Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin przyznawania nagród dyrektora

Data dodania: 2009-06-12 22:28:21
Autor: MAŁGORZATA BŁASZKO

Regulamin dotyczy przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku

I PRZEPISY WSTĘPNE

Niniejszy regulamin przyznawania nagród Dyrektora Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Wł. Andersa został opracowany na podstawie: uchwały nr XV/150/ Rady Miejskiej Białegostoku  

II ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ METALOWO-DRZEWNYCH IM. GEN. WŁ. ANDERSA NAUCZYCIELOM

1. Dyrektor Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku przyznaje nagrody   nauczycielom szkoły, w tym nauczycielom którym powierzono funkcje kierownicze.
2. Nagroda dyrektora może być przyznawana wielokrotnie w ciągu całego roku.
3. Suma nagród dyrektora szkoły przyznanych jednemu nauczycielowi w ciągu roku  nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku.
4. Nagroda może zostać przyznana nauczycielowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki, a ponadto wyróżnił się w realizacji zadania ujętego w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły uznanego przez radę pedagogiczną za szczególnie ważne w danym roku szkolnym.
5. Wysokość nagrody dyrektora  nie jest pomniejszana za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny

Przy typowaniu kandydata do nagrody dyrektora szkoły bierze się pod uwagę:

1) w zakresie pracy wychowawczej:

 • pozytywne zmiany, jakie dokonały się w zespole klasowym pod wpływem oddziaływania wychowawcy w zakresie: integrowania zespołu, aktywności społecznej, udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym szkoły
 • prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.
 • opieka nad organizacją młodzieżową
 • kształcenie w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • zorganizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska
 • udział młodzieży w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i olimpiadach przedmiotowych
 • zorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, obronnych i rekreacyjnych
 • prowadzenie orientacji zawodowej oraz współzawodnictwa w zakresie osiągnięć w nauce i zachowaniu uczniów
 • przygotowanie i wzorowe poprowadzenie uroczystości szkolnej lub środowiskowej o wybitnych walorach artystycznych, wychowawczych i poznawczych np. sesji popularnonaukowej, turnieju sportowego, kilkuetapowego konkursu

2) w zakresie pracy dydaktycznej:

 • stwierdzone sprawdzianem wiadomości przynajmniej dobre wyniki nauczania z danego przedmiotu
 • zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych  minimum na szczeblu rejonowym
 • zajęcie przez uczniów 1, 2 lub 3 miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych przynajmniej na szczeblu rejonowym
 • zajęcie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !