Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin oceniania z matematyki

Data dodania: 2010-04-13 23:24:42
Autor: Anna Jurgas

REGULAMIN OCENIANIA Z MATEMATYKI

I. Postanowienia wstępne:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z matematyki jest zgodne z Zarządzeniem Ogólnym Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz postanowieniami Statutu Szkoły dotyczącymi oceniania uczniów oraz WSO.

II. Standardy wymagań.

Załącznikiem do regulaminu są kryteria wymagań na poszczególne oceny dotyczące wiadomości i umiejętności dla poszczególnych klas.

III. Oceniane formy aktywności:

  • odpowiedzi ustne
  • prace pisemne / testy, sprawdziany, kartkówki /
  • ćwiczenia
  • aktywność
  • praca w zespole
  • zadania domowe pisemne i ustne:

Praca domowa pisemna może być sprawdzana ilościowo i jakościowo przez nauczyciela. W przypadku sprawdzania:

  • ilościowego – nauczyciel wstawia swoja parafkę w zeszycie przedmiotowym,
  • jakościowego – nauczyciel zapisuje formułę „ Sprawdzone:  oraz podpis”.

IV. Kryteria i sposoby oceniania:

1. Prace pisemne są oceniane sposobem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg następujących kryteriów:

30% - 49%   pkt. – dopuszczający
50% - 74%   pkt. – dostateczny
75% - 90%   pkt. – dobry
91% - 100% pkt. – bardzo dobry

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który napisze na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiąże dodatkowe zadanie wykraczające poza program na danym etapie edukacyjnym.

Testy i sprawdziany obejmują większą...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !