Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Bezpieczeństwo w szkole w świetle przepisów prawnych

Data dodania: 2004-02-02 08:00:00
Szkoły i placówki oświatowe należą do specyficznych instytucji, w których oprócz pracowników przebywa i kształci się wielka liczba ich podopiecznych. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i wychowanków jest jednym ze statutowych celów i zadań szkoły. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Opracowała mgr Mirosława Gawryluk

     Szkoły i placówki oświatowe należą do specyficznych instytucji, w których oprócz pracowników przebywa i kształci się wielka liczba ich podopiecznych. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i wychowanków jest jednym ze statutowych celów i zadań szkoły. Dyrektor szkoły musi więc zadbać o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz o funkcjonowanie co najmniej dwóch kategorii osób: wychowanków i pracowników. Jeśli chodzi o uczniów, to jego zadania w tym obszarze wynikają z Karty nauczyciela(art.7): "Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole" oraz z Ustawy o systemie oświaty(art.29): "Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne".
     Do podstawowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zaliczamy:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 65, poz.331) wydane na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 września 1996r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U.nr 119, poz.562). Nowelizacja dotyczy wypadków uczniowskich.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 92, poz.460) wydane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1992r. Zawiera przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny osób w szkole, a także poza nią, jeśli zajęcia są przez szkołę organizowane, zasady bezpieczeństwa w warsztatach, laboratoriach, pracowniach szkolnych oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu, podczas wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz przepisy końcowe(dotyczące pracy uczniów poza szkołą oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów poruszających się drogami publicznymi). Przepisy zostały tak skonstruowane, że szczegółowo określają:
 1. miejsca o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub zdrowia oraz wytyczne, jak uczynić te miejsca bezpiecznymi,
 2. czynności i okoliczności lub rozwiązania zakazane czy niedozwolone,
 3. normy liczbowe ( np.liczba uczestników wycieczek itp.),
 4. zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów,
 5. zadania dyrektora szkoły związane z bezpieczeństwem i higieną uczniów i pracowników.
Z przepisów cytowanego rozporządzenia MEN wynika, że dyrektor szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy, a w szczególności:
 • zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 • w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernie rozkłada zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, zapewnia różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączy w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu( z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga),
 • organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.
     Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może zawiesić czasowo zajęcia szkolne:
 1. jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi minus 15oC lub jest niższa,
 2. w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.
     Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej określa szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażenie ich w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze. Określa ono także rodzaje budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno- alarmowa. Paragraf 4...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !