Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2016-08-30 00:06:25

Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem j. niemieckiego w ZS (SP i Gim).

 

 

Plan rozwoju zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowanego

opracowany na okres stażu od 1.09.2012 -31.05.2015 r.

 

  imię i nazwisko: Ewa Olejnik

 

 nauczany przedmiot: język niemiecki

 

  wykształcenie: wyższe; magister germanistyki

 

  stopień awansu: nauczyciel mianowany

 

  nazwa szkoły: Zespół Szkół w Bukowicach

 

Zagadnienia organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu

zawodowego

-analiza przepisów i publikacji dotyczących awansu zawodowego

 -analiza potrzeb szkoły -śledzenie zmian w prawie oświatowym

 

sierpień 2012

 

 

 

na bieżąco

- wniosek o rozpoczęcie stażu

 

-notatki

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

-opracowanie planu rozwoju zawodowego

sierpień 2012

-plan rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

-systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów

okres stażu

-zaświadczenia

-potwierdzenia

-podziękowania

-opracowane materiały

-zdjęcia

4. Przygotowanie sprawozdania

 z realizacji planu rozwoju

zawodowego

-Autorefleksja, analiza i

opis realizacji planu

rozwoju zawodowego

maj 2015

-pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodne z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku:

 

Zadania wynikające z rozporządzenia

§ 8. ust. 2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu , psychologii i pedagogiki

-aktywny udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego

(szkolenia wewnątrzszkolne, zewnątrz szkolne, kursy, warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

 

-Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

 

 

okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okres stażu

-zaświadczenia

-poświadczenia Dyrektora o udziale w szkoleniach

 

 

 

 

 

 

 

 

spis pozycji z literatury, czasopism i stron internetowych

2. Doskonalenie kompetencji wychowawczych

-objęcie wychowawstwa klasy 1 gimnazjum

-rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów

-angażowanie rodziców w przedsięwzięciach klasowych

okres stażu

-notatki

-dziennik lekcyjny

 

 

 

 

-kserokopie podziękowań dla rodziców

3.Przygotowanie uczniów do konkursów

- indywidualna praca z uczniami.

-   organizacja wyjazdów na konkursy.

-wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli.

 

okres stażu

-wyróżnienia

-dyplomy

-podziękowania

 

4. Praca w zespołach przedmiotowych

-aktywne uczestniczenie w pracach zespołu humanistycznego i wspierania uzdolnień

okres stażu

-plany pracy

 

5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

-efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu z języka niemieckiego

-stworzenie ćwiczeń i zestawów egzaminacyjnych  

okres stażu/wg harmonogramu

plan pracy, program

6. Praca z uczniem zdolnym

-motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich uzdolnień

-stworzenie zadań rozwijających zdolności ucznia

-przygotowanie do konkursów

okres stażu

plan pracy, program

7. Opieka nad SKO

-prowadzenie SKO

-organizacja konkursów przybliżających wiedzę o bankowości

-zachęcanie do systematycznego oszczędzania

okres stażu

plan pracy

karty SKO

kronika

8. Wdrażanie programów edukacyjnych

-stworzenie i wdrożenie wybranych programów edukacyjnych

okres stażu

programy

9. Konstruowanie programów naprawczych

-tworzenie programów naprawczych po analizie egzaminu gimnazjalnego

-tworzenie innych programów naprawczych według wynikających potrzeb

na bieżąco

 

 

wg potrzeb

programy

11. Podnoszenie jakości pracy z rodzicami

-podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez wykłady, pogadanki na wybrane tematy podczas zebrań

-wymiana informacji o uczniu i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów dydaktyczno-wychowawczych

-proponowanie i zachęcanie rodziców do korzystania z różnych form pedagogizacji

 

 

na bieżąco

scenariusze zebrań z rodzicami

wpisy w dzienniku

12. Pomoce dydaktyczne

-tworzenie trwałych pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcji lub w klasopracowni języka niemieckiego

-pozyskiwanie pomocy dydaktycznych z różnych źródeł

 

na bieżąco

pomoce dydaktyczne

13. Promocja szkoły w środowisku

-udział lub współorganizowanie imprez, przedsięwzięć promujących szkołę w środowisku

na bieżąco

zdjęcia, scenariusze imprez

§ 8. ust. 2. pkt. 2.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Użycie programów komputerowych do tworzenia dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktyczno-wychowawczych

-korzystanie z programów Word  i Excel  w tworzeniu:

ü  dokumentów szkolnych

ü  tworzenia pomocy dydaktycznych i wychowawczych

ü   opracowywanie wyników zewnętrznych

ü  materiałów na gazetki szkolne

ü  projektowanie i wykonywanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne

okres stażu

-sprawozdania

-analizy

-programy

-rozkłady materiału

-testy

-kartkówki

-ankiety

-materiały na gazetki

-dyplomy, zaproszenia, podziękowania itp.

 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie prezentacji multimedialnych

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !