Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2012-05-29 23:06:19

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję z dziećmi klas I-III.

Przedstawiam swój Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Dębowska-Krusz

nauczyciel kształcenia zintegrowanego 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Słubicach

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009r.                              

Data ukończenia stażu: 30.05.2012r.                             

Czynności organizacyjne

L.p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

1. Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.

2. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

3. Plan rozwoju zawodowego.

 

.

 

 

 

 

XIII / IX

2009

Pogłębienie znajomości prawa oświatowego.

Plan rozwoju zawodowego

2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji. Przedstawianie sprawozdań Dyrektorowi szkoły.

Cały okres stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, sprawozdania.

3.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

V /VI

2012

Sprawozdanie

z realizacji planu zawodowego. 

 

Zadania wynikające z rozporządzenia:

§8 ust. 1 pkt 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

Formy realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

Uwagi

 

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.

1. Korzystanie z technologii komputerowej do tworzenia  materiałów dydaktycznych, planów, sprawozdań, kart pracy, scenariuszy, sprawdzianów, dyplomów,

zaproszeń itp.

 

 

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

 

 

 

3. Korzystanie z programu „Ocena opisowa” przy redagowaniu oceny semestralnej i rocznej.

 

 

4.Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów.

 

5. Przygotowanie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej podczas zajęć lekcyjnych i kółka ortograficznego.

 

5. Korzystanie z Internetu

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

Koniec semestru i roku szkolnego.

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

 

Okres stażu.

 

 

 

 

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy. Estetycznie wyglądające dokumenty.

 

 

 

Estetyczne i pomysłowe pomoce dydaktyczne.

 

 

Usprawnienie sporządzania ocen opisowych.

 

 

Nauczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz samodzielnego sporządzania tekstów w oparciu o edytory.

 

 

 

Wzbogacanie wiedzy poprzez umiejętność

korzystania z doświadczeń innych nauczycieli, pobieranie szablonów, testów itp. ze stron internetowych.

 

 

 

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

1. Uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i logopedą. 

Zgodnie z harmoniogramem

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustalonymi terminami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu.

Czynny udział w życiu szkoły. Podniesienie poziomu świadczonych usług edukacyjnych..

 

 

Możliwość porównania i modyfikacji sposobu nauczania i dyscyplinowania zespołu klasowego oraz zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia zajęć.

 

 

Udzielanie szybkiej i efektywnej pomocy oraz podnoszenie umiejętności diagnozowania dysfunkcji.

 

 

3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Opracowanie i modyfikacja rozkładów materiału, planów wynikowych. 

Na bieżąco.

Zwiększenie efektywności pracy zawodowej.

Plan pracy

4. Opracowanie planu pracy kółka ortograficznego „Gry i zabawy ortograficzne”  dla kl. I-III.

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III.

Początek roku szkolnego.

Poszerzenie umiejętności zawodowych.

Plan pracy

5.Zorganizuję pozalekcyjne spotkania z uczniami – m.in. adaptacja elementów programu „Spójrz inaczej” A.Kołodziejczyka

Spotkania pozalekcyjne dla uczniów klas I-III.

Drugi rok stażu

Rozwiązanie bieżących problemów wychowawczych, ukształtowanie określonych postaw u uczniów

 
 

§8 ust. 1 pkt 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

Uwagi

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, lekcji dla stażystów lub praktykantów. 

 • Zajęcia otwarte w ramach kółka ortograficznego
 • Zajęcia w ramach kształcenia zintegrowanego

 

2. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.

 

3. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego.

 

Raz w roku podczas stażu

 

 

styczeń

 

 

maj

 

 

 

 

W trakcie stażu

 

 

Do końca stażu

Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, poszerzenie warsztatu pracy, wzbogacania stosowanych przez nauczycieli metod pracy, zaprezentowanie warsztatu pracy.

 

 

 

2. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

 

 

1. Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych, np. „Klik uczy ortografii”, „Tabliczka mnożenia i dzielenia”

Cały okres stażu.

Zwiększenie efektywności oraz udoskonalenie i zróżnicowanie pracy dydaktycznej.

 

 

3.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

 1. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.

 

 

 

2. Prowadzenie społecznych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

 

 3 Współpraca z Poradnią   Pedagogiczno – Psychologiczną– kierowanie na badania pedagogiczno – psychologiczne uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi.

 

Na bieżąco.

 

 

 

 

 

Raz w tygodniu

2010/2011

 

Na bieżąco.

 

  

Promocja szkoły w środowisku. Budzenie zdrowej rywalizacji.

 

 

Pomoc w pokonywaniu trudności.

 

Podniesienie efektywności pracy z uczniem mającym trudności w nauce poprzez wdrożenie ćwiczeń usprawniających rozwój ucznia wg wskazań Poradni,

 

 

4.Czynny udział w życiu szkoły.

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez i konkursów związanych przede wszystkim z profilaktyką i zdrowym stylem życia

 • Dzień Profilaktyki w naszej szkole.
 • Konkurs „ Żyj zdrowo„                  

 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowych i szkolnych konkursów, a tym samym zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w tychże i innych konkursach.

 • Konkurs ortograficzny w ramach koła ortograficznego.
 • Konkurs recytatorski dla kl. I-III

 

3. Przygotowanie apeli, akademii, uroczystości szkolnych.

 • Udział w przygotowaniu: „Pasowania na ucznia’ „Dnia Profilaktyki „Święta szkoły i Dnia                         Dziecka”     
 • Przygotowanie i wystawienie inscenizacji z okazji:

- Pasowania na ucznia

- Jasełka

- Dzień Matki

Cały okres stażu.

 

 

 

 

IV. 2010

IV. 2011

IV. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

      2010

      2011

      2012

IV

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

IV

VI

podczas stażu 

Popularyzacja wiedzy. Podnoszenie wyników w nauce. Budzenie zdrowej konkurencji.

 

 

 

 

 

Aktywizowanie uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, akademiach i uroczystościach.

 

 

 

 

 

 

 

5. Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy.

1.Organizacja życia klasy w ciągu roku szkolnego:

-imprezy klasowe:

 • ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Chłopca,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • spotkanie opłatkowe,
 • bal karnawałowy,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Matki, Ojca, itp.

 

-wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze mające na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, wyjścia do teatru, kina, m.in.

 • Wycieczka do teatru lalek „ Pleciuga” w Szczecinie, do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i Teatru w Gorzowie, wyjścia do kina
 • Wycieczka do Skansenu Etnograficznego w Ochli
 • Wycieczka do Muzeum Wojska w Drzonowie

oraz inne wycieczki podczas stażu

Cały okres stażu.

 

X

 

IX

XI

XII

 

I

III

V

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2010, 2011 i 2012

 

 

 

 

 

 

V. 2009

 

 

V. 2010

Integracja zespołu klasowego.

 

Sprawna organizacja imprez i wycieczek. Rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

 

 

 6. Praca w Szkolnym zespole ds. Profilaktyki.

1. Udział w realizacji Programu Profilaktyki Szkoły.

 

2. Tworzenie projektów profilaktycznych.

 • Projekt „ Nawyki dla przyszłości”

oraz co roku inny projekt.

 

 

Opracowała: Joanna Dębowska-Krusz

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !