Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dziecko ze specjalnymi potrzebami w edukacji w klasie integracyjnej

Data dodania: 2009-07-20 12:05:04
Autor: Aleksandra Pietkiewicz

W klasach imtegracyjnych swoje miejsce znalazły dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami i deficytami. Jednak wielokrotnie nauczyciele pracujący z takimi dziećmi, nie zdają sobie sprawy z tego, z jakimi trudnościami w nauce się one borykają.W niniejszej pracy znajdą Państwo wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poznacie przyczyny ich niepowodzeń w nauce.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to te, które nie potrafią podołać wymaganiom programu obowiązującego w danym kraju. Potrzebują one pomocy w formie specjalnego programu nauczania, metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości, specjalnie przygotowanych pedagogów oraz odmiennych rozwiązań organizacyjnych dla realizowania ich specjalnej edukacji.

Przez specjalne (specyficzne) potrzeby edukacyjne należy rozumieć więc te potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. Rozpoznawanie i zaspokajanie tych potrzeb musi zatem dotyczyć wszystkich dzieci - zarówno tych z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, jak również tzw. przeciętnych oraz wybitnie zdolnych. Zwraca tutaj uwagę relatywność pojęcia "specjalne potrzeby edukacyjne" i jego interakcyjny charakter - specjalna potrzeba edukacyjna jest wypadkową możliwości i braków dziecka oraz możliwości i braków otoczenia. Im wcześniej dokona się rozpoznania i zdiagnozowania deficytu u dziecka, tym większa skuteczność w zaspokajaniu jego specyficznych potrzeb.

W odniesieniu do specyficznych potrzeb edukacyjnych można mówić o dwóch orientacjach edukacyjnych. Pierwsza z nich to stanowisko zorientowane na ucznia, które opiera się na założeniach, iż:

  • można zidentyfikować grupę dzieci "specjalnych",
  • dzieci z problemami potrzebują nauczania specjalnego,
  • najlepiej uczyć razem dzieci o podobnych problemach,
  • pozostałe dzieci, uważane za "normalne", korzystają z istniejących form nauczania szkolnego.

Jak łatwo zauważyć, takie podejście sprzyja segregacji i etykietowaniu dziecka, a przez to skupianiu uwagi ludzi na cechach decydujących o jego niepełnosprawności, a nie na wielu innych, które są niepowtarzalne, indywidualne. Może to pociągać za sobą nadopiekuńczość wobec dziecka, a to z kolei powoduje zawężenie programu nauczania, w którym może zabraknąć bodźców i stymulatorów do rozwoju. Druga z omawianych orientacji jest reprezentowana przez stanowisko zorientowane na program, w którym potrzeby edukacyjne traktuje się jako efekt całego szeregu czynników, szczególnie zaś zadań stawianych uczniowi oraz warunków istniejących w klasie.
Jego podstawowe tezy to przyjęcie, iż:

  • każde dziecko może mieć trudności w szkole,
  • trudności te mogą być dla nauczyciela drogowskazem do zmiany, udoskonalania nauczania, stylu pracy,
  • zmiany w stylu pracy nauczyciela prowadzą do poprawy warunków nauczania wszystkich dzieci,
  • nauczyciele pragnący osiągnąć lepsze efekty dydaktyczno - wychowawcze powinni otrzymywać wsparcie od władz oświatowych.

Stanowisko to zakłada zatem konieczność uszanowania różnorodności i indywidualności zarówno dzieci, jak i nauczycieli oraz ze szczególną uwagą traktuje ideę samokształcenia i wspierania nauczycieli stosujących innowacyjne formy i metody pracy. W tak rozumianym podejściu do specjalnych potrzeb edukacyjnych kładzie się nacisk na: celowość nauczania, które powinno się skupiać wokół nadawania osobistego znaczenia zdobywanym doświadczeniom; różnorodności zajęć; roli refleksji w uczeniu się; odpowiedniej organizacji czasu, dającej możliwość korzystania z pomocy tak, by nauczyciel miał szansę na maksymalną interakcję z dziećmi. Praktyka pedagogiczna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wskazuje, iż właśnie ta koncepcja wpływa korzystnie na rozwój osobowości dziecka.

Trudno w tym miejscu mówić o klasyfikacji specyficznych potrzeb edukacyjnych, gdyż są one przyporządkowane konkretnym typom niepełnosprawności. Niezależnie jednak od jakichkolwiek podziałów za jedną z podstawowych potrzeb należy przyjąć uznanie indywidualności każdego dziecka oraz dostrzeganie w niej wartości pozytywnych.

Specjalne potrzeby edukacyjne...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !