Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Data dodania: 2011-10-04 16:57:07
Autor: Aleksandra Domin

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego  

Imię i nazwisko: Aleksandra Domin

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w  Mikołowie – Mokrem 

Stanowisko: Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Posiadane kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność – Komunikacja Kulturowa 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r. (9 miesięcy)

Opiekun stażu: mgr Mariola Baron

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz nabycie umiejętności jej samodzielnego prowadzenia.
 3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki.
 4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz ich późniejsze omawianie.
 5. Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu wraz z ich omówieniem.
 6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie.
 7. Pogłębianie kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

(§6 ust. 2 pkt 1)

L.p.

Zadania zaplanowane

na okres stażu

Forma realizacji

Osoba wspierająca

Termin realizacji

Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.

Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie procedury osiągania awansu

- Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa

o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN

- Udział w szkoleniu dotyczącym procedury osiągania awansu zawodowego

- Śledzenie informacji

o zmianach w oświacie

w Internecie i prasie

Dyrektor szkoły, opiekun stażu

Wrzesień 2011

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenie

ze szkolenia

 

Notatki własne

z przepisów prawnych

2.

Nawiązanie współpracy

z opiekunem stażu

- Rozmowa wstępna dotycząca przebiegu stażu

 

- Określenie zasad współpracy

 

- Zawarcie kontraktu

z opiekunem stażu

Opiekun stażu

Wrzesień 2011

Opracowanie zasad współpracy – notatki własne, harmonogram rozmów, spotkań

Kontrakt

3.

Ustalenie z opiekunem terminów

i tematyki zajęć na okres stażu

z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

- Opracowanie zakresu

i tematów zajęć

Opiekun stażu

Wrzesień 2011

Na bieżąco

Scenariusze zajęć

z potwierdzeniem opiekuna stażu

 

Harmonogram zajęć obserwowanych

i prowadzonych, wnioski

4.

Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole

- Analiza dokumentów:

 • Statut szkoły podstawowej
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Szkolny Program Profilaktyki
 • Program Wychowawczy
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Podstawa Programowa

- Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego, wypełniania arkusza ocen

- Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

- Zapoznanie się

z podręcznikami

- Opracowanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej

Dyrektor szkoły, opiekun stażu

 

Wrzesień 2011

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w dziennikach

 

 

 

 

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

w bieżącym roku szkolnym

5.

Poznanie zasad funkcjonowania

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !