Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć technicznych w gimnazjum z wychowania komunikacyjnego

Data dodania: 2012-05-04 22:56:45
Autor: Emilia Stosio

Celem wychowania komunikacyjnego w gimnazjum jest poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu ruchu drogowego, a także zwiększenie ich świadomości
o zagrożeniach wynikających z udziału w ruchu drogowym. Zaproponowane przeze mnie zajęcia dotyczą bardzo ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo motorowerzystów.

Scenariusz zajęć technicznych  w klasie IIA gimnazjum         

Temat:  Zasady ruchu motorowerów.

Cele zajęć:

Uczeń:

- zna zasady bezpieczeństwa i porządku: ruchu prawostronnego, prędkości bezpiecznej, ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności;

- rozumie hierarchię ważności norm, znaków  i sygnałów  drogowych, w tym wydawanych przez osobę kierującą ruchem;

- zna przepisy dotyczące przewozu motorowerem osób i bagażu;

- wie, czego nie wolno motorowerzyście;

- wie od czego zależy i jak przebiega droga hamowania motoroweru.

Metody:
- pogadanka,

- drama

- burza mózgów,

- pokaz z objaśnieniami.

Formy pracy:

- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
- plansze edukacyjne,

- karta pracy.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji:

a)     Przypomnienie zasad obowiązujących pieszych i niektórych znaków drogowych – wyświetlanie foliogramu (plansza1) np.:

 • ustąp pierwszeństwa A-7,
 • przejście dla pieszych A-16,
 • uwaga dzieci A-17,
 • zwężenie jezdni A-12a,
 • pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-31,
 • droga z pierwszeństwem przejazdu D-1,
 • droga jednokierunkowa D-3,
 • pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni D-5,
 • ograniczenie prędkości B-33.

b)     Przedstawienie celów nowej lekcji. Zapisanie tematu zajęć.

3. Realizacja tematu.

Nauczyciel omawia z uczniami kolejne zagadnienia.

 • Zasady ruchu drogowego.

Nauczyciel przedstawia na tablicy planszę z zasadami ruchu drogowego (plansza2). Uczniowie otrzymują na kartach pracy opisy różnych zasad ruchu (zał. 1 pkt 1). Ich zadaniem jest dopasować odpowiednie nazwy zasad
do opisów. 

 • Przestrzeganie kolejności stosowania norm, znaków
  i sygnałów  drogowych.

Nauczyciel wiesza na tablicy odpowiednie napisy, a następnie zdanie (zał. 1 pkt 2).  Uczniowie muszą ustawić w odpowiedniej kolejności w/w normy, znaki, sygnały. Dokończone zdanie notują na kartach pracy.

 • Przewóz pasażerów i bagażów.
 • Czego nie wolno motorowerzyście?

Analiza rysunków zawartych w „Kodeksie motorowerzysty” (str. 37). Nauczyciel dopowiada  jeszcze inne zakazy dotyczące ruchu motorowerzystów.

 • Droga hamowania.

Nauczyciel wyjaśnia  na czym polega i jak powinno być wykonywane hamowanie pojazdu. Uczniowie, metodą burzy mózgów, ustalają czynniki,
od których zależy droga hamowania pojazdu. Propozycje uczniów
są zapisywane na tablicy. Nauczyciel uzupełnia odpowiedzi uczniów. Ustala
z uczniami przyczyny wydłużenia czasu reakcji kierującego pojazdem. Następnie prezentuje i omawia rysunek ilustrujący drogę hamowania pojazdu poruszającego się z prędkością 30km/h lub 40 km/h (plansza 3).  Na koniec zachęca uczniów  do skorzystania ze strony internetowej https://www.prawko-kwartnik.info/, gdzie na symulatorze można zbadać swój czas reakcji i drogę hamowania pojazdu.

4.  Podsumowanie.

Uczniowie wspólnie uzupełniają wspólnie tekst – szczegółowe podsumowanie dzisiejszej lekcji (zał. 1 pkt 3).


5. Ocena pracy uczniów.

Nauczyciel podsumowuje pracę na lekcji. Uczniowie dokonują samooceny swojej pracy (uzupełniają przygotowane karty samooceny –zał. 2).

Załącznik 1

Karta pracy ucznia  

1.     Zasady porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zasada ………………………………………
polega na tym, że każdy kierujący ma prawo oczekiwać, że inni uczestnicy ruchu drogowego (np. inni kierujący, piesi) będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, ale mogą zajść okoliczności powodujące niewłaściwe  ich zachowania.

Zasada ………………………………………
zobowiązuje kierującego
do poruszania się po jezdni:

 • możliwie blisko jej prawej krawędzi,
 • nie zajmowania więcej niż jednego pasa ruchu, jeżeli pasy na jezdni
  są wyznaczone i nie zajęte przez innych uczestników ruchu drogowego.
...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !