Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PROGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data dodania: 2017-01-08 22:32:21
Autor: Joanna Banek-Bukała

Zamieszczam program zajęć dodatkowych języka niemieckiego dla uczniów SP z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami opracowany na rok na 1 h/tyg.

 

Niemiecki na kliknięcie” 
PROGRAM
DODATKOWYCH ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
oraz ze sprzężeniami
Opracowała: mgr Joanna Banek-Bukała
 
Wpisano do szkolnego zestawu programów w dniu 30.08.2016 r.
Numer programu w szkolnym zestawie..........................................
Zatwierdzono do realizacji na rok szkolny 2016/2017
FRYSZTAK, 2016 
SPIS  TREŚCI
1.   Wstęp………………………………………………………………………………………….................3
2.   Ogólne założenia programu...........................................................................3
3.   Cele edukacyjne
     a) cele ogólne………………………………………….…………………………………...............….4
     b) cele szczegółowe……………………………………………………………………..............….4
4.   Treści nauczania …………………………………………………………………………................5
5.    Tematyka zajęć..............................................................................................6
6.   Procedura osiągania założonych celów……………………………………....................9
7.   Oczekiwane osiągnięcia ucznia…………………………………………………..…..............9
8.   Ewaluacja programu……………………………………………………………………..............10
9.   Środki dydaktyczne.......................................................................................11
8.   Bibliografia…………….…………………………………………………………………..…............11
9.   Załącznik nr 1 – Ankieta……………………………………………………………..….............12
1. WSTĘP
XXI wiek wymaga znajomości co najmniej jednego języka obcego. Unia Europejska, której Polska jest członkiem stwarza  młodym ludziom perspektywę pracy za granią i możliwość wyjazdów na wymiany młodzieżowe oraz odbywania praktyk zagranicznych. Znajomość języka obcego przyczynia się do głębszego zrozumienia różnic kulturowych, otwarcia się na świat i zwiększenia tolerancji.
We współczesnej szkole nauczyciel jest odpowiedzialny za towarzyszenie młodemu człowiekowi w zdobywaniu wiedzy i wspieranie go w tym procesie. Jest osobą, która motywuje również do samodzielnego zdobywania wiedzy poza szkolną ławą. Rola nauczyciela języka niemieckiego jest wymagająca, jako że język ten jest uznawany przez rzeszę uczniów za trudny. Jak zatem zachęcić ucznia do nauki języka niemieckiego? Odpowiedzią może być wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.  
Program "Niemiecki na kliknięcie" pomoże uczniom usystematyzować wiedzę zdobytą w trakcie lekcji. Ponadto rozwinie zainteresowanie nauką języka obcego poprzez zastosowanie technologii informacyjnej, która dla dzieci jest bardzo atrakcyjna. W przystępny sposób, poprzez tytułowe "kliknięcie" tj. rozwiązywanie zadań w formie interaktywnych gier dydaktycznych, przyswoją nowe słownictwo i struktury.
2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
  Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 w ramach dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo - łącznie 36 godzin w trakcie roku szkolnego. Adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami. Głównym zadaniem programu jest uzupełnianie wiadomości i poszerzanie umiejętności językowych zdobytych
w trakcie lekcji, a także wzbudzenie w uczniach chęci poznania innej kultury.
3. CELE EDUKACYJNE
a) cele ogólne:
rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym,
zrozumienie i szacunek dla innych kultur,
usystematyzowanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w najprostszych sytuacjach życiowych,
rozwijanie umiejętności korzystania z komputera, jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie języka obcego,
wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w nauczaniu języka obcego,
podniesienie, jakości pracy Ośrodka,
zwiększenie aktywności uczniów;
b) cele szczegółowe:
rozumienie ze słuchu – uczeń powinien:
-  rozumieć podstawowe instrukcje kierowane do niego na zajęciach,
- zrozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi, dialogów, tekstów piosenek i rymowanek;
mówienie – uczeń powinien:
-  udzielić prostych, jednowyrazowych, odpowiedzi na pytania,
- sformułować z pomocą nauczyciela pojedyncze zdania o tematyce omawianej na zajęciach,
-  poprawnie fonetycznie artykułować poznane słownictwo;
czytanie – uczeń powinien:
-  wyszukać potrzebne informacje w poznanych tekstach,
-  zrozumieć ogólny sens prostych tekstów dzięki ilustracjom i zdjęciom;
pisanie – uczeń powinien umieć:
-  dostrzegać różnice pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazów,
- wpisać pojedyncze, dobrze znane wyrazy w teksty z lukami.
 
4. TREŚCI NAUCZANIA
Treści nauczania są zgodne z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Wymagania zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych
 i poznawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Treści programowe zostały podzielone na zakresy tematyczne, które są realizowane w poszczególnych klasach SP. Stopień trudności może być modyfikowany i będzie zależał od indywidualnych umiejętności uczniów.
Treści nauczania w ramach działalności koła języka niemieckiego "Niemiecki na kliknięcie" uwzględniają:
- tematykę,
- typy tekstów,
- role społeczne,
- aspekty międzykulturowe.
Zakres tematyczny programu zawiera następujące treści:
- kraje niemieckojęzyczne,
- zwierzęta domowe,
- kolory,
- rodzina,
- pory roku, miesiące, dni tygodnia,
- hobby, czas wolny,
- liczby,
- zwyczaje i święta w Polsce i w Niemczech.
Zakres gramatyczny programu obejmuje:
-odmiana czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej,
- szyk wyrazów w zdaniu prostym,
-odmiana czasownika modalnego "mochten",
- pytania otwarte i o rozstrzygnięcie,
- wybrane słówka pytajne,
- rodzaj rzeczownika "der, die, das",
- rzeczowniki złożone.
Program zakłada zapoznanie uczniów z następującymi typami tekstów pisanych:
- reklama,
- ogłoszenie,
- zaproszenie,
- e-mail,
- sms,
-pocztówka. 
5. TEMATYKA ZAJĘĆ
Zakres leksykalny programu obejmuje kilka bloków tematycznych, będących odzwierciedleniem różnych sfer życia. Opiera się on na treściach zawartych w obowiązującej podstawie programowej do j. niemieckiego dla klas 4-6 SP.
Dział programowy Tematyka zajęć Osiągnięcia uczniów.
Uczeń:
Kraje niemieckojęzyczne
Państwa niemieckojęzyczne.
Położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych na mapie Europy.
Sławni Niemcy.
Słynne marki z krajów niemieckojęzycznych. - potrafi wymienić kraje niemieckojęzyczne, wskazać ich położenie na mapie, wymienić kilka głównych faktów o nich.
 - zna nazwiska kilku sławnych Niemców i potrafi określić, czym się wsławili,
-  potrafi wymienić kilka marek produktów wywodzących się z krajów niemieckojęzycznych
Zwierzęta domowe Zabawa w pantomimę, poszerzenie słownictwa. - potrafi wymienić nazwy zwierząt domowych, określić ich kolory, rozróżnić odgłosy wydawane przez zwierzęta, odczytać ogłoszenie dotyczące zaginionego zwierzątka, opisać w kilku słowach zwierzę domowe, odpowiedzieć na podstawowe pyt. dotyczące swojego zwierzęcia domowego (jakie to zwierzę, jak się wabi, jaki ma kolor, ile ma lat).
Kolory Nazwy kolorów.
Co jest zielone?
Mój kot jest czarny.
Piosenka o kolorach. - potrafi wymienić nazwy podstawowych kolorów, określić kolory przedmiotów z otoczenia, bawić się w gry dydaktyczne dot. kolorów, zaśpiewać piosenkę o kolorach, wymienić swój ulubiony kolor, opisać kolor otaczających go przedmiotów.
Moja rodzina Nazwy członków rodziny.
Pyt. "Jak ma na imię Twój/Twoja..?"
Zaimki dzierżawcze i osobowe.
- potrafi wymienić nazwy podstawowych członków rodziny, znaleźć różnicę pomiędzy rodzajnikami "der", "die" oraz "das", odczytać sms skierowany do członka rodziny, zna zaimki dzierżawcze "twój" oraz "mój", wstawić w luki e-maila właściwe zaimki dzierżawcze.
Pory roku, miesiące, dni tygodnia Nazwy pór roku, miesięcy 
i dni tygodnia. 
Pytanie o miesiąc urodzenia. Przyporządkowanie zjawisk do poszczególnych miesięcy, pór roku. - zna nazwy miesięcy i pór roku, 
- potrafi uszeregować miesiące do poszczególnych pór roku na podstawie zmian zachodzących w przyrodzie i ich ilustracji, dopasować czynności do poszczególnych pór roku, powiedzieć, w jakim miesiącu ma urodziny, zaśpiewać piosenkę o porach roku,
- potrafi odczytać maila dot. pory roku i odpowiedzieć na pytania.
Czym się interesujesz? Określanie zainteresowań. Określenie form spędzania wolnego czasu, w tym dyscyplin sportowych. Odmiana czas. modalnego "mogen". Pyt. o zainteresowania. Pocztówka z wakacji. -potrafi: odpowiedzieć na pytanie "Czym się interesujesz?" i zadać je, wymienić różne formy spędzania czasu wolnego, zredagować pocztówkę dot. czasu wolnego na podstawie schematu, poprawnie użyć czas."mogen" przy określeniu czasu wolnego, skonstruować dialog na podstawie schematu, poprawnie wymówić nowe wyrazy i zwroty.
Świat w liczbach. Liczebniki 1 – 100, działania matematyczne.
Ile masz lat?
Ile lat mają członkowie twojej rodziny? - potrafi policzyć do 20, policzyć dziesiątkami do 100, wykonać proste obliczenia na dodawanie i odejmowanie do 100, określić w j. niemieckim swój wiek, określić wiek wybranych osób, odpowiedzieć na pyt. ile ma lat.
Co chciałbyś zjeść? Czasownik modalny "möchten". Nazwy artykułów spożywczych. Wyrażanie życzeń. - potrafi zastosować czasownik modalny "möchten"
w zdaniu, wymienić nazwy artykułów spożywczych 
i skategoryzować je jako napoje, nabiał, słodycze itp., powiedzieć, co chciałby zjeść i pić.
Już niedługo Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech. - potrafi wymienić nazwy ozdób bożonarodzeniowych, zaśpiewać kolędę, wykonać ozdobę bożonarodzeniową zgodnie z instruktażem, wskazać różnice pomiędzy zwyczajami w Polsce i w Niemczech, zredagować przy pomocy schematu kartkę bożonarodzeniową, zna strukturę pisania kartki okolicznościowej.
Wielkanoc. Ozdoby Wielkanocne.
Zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Niemczech. - potrafi wymienić typowe zwyczaje wielkanocne niemieckie różniące się od polskich, skonstruować i nazwać wybraną ozdobę wielkanocną,
- zna wierszyk o tematyce wielkanocnej.
 
6. PROCEDURA OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW
Program zajęć pozalekcyjnych skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności językowych uczniów oraz na nauczaniu przy pomocy TIK. Realizacja wytyczonych celów i opanowania nauczanych treści wymaga zastosowania następujących metod i technik nauczania:
wykorzystywanie języka obcego w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
wizualizację i demonstrację,
wykorzystywanie TIK, w tym wyszukiwarki, internetowych stron poświęconych nauczaniu języka niemieckiego, aplikacji, tablicy interaktywnej,
techniki o charakterze zabaw, gier i ćwiczeń interaktywnych rozwiązywanych metodą on-line lub przy użyciu odpowiedniego oprogramowania na tablicę interaktywną,
pracę z aplikacjami dydaktycznymi jak translatory, mapa interaktywna,
pracę w parach i grupach.
Koło języka niemieckiego będzie odbywało się w pracowni wyposażonej w tablicę interaktywną.
7. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Po zakończeniu realizacji programu uczeń:
będzie otwarty na nowe doświadczenia językowe i będzie wierzył we własne możliwości,
będzie posługiwał się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) przewidzianych na poziomie klasy, do której uczęszcza,
będzie rozumiał proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,
będzie samodzielnie formułował krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dotyczące znanej tematyki, np.: opis rodziny,
będzie starał się uczestniczyć w prostej rozmowie.
8. EWALUACJA PROGRAMU
Po przeprowadzeniu cyklu zajęć zaplanowana jest ewaluacja programu. Sprawdzeniu zostanie poddana:
skuteczność programu. W tym celu monitorowane będą oceny z języka niemieckiego uczniów uczęszczających na zajęcia ze sprawdzianów, prac domowych, odpowiedzi ustnych i aktywności. Dokonana zostanie obserwacja postępów uczniów na zajęciach lekcyjnych;
atrakcyjność programu. Przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz obserwacja zainteresowania uczniów zajęciami oraz analiza ich frekwencji.
Obserwacja dzieci w trakcie zajęć, rozmowa z nimi i ich rodzicami pozwolą korygować tempo i metody pracy oraz ocenić atrakcyjność zajęć. Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona po zrealizowaniu cyklu zajęć będzie wskazówką do planowania dalszej pracy dydaktycznej.
9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Z uwagi na charakter koła wykorzystywane będą głównie środki dydaktyczne związane z zastosowaniem TIK:
zestaw komputerowy z tablicą interaktywną,
strony internetowe m. in.:
- https://www.superkid.pl/niemiecki-dla-dzieci-online,
- www.niemiecki.slowka.pl/gry-on-line,d,2,10.html,
- http://www.kurs-online.com/poczatk/niem-dzieci/niem-dzieci.html,
-http://www.niemiecki.nauka-jezyka-online.pl/ciekawostki/niemiecki-dla-dzieci-kinderlieder/ ,
- https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfk.html
płyty DVD i CD z programami edukacyjnymi: "Bolek i Lolek - niemiecki dla najmłodszych", "ABC Deutsch - materiały na tablicę interaktywną", "Was ist das? - gry interaktywne dla uczących się niemieckiego", "Kompass neu - podręcznik interaktywny",
interaktywna mapa Niemiec i Europy, 
słownik on-line, 
aplikacja google translator na smartfonie, 
prezentacje multimedialne, 
laptop.
10. BIBLIOGRAFIA
1. Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej opracowany przez p. Martę Niemiec.
2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz.17.
 
Załącznik nr 1
ANKIETA
Ankieta jest anonimowa i skierowana jest do uczniów klas 4-6 SP, uczęszczających na zajęcia koła języka niemieckiego.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach kółka języka niemieckiego?
        tak                    raczej tak                  nie
2. Czy podobało Ci się, że podczas lekcji korzystaliśmy z komputera 
i Internetu?
tak                    raczej tak                  nie
3.   Czy uważasz, że nauczyłaś /łeś się czegoś nowego podczas tych lekcji?
tak                    raczej tak                  nie
4.   Czy podobały Ci się piosenki niemieckie, których się uczyłaś /łeś? 
tak                    raczej tak                  nie
5.  Napisz, co najbardziej podobało ci się w czasie tych spotkań?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Co chciałbyś, żeby jeszcze było na tych zajęciach?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Niemiecki na kliknięcie” 

 

PROGRAM

DODATKOWYCH ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

oraz ze sprzężeniami

 

 

Opracowała: mgr Joanna Banek-Bukała

 

 Wpisano do szkolnego zestawu programów w dniu 30.08.2016 r.

Numer programu w szkolnym zestawie..........................................

Zatwierdzono do realizacji na rok szkolny 2016/2017

 

FRYSZTAK, 2016 

SPIS  TREŚCI

 

1.   Wstęp………………………………………………………………………………………….................3

2.   Ogólne założenia programu...........................................................................3

3.   Cele edukacyjne

     a) cele ogólne………………………………………….…………………………………...............….4

     b) cele szczegółowe……………………………………………………………………..............….4

4.   Treści nauczania …………………………………………………………………………................5

5.    Tematyka zajęć..............................................................................................6

6.   Procedura osiągania założonych celów……………………………………....................9

7.   Oczekiwane osiągnięcia ucznia…………………………………………………..…..............9

8.   Ewaluacja programu……………………………………………………………………..............10

9.   Środki dydaktyczne.......................................................................................11

8.   Bibliografia…………….…………………………………………………………………..…............11

9.   Załącznik nr 1 – Ankieta……………………………………………………………..….............12

 

 1. WSTĘP

XXI wiek wymaga znajomości co najmniej jednego języka obcego. Unia Europejska, której Polska jest członkiem stwarza  młodym ludziom perspektywę pracy za granią i możliwość wyjazdów na wymiany młodzieżowe oraz odbywania praktyk zagranicznych. Znajomość języka obcego przyczynia się do głębszego zrozumienia różnic kulturowych, otwarcia się na świat i zwiększenia tolerancji.

We współczesnej szkole nauczyciel jest odpowiedzialny za towarzyszenie młodemu człowiekowi w zdobywaniu wiedzy i wspieranie go w tym procesie. Jest osobą, która motywuje również do samodzielnego zdobywania wiedzy poza szkolną ławą. Rola nauczyciela języka niemieckiego jest wymagająca, jako że język ten jest uznawany przez rzeszę uczniów za trudny. Jak zatem zachęcić ucznia do nauki języka niemieckiego? Odpowiedzią może być wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.  

Program "Niemiecki na kliknięcie" pomoże uczniom usystematyzować wiedzę zdobytą w trakcie lekcji. Ponadto rozwinie zainteresowanie nauką języka obcego poprzez zastosowanie technologii informacyjnej, która dla dzieci jest bardzo atrakcyjna. W przystępny sposób, poprzez tytułowe "kliknięcie" tj. rozwiązywanie zadań w formie interaktywnych gier dydaktycznych, przyswoją nowe słownictwo i struktury.

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 w ramach dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo - łącznie 36 godzin w trakcie roku szkolnego. Adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami. Głównym zadaniem programu jest uzupełnianie wiadomości i poszerzanie umiejętności językowych zdobytych w trakcie lekcji, a także...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !