Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Koło matematyczne – dla uczniów klas IV – VI

Data dodania: 2008-03-07 07:43:41
W każdej klasie spotyka sięuczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, czy też mającychzainteresowania wykraczające poza nauczanie szkolne. Obowiązkiem szkoły inauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by mogli wewłaściwy sposób rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, twórcze myślenie,pracowitość i wytrwałość. Trudno jest tego dokonać w tradycyjnych formach pracylekcyjnej. Najczęściej uniemożliwia to ilość uczniów w klasie, a w związku ztym obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomieprzeciętnych wymagań. Dlatego ogromną rolę spełniają koła zainteresowań,konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem zdolnym.
Agnieszka Guzikowska
Autorski program zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne - dla uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.

I. Wstęp

     W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, czy też mających zainteresowania wykraczające poza nauczanie szkolne. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, twórcze myślenie, pracowitość i wytrwałość. Trudno jest tego dokonać w tradycyjnych formach pracy lekcyjnej. Najczęściej uniemożliwia to ilość uczniów w klasie, a w związku z tym obiektywna konieczność organizowania procesu nauczania na poziomie przeciętnych wymagań. Dlatego ogromną rolę spełniają koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem zdolnym.

     Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać jak najwcześniej, już w szkole podstawowej. Jest to ważny element pracy szkoły i nauczyciela. W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształtowaniu i rozwoju zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.

     Pracę w tym kierunku powinno się prowadzić:
 • na zajęciach kółka matematycznego,
 • poprzez różne formy pracy pozalekcyjnej, np. przygotowanie i udział w konkursach, zabawach matematycznych itp.
      Największe efekty pracy z uczniem zdolnym uzyskuje się jednak na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Praca w małych grupach uczniów o zbliżonych zainteresowaniach, oparta na dobrowolności, gdzie nauczyciel i uczeń pracują na zasadach partnerskich, gdzie panuje klimat twórczych poszukiwań, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej a na lekcjach są efektywniejsi.

     Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności, wcześniej nie ujawnionych. Program koła matematycznego opracowałam z myślą o klasach IV - VI szkoły podstawowej.

II. Charakterystyka programu.

      Program zajęć pozalekcyjnych - koło matematyczne - dotyczy pracy z uczniem zdolnym na poziomie drugiego etapu edukacyjnego.

      Program ten zawiera treści, które pozwalają na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także pozwoli na wdrażanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz ich uzasadniania, powiązania teorii z praktyką, korelacji z innymi przedmiotami, posługiwanie się językiem matematycznym itp.

      Program koła opracowano w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz 458).

     Pisząc program zajęć pozalekcyjnych - koła matematycznego skupiłam uwagę na zagadnieniach mających związek z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć matematycznych, z którymi uczniowie nie mają możliwość zetknąć się w normalnym toku nauczania matematyki.

III. Cele dydaktyczno - wychowawcze.

     Spośród wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole, matematyka w sposób szczególny służy rozwijaniu osobowości i poziomu intelektualnego ucznia.

Praca z uczniami na kółku ma na celu:
 • Rozbudzenie zainteresowania matematyką.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.
 • Wykrywanie i rozwijanie zdolności matematycznych.
 • Poszerzenie zakresu swoich umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego i szybkiego liczenia.
 • Rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania.
 • Zapewnienie możliwości osiągnięcia sukcesu matematycznego.
 • Doskonalenie przyswajania przez uczniów języka matematycznego.
 • Zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi przy opisie różnych sytuacji.
 • Przygotowanie do samodzielnego szukania informacji i pogłębiania wiedzy.
 • Kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !