Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozkład materiału z matematyki dla kl.I liceum ogóln.,zawodowego i technikum

Data dodania: 2004-02-06 10:00:00
Rozkład materiału z matematyki dla kl.I liceum ogólnokształcącego, zawodowego i technikum /zakres podstawowy i rozszerzony/ na podstawie programu OPERON

MATEMATYKA

Klasa I
R o z k ł a d m a t e r i a ł u
dla dla liceów ogólnokształcących (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceów profilowanych i techników (w zakresie podstawowym).

Wymiary godzin:

1) 4 godz. tyg. (łącznie: 132 godz.)

2) 5 godz. tyg. (łącznie 165 godz.)

Przy projektowaniu Rozkładu materiału przyjęto:

1) Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników (Zał. nr 4 do Rozporządzenia MENiS z 26.02.2002r.;Dz.U.z 2002r. nr 54)

2) Program nauczania Matematyka dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym), Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Nr. dop. DKW-4015-31/01

L.p.

Tematy

Liczby godzin

1) (1)

Uwagi

1 (1)

Sprawy organizacyjne

1 (1)

ALGEBRA

75

I. Elementy logiki matematycznej

13 (15)

2 (2)

Zdania logiczne proste

1 (1)

3 (3)

Forma zadaniowa

1 (1)

4 (4)

Koniunkcja i alternatywa

1 (1)

5 (5)

Implikacja

1 (1)

6 (6)

Równoważność

1 (1)

7 (7)

Negacja

1 (1)

8 (8)

Prawa rachunku zadań

1 (2)

P r a c a d o m o w a Pr.d. 1 (1)

Dowody praw rachunku zdań metodą zero-jedynkową

9 (9)

Omówienie Pr.d. 1 (1)

1 (1)

10 (10)

Kwantyfikatory. Zadania z kwantyfikatorami i ich negacja

1 (1)

11 (11)

Rozwiązywanie zadań o charakterze logicznym

1 (2)

12 (12)

O dowodzeniu twierdzeń

1 (1)

13 (13)

Praca klasowa

1 (1)

14 (14)

Omówienie i poprawienie pracy klasowej

1 (1)

II. Rachunek zbiorów

7 (8)

15 (15)

Zbiory i działania na nich

1 (2)

16 (16)

Podstawowe prawa rachunków zbiorów

2 (2)

17 (17)

Rozwiązywanie zadań

2 (2)

18 (18)

Praca klasowa

1 (1)

19 (19)

Omówienie i poprawa pracy klasowej

1 (1)

III. Rachunek algebraiczny

15 (21)

20 (20)

Rozpoznanie wiadomości i umiejętności z zakresu gimnazjum

1 (1)

21 (21)

Ćwiczenia w działaniach na ułamkach

2 (2)

22 (22)

Obliczenia procentowe

2 (2)

23 (23)

Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych

2 (2)

24 (24)

Ćwiczenia w działaniach na potęgach i pierwiastkach

2 (2)

P r a c a d o m o w a Pr.d. 2 (2)

Zestaw ćwiczeń i zadań

25 (25)

Omówienie Pr.d. 2 (2)

1 (1)

26 (26)

Wzory skróconego (uproszczonego) mnożenia (a+,-b)2, (a+,-b)3, a2-b2, a3+,-b3

1 (1)

27 (27)

Przekształcanie wyrażeń z zastosowaniem wzorów uproszczonego mnożenia

2 (2)

(28)

Zasada indukcji matematycznej

(1)

(29)

Dowodzenie przez indukcję matematyczną

(2)

(30)

Pojęcie silni. Symbol Newtona i jego algebraiczne własności

(1)

(31)

Dwumian Newtona i trójkąt Pascala

(2)

28 (32)

Praca klasowa

1 (1)

29 (33)

Omówienie i poprawa pracy klasowej

1 (1)

IV. Zbiór liczb rzeczywistych

16 (22)

30 (34)

Liczby naturalne i całkowite

2 (2)

31 (35)

Relacja podzielności w zbiorze liczb całkowitych

2 (2)

32 (36)

Zbiór liczb wymiernych

1 (2)

33 (37)

Zbiór liczb niewymiernych

1 (2)

34 (38)

Rozwinięcia dziesiętne liczb rzeczywistych

1 (1)

35 (39)

Uporządkowanie zbioru liczb rzeczywistych

1 (1)

(40)

Dowodzenie nierówności w zbiorze liczb rzeczywistych

(2)

(41)

Średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna i kwadratowa oraz zależności między nimi

(2)

36 (42)

Oś liczbowa. Przedziały na osi liczbowej i działania na nich

1 (1)

37 (43)

Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, jej najprostsze własności i interpretacja geometryczna .

Równania i nierówności z wartością bezwzględną

3 (43)

P r a c a d o m o w a Pr.d. 3 (3)

Zestaw ćwiczeń i zadań z wartością bezwzględną

38 (44)

Omówienie Pr.d. 3 (3)

1 (1)

39 (45)

Pojęcie błędu przybliżenia. Szacowanie wartości liczbowej

1 (1)

40 (46)

Praca klasowa

1 (1)

41 (47)

Omówienie i poprawa pracy klasowej

1 (1)

V. Funkcje

18 (22)

42 (48)

Pojecie funkcji, funkcja liczbowa i jej wykres

1 (1)

43 (49)

Sposoby określania funkcji oraz ich zastosowanie do opisu zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym

1 (1)

44 (50)

Dziedzina funkcji, zbiór wartości funkcji

1 (1)

45 (51)

Miejsce zerowe funkcji, punkt stały funkcji w danym punkcie

1 (1)

46 (52)

Wartość najmniejsza i największa funkcji w przedziale

2 (2)

47 (53)

Ogólne własności funkcji liczbowych : różnowartościowość , monotoniczność, okresowość, parzystość i nieparzystość

4 (4)

P r a c a d o m o w a Pr.d. 4 (4)

Ćwiczenia i zadania na badanie własności funkcji

48 (54)

Omówienie Pr.d. 4 (4)

1 (1)

(55)

Składanie funkcji

(1)

(56)

Funkcje odwrotne

(2)

49 (57)

Przekształcanie wykresu funkcji (przesunięcie równoległe, symetrie względem osi układu współrzędnych)

3 (4)

40 (58)

Sporządzanie wykresów funkcji, odczytywanie własności funkcji z wykresu

2 (2)

41 (59)

Praca klasowa

1 (1)

42 (60)

Omówienie poprawy klasowej

1 (1)

VI. Funkcja liniowa

15 (18)

43 (61)

Własności funkcji liniowej, jej wykres

1 (1)

44 (62)

Równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą

1 (1)

45 (63)

Zadania prowadzące do równań i nierówności liniowych z jedną niewiadomą

2 (3)

46 (64)

Równanie i nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

2 (2)

P r a c a d o m o w a Pr.d. 5 (5)

Metoda projektu, wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania wykresów

47 (65)

Omówienie Pr.d. 5 (5)

1 (1)

48 (66)

Układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi i metody rozwiązywania takich układów (podstawiania, przeciwnych współczynników, graficzna

3 (3)

49 (67)

Układ nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi

1 (2)

50 (68)

Zadania prowadzące do układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi

2 (3)

51 (69)

Praca klasowa

1 (1)

52 (70)

Omówienie i poprawa pracy klasowej

1 (1)

GEOMETRIA

23 (27)

53 (71)

Odległości dwóch punktów

1 (1)

54 (72)

Odległość punktu od prostej

1 (1)

55 (73)

Wzajemne położenie okręgu i prostej

1 (1)

56 (74)

Wzajemne położenie dwóch okręgów

2 (2)

(75)

Brzeg, wnętrze i zewnętrze figury. Figury ograniczone

(1)

(76)

Wypukłość i wklęsłość figury

(1)

57 (77)

Kąty w kole

2 (2)

58 (78)

Trójkąt i jego punkty szczególne

4 (4)

59 (79)

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !