Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Data dodania: 2016-06-05 20:39:06

Poniżej przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: mgr Barbara Stolarczyk
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie (Oddział Przedszkolny)
Dyrektor: mgr Dorota Zaręba
Opiekun stażu: mgr Marzanna Rojek
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:


- Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i oddziale przedszkolnym oraz sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku. 
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z opiekunem.
- Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
- Poznanie dzieci, ich problemów oraz nawiązanie współpracy z rodzicami.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

 

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Zgodnie z: § 6. 2. pkt.1.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSOBY DOKUMENTACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE

TERMIN

Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 • Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj.

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01. 03. 2013 roku:

- Karty Nauczyciela:

- Ustawy o Systemie Oświaty,

 • Śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie.
 • Napisanie planu rozwoju zawodowego.
 • Udział w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych.
 • Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
 • Lista obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

Opiekun stażu

 

Wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

 • Określenie formy współpracy.
 • Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków obu stron.
 • Podpisany kontrakt zawodowy.

 

Opiekun stażu

 

Wrzesień 2015 i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły i oddziału przedszkolnego.

 • Analiza dokumentacji szkoły:
  - Statutu Szkoły,

- Programu Wychowawczego,

- Programu Profilaktyki,

- WSO.

 • Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 • Podpisane protokoły z Rad Pedagogicznych.

 

Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

 

 

 

 Na bieżąco przez okres stażu

 

 

Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole i oddziale przedszkolnym.

 • Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Opracowanie Planu Wychowawczego i Planu Profilaktyki w oddziale przedszkolnym w oparciu o poznane dokumenty.
 • Opracowywanie scenariuszy.
 • Wpisy do dziennika zajęć.

 

 • Plan Wychowawczy i Plan Profilaktyki w oddziale przedszkolnym.
 • Scenariusze zajęć.
 • Prawidłowo wypełniony dziennik zajęć.

Opiekun stażu

Dyrektor szkoły

Inni nauczyciele

Na bieżąco przez okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 • Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
 • Wspomniane dokumenty.

 

Opiekun stażu

Na bieżąco przez okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania.

 

 • Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

 

Opiekun stażu

 

 Maj 2016

Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

 • Udział w szkoleniu BHP oraz literatura...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !