Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2013-05-03 13:33:15
Autor: Agnieszka Babula

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1) 

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

- Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Okres stażu
 
 
 
IX 2010
 
 
Wydruki
 
 
 
Wniosek

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

- Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, kursach doskonalących, „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”,
czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.

Okres stażu
 
 
 
XI 2010

Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki,
sprawozdania

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy. 
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- Konsultacje, analiza, ewaluacje
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli .
 - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli. 
- Analiza i ocena działań z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2010 

IX 2010 

Okres stażu 


Okres stażu 
 

Okres stażu
 

Kontrakt
Scenariusze zajęćScenariusze zajęć 
Sprawozdania, podsumowania półroczne

4. Aktywne uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

- Udział w szkoleniach i w warsztatach organizowanych przez MSCDN na temat:
- „Kompetencje nauczyciela- wychowawcy- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela”.
- Przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat wynikający z harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- „Emisja głosu z elementami estetyki mowy”,
-„Kierownik wycieczek szkolnych”,
 - „Efektywność pracy nauczyciela w realizacji Nowej Podstawy Programowej”

Na bieżąco 

W czasie trwania stażu
 
 
 
 
 

Materiały i opracowania,
 Referat
 
 
 
Świadectwa ukończenia zrealizowanych kursów.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Na bieżąco

Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
 
2.   Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)
 
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

- Obserwacja rodziców zebrania z rodzicami, pedagogizacja rodziców, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb dzieci.

Okres stażu

Notatki, protokoły spotkań, referaty,
ankiety

2. Obserwacja i analiza możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, przekazywanie informacji rodzicom, stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych , rozwijanie zainteresowań dzieci

- Obserwacja i diagnoza
osiągnięć dzieci, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- Prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi zdolnymi.
 

Na bieżąco

Notatki, sprawozdania,
Scenariusze,
Teczki dzieci zawierające dokumentację diagnostyczną
Arkusze obserwacji.
 
3. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 
 
-Korzystanie z wiedzy
 i doświadczenia...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !