6 znaków, plusy i minusy sumuje się i zamienia je na kolejne oceny bieżące według następującej skali  i kryteriów:

–celujący (6) – same plusy i brak minusów,

–bardzo dobry (5) – 5 plusów z maksymalnie 1 minusem,

–dobry (4) – przewaga plusów nad minusami,

–dostateczny (3) – równowaga plusów i minusów,

–dopuszczający (2) –przewaga minusów nad plusami,

–niedostateczny (1) – same minusy.

 

Ad. 2b.

Obowiązują zasady oceniania jak w przypadku oceniania aktywności uczniaw systemie  klasowo-lekcyjnym.

 

Ad. 2c.

Ocena działalności ucznia na rzecz kultury fizycznej jest wykorzystywana jako dodatkowa aktywność, dzięki której ocena klasyfikacyjna może być podniesiona o jeden stopień w górę. Do podniesienia oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień brane są pod uwagę następujące formy aktywności ucznia (przy czym uczeń powinien wypełnić przynajmniej jedną z poniższych):

a) udział w nieobowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę,

b) udział w nieobowiązkowej zorganizowanej aktywności fizycznej o charakterze sportowym, rekreacyjnym, tanecznym lub turystycznym, organizowanej przez inne instytucje niż szkoła,

c) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie szkolnych zajęć wychowania fizycznego lub wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz zdrowia, sportu, rekreacji, tańca i turystyki (tj. sędziowanie zawodów między-klasowych, współudział w przygotowaniu szkolnej strony www na temat szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych, pomoc przy organizacji między-klasowych zawodów sportowych, współudział w przygotowaniu innych przedsięwzięć z zakresu szkolnej kultury fizycznej, w tym: szkolnej gazetki o tematyce sportowej, szkolnego konkursu wiedzy o tematyce sportowej),

d) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego (medal, miejsce wysoko punktowane).

 

Ad 3.

Ocena z tego obszaru będzie wystawiana nie rzadziej niż 2 razy w każdym okresie na podstawie frekwencji uczniów, zarejestrowanej w dzienniku elektronicznym, zgodnie z poniższą tabelą:

 

...

                                                 ocena                                                                     

%

obecności

                       właściwych

i nieobecności                                      usprawiedliwionych 

 

100

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !