Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawodzanie z realizacji PRZ nauczyciela j. ang. ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2011-07-14 21:37:33
Autor: Aneta Kędra

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań jakie postawiłam sobie do realizacji w planie rozwoju zawodowego w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Tomaszów Lub. 29.06.2011r.

Aneta Kędra

nauczyciel mianowany języka angielskiego

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w związku z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: od 1 września 2008 do 31 maja 2011 roku

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęłam w dniu 1 września 2008 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi trwał on 2 lata i 9 miesięcy, a  jego realizacja była warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego skłoniła mnie chęć dalszego rozwoju oraz praca na rzecz szkoły. Nadrzędną wartość w mojej pracy stanowiła jednak zawsze praca z uczniem i jego ustawiczny rozwój.

Realizację Planu Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Kolejnym moim krokiem było złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do Dyrektora szkoły oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego. Przy jego tworzeniu korzystałam z informacji zawartych w internecie oraz porad koleżanek posiadających już stopień nauczyciela dyplomowanego. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora. W trakcie stażu wcielałam w życie zadania zarysowane w sferach rozwoju zawodowego zgodnych z potrzebami szkoły oraz wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Po zakończeniu stażu opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji przeprowadzonych działań, które postawiłam sobie do realizacji w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,  przedstawiłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego określonymi w Ustawie Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań na rzecz doskonalenia swojej pracy i podniesienia jakości pracy szkoły

W trakcie stażu doskonaliłam własny rozwój i swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia nauczycieli, które dostarczyły mi umiejętności niezbędnych w mojej pracy, a wymiana doświadczeń z nauczycielami uczestniczącymi w szkoleniach pomogła krytyczniej ustosunkować się do swojej pracy.

Wzięłam udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia, kursach, szkoleniach, konferencjach:

 • Konferencja metodyczna pn. There is more to reading than ...' zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan Polska, Toruń, 27.02.2009 r.
 • Konferencja metodyczna pn. 'Text nouveau - new reasons for 'doing' reading after all these years' , zorganizowana przez wyd. Macmillan Polska, Rzeszów,7.03.2009r.
 • Konferencja metodyczna pn. 'Swimming at the deep end: functional language in the exam environment', zorganizowana przez wyd. Macmillan Polska, Zamość,19.02. 2011r.
 • Sesja metodyczne pn. 'The Multitasking Teenagers Enter Real Life' zorganizowana przez wyd. Longman Pearson, Zamość, 19.03.2010r.
 • Dni Języka Angielskiego - spotkania dla nauczycieli języka angielskiego, organizowane przez wydawnictwa w księgarni językowej ECU w Tomaszowie Lubelskim, np.
 • Longman Pearson - dnia  4 maja 2011r.
 • Macmillan Polska - dnia  17 maja 2011r.
 • Warsztaty pn. "Awans zawodowy nauczycieli" , zorganizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Zamość, 12 i 19.03.2010r.
 • Szkolenie E-belfer - przygotowanie  nauczycieli  Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu zorganizowane przez OSI CompuTrain S.A. w Warszawie w okresie od dnia 07.02.2011 do dnia 28.04.2011 roku. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęłam szereg następujących zadań

 • Włączyłam się w organizację obchodów jubileuszu 65-lecia szkoły połączonych z drugim zjazdem absolwentów.
 • Współpraca z Zespołem Ewaluacji Wewnętrznej pracy szkoły, zajmującej się ocenianiem osiągnięć uczniów
 • We wrześniu każdego roku wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego przeprowadzałam i analizowałam testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka angielskiego, co umożliwiało zakwalifikowanie uczniów do poszczególnych grup zaawansowania językowego oraz ocenę poziomu umiejętności uczniów.
 • Przeprowadzanie pisemnej matury próbnej 2008,2009,2010. Zapoznanie młodzieży z arkuszami egzaminacyjnymi, przebiegiem egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 • Zajęcia powtórzeniowe dla uczniów klas kończących w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • Udział w pracach komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem egzaminu maturalnego.
 • Brałam udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych audycji świątecznych przez radiowęzeł
 • Konkursy w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego 'Eurotom'
 • Organizacja i współpraca przy konkursach języka angielskiego na etapie szkolnym, organizowanych prze uczelnie wyższe w Zamościu i Chełmie
 • Opracowanie planów wynikowych i rozkładów materiału
 • Współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych
 • Wykonywanie prac na rzecz Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
 • Przeprowadzenie próbnej matury ustnej z języka angielskiego. Przygotowanie arkuszy  na próbne ustne egzaminy maturalne z języka angielskiego na obu poziomach zaawansowania, 2011
 • Inwentaryzacja rzeczy w pomieszczeniach szkolnych, 2010

W ramach doskonalenia zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Ułatwia mi on pracę, a uczniom wskazuje konkretne osiągnięcia i obszary, na które należy położyć większy nacisk.

Młodzież angażuję w zajęcia dodatkowe, które pozytywnie wpływają na proces edukacji. Do takich należy przygotowanie pomocy dydaktycznych np.: prezentacji multimedialnych, plansz, prac projektowych itp. Zachęcam do udziału w konkursach, akcjach charytatywnych, zawodach sportowych, akademiach i uroczystościach szkolnych.

Będąc wychowawcą klasy stale pracowałam nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz ograniczaniem i zapobieganiem wszystkich negatywnych zjawisk w klasie. Starałam się doskonalić swoją pracę przez analizę publikacji internetowych, studiowanie różnorodnej literatury związanej z pracą z młodzieżą. W pracy wychowawczej pomogły mi także szkolenia zarówno te, które były w trakcie stażu jak i te przed nim:

 • Warsztaty pn. ' Złość, agresja, przemoc' prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim, 19.01.2009r.
 • Kurs „Młodzież wobec agresji i przemocy” WODN Zamość, grudzień 2006r

Opracowałam również i realizowałam roczny plan pracy wychowawczej, na którym opierały się moje działania. Przeprowadziłam w klasie anonimową ankietę dotyczącą relacji międzykoleżeńskich w klasie, zachowania oraz oczekiwań ze strony wychowawcy i kolegów. Celem ankiety było znalezienie i wyeliminowanie głównych przyczyn niepowodzeń w klasie. Analiza tej ankiety nakreśliła mi również na nowo kierunek pracy z wychowankami.

Opracowałam kwestionariusz osobowy, zawierający podstawowe dane dotyczące ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców bądź opiekunów prawnych) który wypełnili i uaktualnili co mogłam wpisać do dziennika. Ułatwiło mi to pracę organizacyjną.

Zachęciłam wychowanków do wzięcia udziału w 'Ustanowieniu rekordu Polski w czytaniu historii miasta przez największą ilość uczniów.' Moja klasa jako jedyna z naszej szkoły wzięła udział w imprezie i swoim udziałem przyczyniła się do tego, że Tomaszów Lubelski po raz pierwszy został wpisany do „Księgi Polskich Rekordów i Osobliwości". Wyczyn ten został opisany również na stronach internetowych: www.rekordy-polskie.pl, www.tygodnikzamojski.pl

Nabyte wiadomości i umiejętności pozwoliły mi wzbogacić metody i techniki pracy z uczniami, sprawić, że lekcje stały się bardziej atrakcyjne i wzbudzały zainteresowanie przedmiotem, a tym samym podwyższyć jakość swojej pracy. Doskonaląc własny warsztat pracy samodzielnie wyszukiwałam literaturę pedagogiczno-psychologiczną, aby w ten sposób przygotować teoretyczne podstawy do realizacji swoich zadań.

Wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Nauczyciel pracujący we współczesnej szkole to osoba, która potrafi posługiwać się w swojej pracy zawodowej technologią komputerową i informacyjną. To na nauczycielach ciąży obowiązek przygotowania młodzieży do funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie, które jest niewątpliwie społeczeństwem informacyjnym.

Mając to na uwadze od początku mojej pracy zawodowej starałam się podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać umiejętności i wiedzę w tym zakresie. W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego oraz innej dokumentacji korzystałam z technologii komputerowej, dzięki której mogłam lepiej zorganizować swój warsztat pracy. Poniżej przedstawiam przykłady wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej praktyce nauczycielskiej:

 • Wykorzystanie programów z pakietu Microsoft Office Word poprzez wykorzystanie edytora tekstu do opracowania tabel, sprawdzianów, testów, analiz, dyplomów, pomocy dydaktycznych, dokumentacji itp.
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel do przetwarzania i analizowania danych np. przy analizie zestawienia ocen semestralnych, końcoworocznych. Tworzenie baz danych - o uczniach, wynikach np. mierzenia jakości pracy na lekcji języka angielskiego, wynikach matury itp.
 • Wykorzystanie programu Świadectwa Optivum firmy Vulkan do przygotowania kartek z ocenami dla rodziców,  semestralnych i rocznych zestawień ocen w klasie, pisania  świadectw
 • Przekazałam do opublikowania różne materiały na strony internetowe:
 • www. literka.pl  -  KONTRAKT między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą
 • www.profesor.pl - Konspekt lekcji dla ZSZ, Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
 • Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych jako źródła informacji na temat oświaty i szkolnictwa oraz materiałów wykorzystywanych w pracy wychowawczej  i dydaktycznej.  Niektóre odwiedzane przeze mnie strony internetowe to: www.literka.pl             www.menis.pl     www.e-ang.pl   www.longman.com.pl, www.oup.com   
 • Korzystanie z poczty e-mail. Wykorzystywałam również pocztę elektroniczną do zamawiania podręczników poprzez gotowe formularze a także kontaktowałam się z uczniami za pomocą skrzynki e-mailowej. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych. Nawiązałam również poprzez internet nowe znajomości z nauczycielami języka angielskiego, z którymi wymieniam się doświadczeniem, materiałami dydaktycznymi czy innymi użytecznymi informacjami, dzięki czemu mogę poszerzyć własny warsztat pracy a także swoje wiadomości.
 • Wykorzystanie systemu MOODLE -  w szkoleniu dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Stały kontakt z OKE możliwy był dzięki wykorzystaniu platformy edukacyjnej MOODLE. Śledzenie bieżących informacji, udział w quizach jak i uzyskanie bardzo dobrych wyników było wyznacznikiem do pełnienia funkcji egzaminatora maturalnego.
 • Wykorzystanie komputera i internetu w nauczaniu na odległość języka angielskiego
 • Uczestnictwo w szkoleniu E-belfer - przygotowanie  nauczycieli  Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu, którego celem był wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e- learningowej. W trakcie szkolenia nabyłam praktyczne umiejętności tworząc projekt własnego kursu e-learningowego z możliwością zastosowania go w pracy z uczniami.

Stale zachęcałam i wdrażałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez przygotowanie prac domowych, prac dodatkowych, projektów i innych materiałów.

Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadziłam dokumentację szkolną w formie elektronicznej, gromadziłam wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne. Korzystając z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych, czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone materiały do potrzeb własnych i danej grupy, realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnych i użytkowania komputera. Korzystanie ze stron internetowych i wykorzystanie nowych pomysłów sprawiło, iż moje zajęcia były atrakcyjniejsze a zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy za pośrednictwem internetu przyniosło widoczne efekty.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez : prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Ważnym czynnikiem w uzyskiwaniu dobrych wyników w pracy dydaktyczno -wychowawczej jest wymiana doświadczeń, przekaz informacji, który pomaga w ukierunkowaniu działań. Dobra współpraca niesie wiele korzyści, a w przypadku pracy w szkole najważniejszą rzeczą jest, aby korzyści te odniosła młodzież. Mając to na uwadze, a także większe możliwości realizowania siebie jako nauczyciela, podjęłam współpracę z innymi nauczycielami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Działania jakie podjęłam to:

 • Udział w pracach zespołu przedmiotowego

Od początku mojej pracy w tej szkole wraz z nauczycielami języków obcych doskonaliłam się zawodowo w zespole dla nauczycieli języków obcych, pod przewodnictwem koleżanki ..........., a następnie ..........

W ramach pracy zespołu  odbywają się pozalekcyjne spotkania nauczycieli, podczas których są referowane i omawiane tematy w ramach dokształcania zawodowego. Dzieliłam się z nauczycielami języków obcych wiedzą zdobytą na szkoleniach i kursach. Podejmowane przez nas działania wzbogacały wiedzę innych członków zespołu oraz integrowały ich działania na korzyść szkoły i uczniów. Opracowałam i udostępniłam koleżankom Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego.

Co roku współorganizowałam Europejski Dzień Języków Obcych oraz dwa razy w roku, kiermasze świąteczne: Boże Narodzenie i Wielkanoc, a w roku szkolnym 2010/2011 również szkolny festiwal talentów.

Jako egzaminator OKE, na bieżąco dzieliłam się informacjami i zasadami dotyczącymi organizacji i procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części ustnej i pisemnej głównie dla nauczycieli stażystów.

W ramach współpracy omawiałyśmy i analizowałyśmy wyniki próbnych matur pisemnych. W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowałyśmy i przeprowadziły próbną maturę ustną. W tym celu przygotowałam zestawy zarówno na maturę podstawową jak i rozszerzoną z języka angielskiego.

Starałam się dzielić z koleżankami posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Sama też chętnie korzystałam z rad i wskazówek, których udzielali mi inni. Myślę, że taka wymiana doświadczeń i informacji jest niezbędnym elementem w pracy nauczycieli, a fakt, że nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach przedmiotowych integruje i ujednolica proces nauczania.

 • Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich z języka angielskiego

Od początku mojej pracy uczestniczyłam w lekcjach koleżeńskich, później sama przeprowadzałam lekcje otwarte dla...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: