Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PSO z konstrukcji budowlanych.

Data dodania: 2004-10-05 14:00:00
Przedmiotowy system oceniania z konstrukcji pubowlanych w technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w SłupskuPrzedmiotowy system oceniania z konstrukcji pubowlanych w technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Słupsku

KLASA III TECHNIKUM

rok szkolny 2004/2005
 1. Ocenianiu podlegać będą :
  • wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w semestrze, pod kątem rzeczowości oraz stosowania języka technicznego ) ;
  • sprawdziany pisemne – przeprowadzane na zakończenie każdego działu, zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej ; sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą ;
  • kartkówki obejmujące materiał z ostatniego tematu, nie muszą być zapowiadane.
  • prace domowe – ćwiczenia projektowe – przynajmniej jedna w ciągu semestru ;
  • aktywność na lekcji ( uczeń gromadzi plusy , które w trakcie semestru zostają zamieniane na oceny . według klucza 5 plusów to ocena bardzo dobra ) ;
  • prace dodatkowe , w tym zadania będące inspiracją ucznia wzbogacające wyposażenie dydaktyczne z zakresu budownictwa ;
 2. Przy ocenie sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny według kryteriów :
  100 % - 95% - ocena bardzo dobra
  94% - 75% - ocena dobra
  74% - 51% - ocena dostateczna
  50% - 30% - ocena dopuszczająca
  29% - 0% - ocena niedostateczna
 3. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów oraz rozwiąże zadanie dodatkowe . Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni .
 4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy . W przypadku , gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli mu pomocy , zwłaszcza korzystając z planowych cotygodniowych godzin konsultacji .
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
Uczeń powinien umieć :
 • określić sposób ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych,
 • na podstawie normy ustalić wytrzymałość wybranego gatunku stali,
 • rozróżnić wyroby stalowe,
 • odszukać w tablicach dowolny profil walcowany, odczytać wymiary i charakterystyczne wielkości przekroju,
 • określić klasę przekroju elementu ściskanego i zginanego,
 • obliczyć nośność stalowych elementów konstrukcyjnych: belka, słup jednogałęziowy,
 • obliczyć połączenie spawane, na śruby w węźle kratownicy,
 • szkicować przykładowe przekroje słupów, belek, połączeń, prętów kratownicy,
 • sporządzić rysunek konstrukcyjny wybranego elementu konstrukcji stalowej,
 • odczytać z normy wytrzymałość obliczeniową stali i betonu,
 • dobrać klasę betonu i stali do określonego elementu konstrukcyjnego,
 • zaprojektować belkę żelbetową , obliczyć metodą uproszczoną i dobrać zbrojenie, rozmieścić je w przekroju, sporządzić rysunek konstrukcyjny oraz wykaz stali zbrojeniowej,
 • obliczyć zbrojenie płyty, naszkicować zbrojenie,
 • sprawdzić warunki normowe stanu granicznego użytkowania belek i płyt
 • zaprojektować strop płytowy jednokierunkowo zbrojony, sporządzić rysunki konstrukcyjne,
 • zaprojektować strop Akermana,
 • zaprojektować strop...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !