Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klasy II.

Data dodania: 2010-05-31 19:46:35
Autor: Ewa Podolska


Przedstawiam przykładowy program do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów klasy II.

Program ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wdrożenie do systematycznej nauki i próby samodzielnego podejmowania działań.

Na realizację programu przeznaczono 1 godzinę tygodniowo.

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH 

DLA KLASY   II   (Edukacja wczesnoszkolna.)

 

CELE:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania,

- doskonalenie umiejętności pracy z tekstem,

- wdrażanie do poprawnego konstruowania zdań oraz formułowania czytelnego komunikatu mówionego i pisanego, co prowadzi do skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,

- aktywizowanie słownictwa biernego,

- zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji ( słowniki, książki, czasopisma, programy edukacyjne, multimedialne, reklamy ),

- wdrażanie do stosowania w tekstach pisanych  poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

- przekonywanie uczniów  o potrzebie czytania dla zdobywania informacji oraz dla kształtowania osobistej wiedzy.

 

 


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 

- wyrobienie sprawności dodawania i odejmowania w zakresie 100,

- kształtowanie sprawnego liczenia pamięciowego,

- wyrobienie umiejętności  samodzielnego rozwiązywania prostych zadań tekstowych oraz równań,

- wyrobienie umiejętności rozróżniania i rysowania poznanych figur geometrycznych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, kalendarzem, i zegarem,

- zdobycie umiejętności dokonywania prostych obliczeń dotyczących długości, miary i masy,

- kształtowanie umiejętności opisywania prostych relacji ilościowych między danymi obiektami (tyle samo, mniej, więcej, o ile mniej? o ile więcej? ile razy mniej? ile razy więcej?)                                                                                                                           

 

  METODY PRACY:

 

- słowna,

- oglądowa,

- praktyczna,

- problemowa,

- doświadczeń,

- podająco - wprowadzająca,

- eksponująca,

- zabawy i zagadki intelektualnej,

- drama.

 

 ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

 

- liczmany,

- liczydło,

- patyczki,

- klocki Dienesa,

- modele figur geometrycznych,

- domino,

- oś liczbowa,

- tarcza zegara,

- waga, miara,

- grafy drzewka i tabele funkcyjne,

- teksty literackie ( pełne i z lukami ),

- karty pracy,

- zdjęcia i ilustracje,

- historyjki obrazkowe,

- rozsypanki wyrazowe i zdaniowe,

- krzyżówki, kołówki, rebusy, labirynty,

 

 

 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

 

Pod koniec klasy drugiej uczeń powinien:

 

- umieć policzyć głoski, litery i sylaby w wyrazach,

- dzielić głoski na samogłoski i spółgłoski,

- znać sposoby oznaczania miękkości spółgłosek,

- czytelnie pisać litery,

- znać i stosować pisownię wyrazów w zakresie opracowanych reguł ortograficznych,

- poprawnie stosować poznane znaki przestankowe,

- układać wyrazy w kolejności alfabetycznej,

- układać zdania z rozsypanki wyrazowej,

- formułować zdania o prostej i poprawnej strukturze,

- znać rodzaje zdań i potrafić ułożyć zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące,

- jasno wyrażać własne myśli,

- odpowiadać pełnymi zdaniami na zadawane pytania (w formie ustnej i pisemnej )

- czytać płynnie, wyraźnie i wyraziście proste teksty,

- czytać po cichu i ze zrozumieniem krótkie teksty,

- odróżniać fikcję od rzeczywistości,

- opisywać własnymi słowami pojęcia, nazwy, i rzeczy dostępne osobistemu doświadczeniu ( forma ustna i pisemna ),

- pisać krótkie kilkuzdaniowe teksty na zadany temat,

- umieć napisać prosty dialog,

- stosować i poprawnie zapisywać zwroty grzecznościowe,

- zaadresować kartkę pocztową i list,

- zredagować życzenia,

- znać pisownię nazw własnych,

- nazywać poznane części mowy,

- rozpoznawać rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej,

- wiedzieć, co to są wyrazy pokrewne i tworzyć rodziny wyrazów,

- posługiwać się zdobytą wiedzą w życiu codziennym,

- dążyć do ukończenia podjętych działań,

- umieć ponownie zanalizować zadanie czy sytuację problemową (przy trudnościach w jego rozwiązaniu ),

- umieć dokonać samooceny.

 

 EDUKACJA  MATEMATYCZNA:

 Pod koniec klasy drugiej uczeń powinien:

 - wykonywać działań na zbiorach,

- dodawać i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !