Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program integracji społecznej uczniów szkoły specjalnej.

Data dodania: 2005-05-06 13:00:00
Pojęcie integracji funkcjonuje w wielu dziedzinach, w tym w naukach ekonomicznych, biologicznych, społecznych, językoznawstwie oraz psychologii i pedagogice. Pojęcie integracji w pedagogice funkcjonuje w obrębie dydaktyki ogólnej oraz w pedagogice specjalnej. Integracja w nauczaniu rozumiana jest jako scalanie wiedzy w wyniku łączenia treści programowych w bloki interdyscyplinarne.
O programie

     Pojęcie integracji funkcjonuje w wielu dziedzinach, w tym w naukach ekonomicznych, biologicznych, społecznych, językoznawstwie oraz psychologii i pedagogice. Pojęcie integracji w pedagogice funkcjonuje w obrębie dydaktyki ogólnej oraz w pedagogice specjalnej. Integracja w nauczaniu rozumiana jest jako scalanie wiedzy w wyniku łączenia treści programowych w bloki interdyscyplinarne
     W pedagogice specjalnej i rehabilitacji integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik procesu rehabilitacji niepełnosprawnych (J.Kossewska 2000) Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rewalidacji osób niepełnosprawnych. Stanowi ona istotną wartość dla niepełnosprawnych i dla społeczeństwa, gdyż pozwala im na optymalny rozwój w naturalnym środowisku społecznym, w warunkach umożliwiających zaspokojenie ich różnorodnych potrzeb, przygotowuje osoby niepełnosprawne do radzenia sobie w świecie osób sprawnych. Integrację można ograniczyć do problematyki kształcenia i traktować ją jako dążenie do zespolenia w procesie nauczania osób niepełnosprawnych wraz z osobami sprawnymi w naturalnym dla nich środowisku. Polega to na włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół, co umożliwia dzieciom niepełnosprawnym rozwój w gronie zdrowych rówieśników .Tak więc w pedagogice specjalnej termin "integracja" może mieć szeroki i wąski zakres znaczeniowy. W szerokim znaczeniu wyraża umiejętność harmonijnego współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. Wąskie znaczenie tego terminu dotyczy integracji szkolnej, czyli włączania niepełnosprawnych do nauki w szkołach masowych
     Kształcenie integracyjne może przybierać różne postaci. W zakresie szkolnictwa specjalnego wyróżnia się:
  • integrację pełną - czyli uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych do zwykłych klas w szkole masowej.
  • integrację częściową - organizowanie klas specjalnych w szkołach masowych (J.Kossewska) oraz organizowanie na terenie szkół specjalnych bądź masowych wspólnych zajęć dla uczniów obydwóch tych placówek.
     Tworzenie nowego integracyjnego modelu edukacji opiera się na tworzeniu nowego modelu życia społecznego, gdzie wszyscy mają równe prawa bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Integracja stwarza więc szansę tworzenia świata mniej rywalizacyjnego i bardziej pokojowego.

Cele edukacyjne

Cele główny to przygotowanie społeczeństwa na przyjęcie osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe:
  1. Zaspakajanie potrzeby kontaktu i bycia ważnym.
  2. Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez współdziałanie ze zdrowymi rówieśnikami.
  3. Dostarczanie wychowankom wzorów właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
  4. Stwarzanie sytuacji dostarczających podopiecznym pozytywnych emocji i przeżyć.
  5. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
  6. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w nowych sytuacjach.
  7. Włączanie w tok pracy dydaktyczno-wychowawczej metod aktywnych, wyzwalających emocje i wyobraźnię, integrujących grupę.
  8. Rozbudzanie procesów psychofizycznych dzieci poprzez stwarzanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !