Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Data dodania: 2006-10-26 07:22:06
Jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z Radą Samorządu opracowaliśmy regulamin pracy. Zawiera on: cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego. Mówi o radzie SU i wyborach do niej oraz o opiekunie samorządu uczniowskiego. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Podstawa prawna:

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
II. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Regulamin zawiera następujące rozdziały:

I. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
II. Rada samorządu uczniowskiego.
III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
IV. Opiekun samorządu uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego

Cele samorządu uczniowskiego:
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
Prawa samorządu uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:
 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna SU, na wniosek dyrekcji szkoły).
Obowiązki samorządu uczniowskiego:
 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !