Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program poprawy efektywności wychowania

Data dodania: 2009-06-27 12:06:46
Autor: Sylwia Chmiel

Program poprawy efektywności wychowania opracowany dla gimnazjum nr 22 w Warszawie.Program powstałprzy współpracy nauczyciela matematyki i pedagoga szkolnego.

Podstawa prawna:

 •  art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz – Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1703.

Założenia programu:

Program został opracowany w związku z występowaniem niepożądanych zachowań uczniów, takich jak:

 1. Niska frekwencja i wagary
 2. Palenie papierosów
 3. Przemoc fizyczna i psychiczna między uczniami.

Źródła informacji:

 1. Analiza i ocena sytuacji wychowawczej szkoły dokonana przez wizytatora w ramach nadzoru pedagogicznego.
 2. Wnioski i uwagi z posiedzeń rad pedagogicznych.
 3. Wnioski z posiedzeń Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
 4.  Uwagi i postulaty rodziców.
 5. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły i frekwencji uczniów.
 6. Wykorzystanie informacji przekazanych przez instytucje i organizacje współpracujące ze szkołą (Sekcja ds. Nieletnich i Patologii, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Podstawowe założenia programu:

 1. Zintegrowana praca wszystkich podmiotów szkoły (dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców).
 2. Wykorzystanie pomocy organu prowadzącego i innych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 3. Podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze wychowania i opieki.
 4. Koordynacja całości działań.

Cele programu:

Cele główne:

 1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły
 2. Eliminowanie niewłaściwych zachowań: agresja słowna, zastraszanie, bójki, palenie papierosów, wagary
 3. Intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych

Cele szczegółowe:

 1. Stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikowanie obszarów zagrożeń
 2. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom
 3. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom pokrzywdzonym oraz objęcie wzmożoną opieką wychowawczą i nadzorem sprawców przemocy
 4. Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw uczniów
 5. Reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania dyscypliny szkolnej
 6. Edukacja rodziców w zakresie pozyskania ich do współpracy ze szkołą
 7. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ponoszonych konsekwencji z powodu łamania praw i regulaminów szkolnych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

Lp.

Cele szczegółowe

Zadania i formy

Odpowiedzialni

1.

Podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie stosowania używek (papierosy, alkohol)

 1. podejmowanie tematyki szkodliwości stosowania używek na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych
 2. zajęcia profilaktyczne mające na celu uświadomienie szkodliwości działania używek
 3. zapoznanie uczniów klas pierwszych i przypomnienie uczniom pozostałych klas z procedurami dotyczącymi łamania prawa i regulaminów szkolnych
 4. konsekwentne postępowanie wg opracowanych procedur w przypadkach uczniów sięgających po papierosy i alkohol
 5. angażowanie uczniów w akcje promujące zdrowy styl życia (np. obchody dnia bez papierosa)
 6. organizacja konkursów dotyczących profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
 7. projekcje filmów edukacyjnych
 8. redagowanie gazetek informacyjnych o szkodliwości palenia i picia alkoholu
 9. bieżące informowanie rodziców o przypadkach stosowania używek przez ich dzieci
 10. edukowanie rodziców zagrożeniach uzależnieniem i konsekwencjach łamania prawa szkolnego
 11. zajęcia z socjoterapeutą dla uczniów wymagających pomocy z powodu stosowania używek
 12. zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską
 1. wychowawcy, nauczyciele
 2. pedagog, psycholog
 3. socjoterapeuta
 4. wychowawcy, dyrektor
 5. nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog
 6. nauczyciel biologii, nauczyciel plastyki i wos
 7. psycholog
 8. pielęgniarka
 9. nauczyciel biologii wos i plastyki, wychowawcy
 10. wychowawcy, pedagog, psycholog
 11. socjoterapeuta
 12. wnioskodawca: pedagog

2.

Eliminowanie niepożądanych zachowań uczniów dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej

 1. przypomnienie uczniom procedur postępowania w przypadku stosowania agresji i przemocy przez uczniów
 2. eliminowanie wulgaryzmów poprzez zwracanie uwagi i wyciąganie konsekwencji
 3. uwrażliwianie uczniów na kulturę słowa
 4. lekcje wychowawcze dotyczące zachowań agresywnych i uległych, sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych
 5. przeprowadzenie badań socjometrycznych w wybranych oddziałach klasowych i omówienie w klasach
 6. zajęcia profilaktyczne poświęcone rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy
 7. zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
 8. zajęcia przeciwdziałające przemocy wobec uczniów klas pierwszych tzw. fali
 9. spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich
 10. wyposażenie uczniów w wiedzę na temat agresji, jej przyczyn, skutków i sposobów reagowania na nią
 11. prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych między uczniami
 12. wyodrębnienie grup uczniów wymagających pomocy (sprawców i ofiar) pod kątem objęcia ich stałą opieką socjoterapeutyczną
 13. konsekwentne...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !